Hag II-arrest


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HVJ EG) 17 oktober 1990, zaak C-10/89 (CNL-SUCAL SA tegen HAG GF AG). Ook bekend als Hag II-arrest.

In dit arrest dat een opvolger is van het HAG I-arrest uit 1974 wordt ingegaan op de verhouding tussen het nationale merkrecht en het EG-verdrag. Het HvJEG komt terug op haar eerdere uitspraken inzake de de leer van de identieke oorsprong. In de noot wordt hier dieper op ingegaan evenals op de regels rondom de vrijwillige splitsing van een merk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: Januari 1995

Archiefcode: AA19950057

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 17-10-1990 (ECLI:EU:C:1990:359) zaaknummer: C-10/89

Europese regels merkenrecht onderscheidend vermogen splitsing vrij verkeer

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie