Lijden aan het leven


Hoge Raad 10 december 2010, nr. 09/01321, ECLI:NL:HR:2010:BN8534, LJN: BN8534

Erfrecht. (Ver)nietig(baar)heid uiterste wilsbeschikking; art. 4:953 (oud) en art. 4:59 BW. Duidelijk omlijnde betekenis begrip “ziekte waaraan hij is overleden” met oog op rechtszekerheid en goede hanteerbaarheid bepaling. Hof heeft zonder schending enige rechtsregel kunnen oordelen dat in het onderhavige geval “lijden aan het leven” niet is te kwalificeren als een ziekte in vorenbedoelde zin.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: februari 2011

Archiefcode: AA20110131

Hoge Raad 10-12-2010 (ECLI:NL:HR:2010:BN8534) zaaknummer: 09/01321

4:59 BW 4:953 BW (oud) rechtszekerheid uiterste wilsbeschikking

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie