Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten: van het oplossen en creëren van problemen


De met ingang van 2023 in werking getreden Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten heeft tot doel een liquiditeitsknelpunt voor werknemers weg te nemen en zo de positie van start-ups en scale-ups op de internationale arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door voor de belastingheffing in beginsel aan te sluiten bij de verhandelbaarheid van de verkregen aandelen. Er kan overigens worden gekozen voor een eerder of later tijdstip. Verder compliceert dat het begrip verhandelbaarheid niet aansluit op het begrippenkader van het internationale belastingrecht, met name het OESO-modelverdrag en de bilaterale belastingverdragen. In deze bijdrage wordt ingegaan op deze kwesties.