Toont alle 9 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (224) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij zaakwaarneming, retentierecht en kosten tot behoud een rol spelen.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1993
AA19930742

Doorberekening van politiekosten voor de handhaving van de openbare orde

F.C.M.A. Michiels

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op het verhalen van kosten voor openbare orde handhaving op verstoorders. Er wordt ingegaan op de aanleiding voor het artikel en een oplossing voor het probleem.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2005
AA20050025

Eigendomsrechten vanuit rechtseconomsch perspectief

B. Bouckaert

In dit artikel wordt op rechtseconomische wijze het eigendomsrecht geanalyseerd. Daarbij komen begrippen aan de orde wat eigendom in economische zin is, wat dit te maken heeft met het schaarstebegrip, het verschil tussen individuele en groepseigendom, eigendom en markt(werking). Daarna worden de beperkingen van het eigendomsrecht beschreven. Als laatste wordt er een casus geschetst waarbij er wordt ingegaan op het eigendomsrecht bij aandelen en een ruimtelijk ordeningscasus waarbij nabuurschap centraal staat.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900777

Internationale zaakwaarneming voor stinkende benzine

P. Vlas

Hoge Raad 23 februari 1996, nr. 15912, ECLI:NL:HR:1996:AD2498, RvdW 1996, 68 C (Total Liban/Blue Aegean Shipowners). Ook bekend als Athenian Olympics. Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij wordt ingegaan op een zaak met een sterk internationaal karakter inzake benzine vervoer. Aan de orde is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale zaakwaarneming waarover de Hoge Raad een conflictregel formuleert.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1996
AA19960642

december 2000

Katern 77: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Rechtvaardigheid op een hete, platte, volle aarde

J.M. Barendrecht

Naar aanleiding van beeldspraak van Thomas Friedmann over de uitstoot van CO2 in de vorm van pakjes boter gaat Barendrecht in op de veranderingen in de wereld. Milieuproblemen en overbevolking zullen tot behoorlijk wat procedures en regelgeving leiden om alles in goede banen te leiden.

Opinie | Column
januari 2009
AA20090029

Toepassing van het gelijkheidsbeginsel op de kosten van kinderopvang

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 december 1990, nr. 27.071, ECLI:NL:HR:1990:ZC4477, BNB 1991/76 Uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel op de kosten van de kinderopvang waarbij de Hoge Raad (samengevat) tot het volgende oordeel komt: 'Nu bij ministeriële resolutie is bepaald dat de vergoeding door de werkgever van de kosten van kinderopvang in een niet-gesubsidieerde instelling onbelast is voor zover zij meer bedraagt dan de eigen bijdrage voor opvang in een gesubsidieerde instelling, brengt het gelijkheidsbeginsel met zich mee dat de kosten van kinderopvang aftrekbaar zijn voor zover de werkgever deze kosten onbelast had kunnen vergoeden, tenzij voor de ongelijke behandeling een redelijke grond bestaat'. In de noot wordt hier dieper op ingegaan waarbij ook eerdere rechtspraak over de aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang wordt besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1991
AA19910582

Vergoeding van overlijdensschade: abstract of concreet?

T. Hartlief

Hoge Raad 11 juli 2008, nr. C07/010HR, ECLI:NL:HR:2008:BC9365, LJN: BC9365, C07/010HR, RvdW 2008, 724 (Bakkum/Achmea) I.c. is aan de orde in hoeverre de vordering van schade voor de kinderen als gevolg van het overlijden van de moeder toewijsbaar is en in hoeverre daarbij rekening dient te worden gehouden met het hertrouwen van de man en de daarmee gepaard gaande kosten voor huishoudelijke hulp. De Hoge Raad moet daarbij oordelen of over de vraag of schadevergoeding op grond van art. 6:108 onder d BW concreet of abstract getoetst dient te worden. De Hoge Raad benadrukt dat er zo veel mogelijk naar de concrete omstandigheden gekeken moet worden maar dat er van twee punten geabstraheerd moet worden, te weten: het feit of er voor het overlijden van de verzorgende ouder al kosten werden gemaakt voor huishoudelijke hulp en of de overblijvende partner hertrouwt en deze nieuwe partner de taken van huishoudelijke hulp op zich neemt. In de noot wordt dieper op de redenering en de eerdere uitspraken rondom deze problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2008
AA20080896

Verhaal van politiekosten

T. Hartlief

Vandalisme is een vervelend randverschijnsel bij sportevenementen en dan met name voetbalwedstrijden. Omwonenden van stadions, winkeliers en anderen (onder meer vervoersbedrijven) lijden directe schade als gevolg hiervan. Ook de overheid wordt met een behoorlijke kostenpost geconfronteerd die verband houdt met de (extra) inzet van politiemensen. Verder zien clubs zich genoodzaakt in de stadions extra suppoosten en ordebewaarders in te zetten. De vraag is of de verschillende 'slachtoffers' de rekening elders kunnen presenteren.

Overig | Rode draad | Sport en recht
februari 1996
AA19960102

Toont alle 9 resultaten