winst

Toont alle 7 resultaten

Commanditaire ondervennootschap tussen echtgenoten

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 februari 1997, nr. 31 394, ECLI:NL:HR:1997:AA2098, BNB 1997/176 Arrest en noot over een commanditaire vennootschap tussen echtgenoten met de man als beherend vennoot en vrouw als commanditair vennoot. Het vermogen van de commanditaire vennootschap bestaat uit het tot de huwelijksgemeenschap behorende aandeel van de man in een maatschap van dierenartsen en enig buitenvennootschappelijk vermogen. De vrouw drijft met haar commanditaire deelname een onderneming als zij gerechtigd is tot een eventueel batig liquidatiesaldo.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1998
AA19980196

De invloed van het misdaadgeld. Bedreiging of bedrog?

J. van Eekelen

Misdaad loont. Volgens vele berichtgevingen zou er zelfs zo veel misdaadgeld in omloop zijn dat er sprake is van een bedreiging voor economische en bestuurlijke verhoudingen en de integriteit van financiële instellingen. Misdaadgeld zou worden geïnvesteerd in de `bovenwereld´ waardoor misdaadondernemers ware machtsposities in de legale economie zouden kunnen bemachtigen. In dit artikel wordt het heersende dreigingsbeeld besproken en getoetst aan de resultaten van een onderzoek naar neerslag van misdaadgeld.

Verdieping | Studentartikel
december 2001
AA20010954

Eigendomsrechten vanuit rechtseconomsch perspectief

B. Bouckaert

In dit artikel wordt op rechtseconomische wijze het eigendomsrecht geanalyseerd. Daarbij komen begrippen aan de orde wat eigendom in economische zin is, wat dit te maken heeft met het schaarstebegrip, het verschil tussen individuele en groepseigendom, eigendom en markt(werking). Daarna worden de beperkingen van het eigendomsrecht beschreven. Als laatste wordt er een casus geschetst waarbij er wordt ingegaan op het eigendomsrecht bij aandelen en een ruimtelijk ordeningscasus waarbij nabuurschap centraal staat.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900777

Het Cruzeiros arrest

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 5 december 2003, nr. 37743, ECLI:NL:HR:2003:AF8525 (Cruzeiros) Voor de bepaling van de reductie ter voorkoming van dubbele belasting van een vaste inrichting in Brazilië dient de winst van de vaste inrichting te worden bepaald met inachtneming van de monetaire correctie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2004
AA20040443

People, planet, panic: duurzaamheid en mensenrechten op gespannen voet in Europese zorgplichtwetgeving

L. Roorda

Post thumbnail Mensenrechten, milieu en klimaat lijken soms parallelle belangen, maar vragen verschillende juridische benaderingen om te beschermen tegen de negatieve gevolgen van internationale bedrijfsactiviteiten. Dit stuk illustreert hoe deze benaderingen en daarmee de onderliggende belangen op gespannen voet kunnen komen te staan, en hoe dat in de voorgestelde EU-richtlijn rond gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) kan leiden tot een uitholling van mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230411

Pluriformiteit in de rechtseconomie: een verkenning van scholen

R.W. Holzhauer, R. Teijl

In dit artikel worden de verschillende stromingen (scholen) binnen de rechtseconomie besproken. Daaraan voorafgaand wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis vanuit de Legal Realist Movement tegenover de Critical Legal Studies Movement.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900617

Winstbepaling van een vaste inrichting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 7 mei 1997, nr. 31 795, ECLI:NL:HR:1997:AA3195, BNB 1997/264 (baconverkoop Verenigd Koninkrijk vaste inrichting) Rekening-courant tussen hoofdvestiging en vaste inrichting. Voor de aan de vaste inrichting toekomende rente wordt geen reductie ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980612

Toont alle 7 resultaten