Toont alle 6 resultaten

Beslag op zorgbonus

A.W. Jongbloed

Rb. Noord-Holland (vzr., zittingsplaats Alkmaar) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:233 (Ziggo c.s./X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210378

De fiscale behandeling van uitkeringen uit een weerstandskas

P. Ruys

Wanneer werknemers staken, ontvangen zij geen loon. Ze krijgen daarvoor van vakbondswege een compensatie. In een recente uitspraak heeft het gerechtshof te Leeuwarden bepaald, dat over die uitkeringen geen loonbelasting mag worden geheven. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische merites van deze uitspraak, en wordt tevens betoogd dat over zulke uitkeringen eigenlijk in het geheel geen belasting zou moeten worden geheven. Daarnaast worden enige fiscale rechtsfiguren uitgelegd. Verder wordt ingegaan op de civielrechtelijke aspecten met betrekking tot de terugvordering van ten onrechte geheven belasting en de vergoeding van geleden schade, zoals proceskosten.

Verdieping | Studentartikel
september 1993
AA19930600

Het beginsel van de minste pijn – 17e druk

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Post thumbnail Een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2023 tot uitgangspunt genomen.

9789493199972 - 07-08-2023

Jurisprudentie Loonheffingen 2022

S. Bentohami, A.L. Mertens

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerd: de belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het gebied van de loonheffingen. Per arrest de kern en de belangrijkste rechtsoverwegingen van de Hoge Raad weergegeven. Tevens wordt aangegeven voor welke wetsartikelen het betreffende arrest van belang kan zijn.

9789493199606 - 25-01-2022

Negatief loon-arrest

A.O. Lubbers

Hoge Raad 10 januari 2014, nr. 12/04723, ECLI:NL:HR:2014:3

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140297

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten: van het oplossen en creëren van problemen

E. Poelmann

Post thumbnail De met ingang van 2023 in werking getreden Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten heeft tot doel een liquiditeitsknelpunt voor werknemers weg te nemen en zo de positie van start-ups en scale-ups op de internationale arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door voor de belastingheffing in beginsel aan te sluiten bij de verhandelbaarheid van de verkregen aandelen. Er kan overigens worden gekozen voor een eerder of later tijdstip. Verder compliceert dat het begrip verhandelbaarheid niet aansluit op het begrippenkader van het internationale belastingrecht, met name het OESO-modelverdrag en de bilaterale belastingverdragen. In deze bijdrage wordt ingegaan op deze kwesties.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2024
AA20240223

Toont alle 6 resultaten