Zicht op wetgeving


In dit artikel wordt ingegaan op een nota van ministerie van justitie onder de titel ‘Zicht op wetgeving’. Deze nota bevat een beleidsplan voor verdere ontwikkeling en uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid, gericht op de verbetering van de rechtsstatelijke bestuurlijke kwaliteit van het overheidsbeleid. In dit artikel worden enkele centrale thema’s uit deze nota besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde: de kwaliteit van wetgeving en de kwaliteit van de overheid, tekortkomingen in de wetgeving en oorzaken daarvan, de noodzaak van algemeen wetgevingsbeleid, wie hebben te maken met het algemeen wetgevingsbeleid, de concrete actiepunten uit de nota en ten slotte zal worden ingegaan op het advies van de Raad van State over Zicht op wetgeving en het nader rapport.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ph. Eijlander

Verschijning: juni 1991

Archiefcode: AA19910493

kwaliteit rechtsstatelijke beginselen wetgeving wetgevingsbeleid

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving