Tussen Scyllii en Charybdii: terrorisme, rechtsbescherming en de verhouding tussen rechtsordes in Kadi


In dit artikel wordt het Kadi-arrest van het HvJEG (3 september 2008) besproken. In dit artikel wordt eerst de feitelijke en juridische context weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de verhouding tussen EU- en VN-recht en de positie van fundamentele rechten in die verhouding. Daarbij wordt ingegaan op enkele problematische punten in de uiteindelijke positie van het Hof waaronder de ‘Solange-val’. In §4 wordt vervolgens gekeken naar de gevolgen van het schenden van fundamentele rechten en het Kadi-arrest, waarna tot slot kort wordt ingegaan op de rechtsbasis en wordt geëindigd met een conclusie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Cuyvers

Verschijning: maart 2009

Archiefcode: AA20090155

bevriezing financiële tegoeden fundamentele rechten grondrechten sancties terrorisme vrijheden

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Studentartikel