Bijzondere strafminima: voorwaarde voor betere strafoplegging?


In dit artikel wordt in gegaan op een in 1988 voorgestelde regeling waarbij strafminima zouden moeten worden ingevoerd. Daarbij wordt ingegaan op de geschiedenis van voor het Wetboek van Strafrecht (1886) waarbij een mininum en maximum straf gold. Vervolgens wordt er gekeken naar een regeling van bijzondere strafminima in West-Duitsland. Ook wordt er ingegaan op de problemen rondom schuld en de ernst van het delict. Daarna wordt de controle op de straftoemeting behandeld.