Niet tijdig beslissende bestuursorganen: welke mogelijkheden hebben de rechter en het parlement?


Bestuursorganen overschrijden beslistermijnen nogal eens. Sinds 2009 heeft de bestuursrechter de mogelijkheid om een dwangsom te verbinden aan een uitspraak waarin is geoordeeld dat een bestuursorgaan een besluit moet nemen binnen een door de rechter bepaalde termijn. Deze dwangsommen lijken in de praktijk echter lang niet altijd te werken. In deze bijdrage wordt onderzocht of er wellicht alternatieve mogelijkheden zijn die ervoor zorgen dat bestuursorganen wel tijdig besluiten nemen. In het bijzonder zal worden ingegaan op enkele bestuursorganen waar meer structurele problemen lijken te spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Martens

Verschijning: november 2023

Archiefcode: AA20230850

beslistermijn bestuursorgaan bewindspersoon dwangsom Lijfsdwang parlement prikkel rechter

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Opinie Opiniërend artikel