marktwerking

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

De (on)zin van marktwerking en kwantificering in de rechtspraak

M. Otte

Steeds vaker worden vragen gesteld over de financiering van rechtspraak en bijbehorende procedures en methodieken uit de managementwereld, zoals benchmarking. Zie alleen al het rechterlijk manifest van enkele maanden geleden waarin kritiek wordt geuit op de perverterende effecten van financiering van publieke taken als rechtspraak. Rechtspraak zou geen marktproduct zijn dat onderhorig is aan financiële sturingsmethoden. In dit opstel bepleit Rinus Otte een nieuw tegengeluid en dat is dat sturing, cijfers en kwantificeren onderschatte begrippen zijn alsmede dat routinematige standaarden goed samengaan met speelruimte voor de rechter.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2013
AA20130326

De verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

A.H.Th. de Boer

Artikel waarin wordt ingegaan op de wetgeving die heeft geleid tot de verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, die leidde tot het ontstaan van van SDU (NV). Ingegaan wordt op de gang van zaken van deze privatisering. De basis ervan in het regeerakkoord de verschillende wetten en wetsvoorstellen wordt besproken tot de uiteindelijke oprichting van een aparte naamloze vennootschap. Daarbij komt vervolgens de vermogensovergang, storting op aandelen en de overgang van het personeel aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1989
AA19890195

Een economisch-juridische benadering van reclame

D.Y.M. Biemans, R.W. Holzhauer

Bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' waarbij wordt ingegaan op de economische en psychologische aspecten van reclame en de verhouding met het juridische kader daarbij. Vragen als 'Is reclame per definitie misleidend, nu zij afkomstig is van een direct belanghebbende?' komen onder andere aan de orde.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
november 1993
AA19930786

Een Publiekrechtelijk Beroepsorgaan voor de Gerechtsdeurwaarders

L. Dufour

Op dit moment zijn er vier Publiekrechtelijke Beroepsorganen en met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet op het notarisambt zal De koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de vijfde worden. In dit artikel wordt besproken of het wenselijk is dat een dergelijk orgaan ook in het leven wordt geroepen voor de Gerechtsdeurwaarders.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1999
AA19990536

Eigendomsrechten vanuit rechtseconomsch perspectief

B. Bouckaert

In dit artikel wordt op rechtseconomische wijze het eigendomsrecht geanalyseerd. Daarbij komen begrippen aan de orde wat eigendom in economische zin is, wat dit te maken heeft met het schaarstebegrip, het verschil tussen individuele en groepseigendom, eigendom en markt(werking). Daarna worden de beperkingen van het eigendomsrecht beschreven. Als laatste wordt er een casus geschetst waarbij er wordt ingegaan op het eigendomsrecht bij aandelen en een ruimtelijk ordeningscasus waarbij nabuurschap centraal staat.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900777

En toen ging het licht uit…

J. Tupamahu, A.C.L. Zwalve

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op we de wenselijkheid en gevolgen van privatisering van overheidsdiensten.

Opinie | Redactioneel
april 2001
AA20010201

Gelijkheid en recht op zorg (Digitaal boek)

A.P. den Exter

Post thumbnail Gelijkheid in de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen is een belangrijk uitgangspunt van het sociale gezondheidszorgstelsel. Het aan de Zvw ten grondslag liggende idee van eigen verantwoordelijkheid, ingevoerd met behulp van marktprikkels, lijkt te getuigen van een ‘nieuw’ gelijkheidsdenken in de gezondheidszorg. Wat betekent dit?

9789069165899 - 25-01-2007

Hebben de Nederlandse banken een strafpleiter nodig?

L.H. de Boer

De auteur van dit artikel schrijft over valutering bij overschrijving van gelden van de ene naar de andere bankrekening. De auteur betoogt dat latere valutering zowel strafbaar is van de bank als dat zij zichzelf ongerechtvaardigd verrijkt. Ook wordt mening van de banken en de politiek.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1998
AA19980764

Inleiding

R. de Bock, M.M. Dolman, B. Emmerig, B. Oosting, C. Tiel, T.B. Trotman

Inleiding bij het bijzonder nummer 1990 'Rechtseconomie'. De verantwoordelijke redactieleden schetsen een ontwikkeling sinds de 19de eeuw waarin de normatieve rechtswetenschap en de positieve economische wetenschap steeds dichter tot elkaar komen en de grenzen zelfs vervagen. Kort wordt ingegaan op het ontstaan van de moderne rechtseconomie, de receptie ervan en het praktisch belang van de rechtseconomie. Tenslotte komt de opzet van het bijzondere nummer aan de orde. Het nummer is uitgesplitst in een algemeen en bijzonder deel. In dit laatste deel worden specifieke deelonderwerpen behandeld, namelijk de rechtseconomische invloed op de verschillende rechtsgebieden.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie | Opinie | Redactioneel
oktober 1990
AA19900607

december 1995

katern 57: Bestuursrecht

S. Borger, H.B. Winter

december 1995

Katern 57: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

juni 1996

Katern 59: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond