splitsing

Toont alle 8 resultaten

Afscheiding van bestanddelen en splitsing

J.B. Spath

Dit artikel behandelt de juridisch verhouding tussen afscheiding, splitsing, natrekking en zaaksvorming.

Verdieping | Studentartikel
februari 2004
AA20040091

Appartementsrecht

H.J.G. Braakhuis, R.L. Peutz

Post thumbnail Het appartementsrecht wordt beheerst door het goederenrecht en het verenigingsrecht. Dát levert een spanningsveld op, in zowel theorie als praktijk. In dit cahier wordt het wettelijk kader van het appartementsrecht behandeld dat onontbeerlijk is om in een concreet geval de akte van splitsing en de vele verschillende (model)reglementen goed te kunnen interpreteren en toe te passen.

9789492766793 - 06-09-2019

De eigendom van kerktorens: een probleem inzake de horizontale splitsing van onroerende zaken

D. Prinsen

Het recht is constant in beweging. Soms treden er kleine wetswijzigingen op, soms wordt een hele wet afgeschaft en vervangen door een nieuwe. De aardschokjes en aardverschuivingen die zich tegenwoordig op wetgevend gebied voordoen hebben zich in het verleden ook gemanifesteerd. De consequenties daarvan zijn soms nog merkbaar. De juridische gevolgen van de scheiding van Kerk en Staat ten tijde van de Bataafse Republiek laten zich recent weer voelen. De gemeentes die als gevolg van de scheiding eigenaar waren geworden van bepaalde kerktorens, worden tegenwoordig vaak aangesproken voor de hoge onderhoudskosten van die torens. Reden waarom de eigendomskwestie omtrent de kerktorens sinds een tijdje weer in de belangstelling staat. Momenteel loopt er bijvoorbeeld een proefproces tussen vijf Friese kerken en drie gemeentes met de onderhoudskosten als inzet. In dit artikel stel ik mijzelf ten doel te onderzoeken of en in hoeverre de toreneigendom in bet huidige recht valt in te passen.

Verdieping | Studentartikel
juli 1994
AA19940486

Hag II-arrest

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HVJ EG) 17 oktober 1990, zaak C-10/89 (CNL-SUCAL SA tegen HAG GF AG). Ook bekend als Hag II-arrest. In dit arrest dat een opvolger is van het HAG I-arrest uit 1974 wordt ingegaan op de verhouding tussen het nationale merkrecht en het EG-verdrag. Het HvJEG komt terug op haar eerdere uitspraken inzake de de leer van de identieke oorsprong. In de noot wordt hier dieper op ingegaan evenals op de regels rondom de vrijwillige splitsing van een merk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1995
AA19950057

januari 1988

Katern 25: Staatsrecht

J. Bokma

maart 1998

Katern 66: Ondernemingsrecht

B. Roest

Over mandarijnen, mantels en Sint-Maarten

A.I. Elvan, E.E. Maathuis

In de colleges goederenrecht komen de leerstukken zaaksvorming, vermenging en natrekking vaak al in de eerste weken aan bod: meerdere zaken vormen samen een (nieuwe) zaak. Het omgekeerde geval, waarin één zaak wordt gesplitst in meerdere zaken, komt aanmerkelijk minder aan bod. In dit november-redactioneel staan de auteurs – aan de hand van de mantel van (hoe kan het ook anders) Sint-Maarten – kort stil bij deze rechtsfiguur.

Opinie | Redactioneel
november 2022
AA20220835

Splitsing van rechtspersonen

F.G.H. Kristen, A. van Vught

Sinds 1983 bevat het Burgerlijk Wetboek een regeling voor de juridische fusie. De rechtsfiguur die wel het spiegelbeeld genoemd wordt van de fusie, namelijk de splitsing, kent de wet niet. Het te bespreken wetsvoorstel strekt ertoe een regeling van de splitsing op te nemen in Boek 2 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1996
AA19960501

Toont alle 8 resultaten