ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Toont alle 9 resultaten

‘The cesspit strikes back’

M.M. Dolman, B. Oosting

Op het ministerie van justitie is een regeling gemaakt die het mogelijk moet maken een vuist te ballen tegen met name georganiseerde (drugs)criminaliteit. Deze regeling is geïnspireerd door het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties en waarmee de ministerraad op 19 mei jongstleden akkoord is gegaan. Doel van de regeling is het scheppen van ruimere mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Hierbij is met name gedacht aan drugswinsten. In deze bijdrage wordt kort aandacht besteed aan de wijzen waarop dit doel gerealiseerd gaat worden. De redactie levert commentaar op de voorgestelde regeling en betoogt dat de minister van justitie dit voorstel zo snel mogelijk in dient te trekken.

Opinie | Redactioneel
september 1989
AA19890724

De ontneming van wederrechtelijk voordeel in verhouding tot het EVRM

C. Philips

Is de Nederlandse regelgeving ter zake van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art.36e Sr)strijdig met de onschuldpresumptie van artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),wanneer niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de betrokkene het strafbaar feit ter zake waarvan de vordering is ingesteld heeft gepleegd,en evenmin kan worden vastgesteld dat hij vermogensbestanddelen bezit waarvan hij de herkomst niet kan verklaren? Op 1 maart 2007 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)een opmerkelijke uitspraak in de zaak Geerings versus Nederland, waarin geconcludeerd werd dat de in die zaak op artikel 36e lid 2 Sr gebaseerde ontnemingsmaatregel onverenigbaar is met artikel 6 lid 2 EVRM. Vegl: EHRM 1 maart 2007, LJN: BA1112

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2007
AA20070583

september 1989

Katern 32: Penitentiair recht

A. van Vliet

maart 1991

Katern 38: Strafrecht

J. Silvis

juni 1991

Katern 39: Strafrecht

C.H. Brants

juni 1993

Katern 47: Penitentiair recht

A. van Vliet

september 1996

Katern 60: Strafrecht

C.H. Brants, B. Swier

juni 2003

Katern 87: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf

T. Kooijmans

Hoge Raad 13 oktober 2015, nr. 14/03855, ECLI:NL:HR:2015:3028

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2016
AA20160110

Toont alle 9 resultaten