rechtsvergelijking

Resultaat 1–12 van de 63 resultaten wordt getoond

‘Besloten’ vennootschappen: quasi-nv of quasi-vof?

Enkele rechtsvergelijkende notities

M.J.G.C. Raaijmakers

De Nederlandse bv is niet meer dan een 'quasi-nv'. Haar wettelijke statuut is te weinig toegesneden op 'besloten' verhoudingen, waarin de aandeelhouders-partners samenwerken krachtens daartoe strekkende regeling. Anders dan bij een beurs-nv, zijn de hoedanigheid van bestuurder en aandeelhouder hier veelal in dezelfde personen verenigd. Bij rechtsvergelijking blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om rechtspersoon en contract in een 'besloten' rechtspersoon met elkaar te verenigen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de Amerikaanse close corporation en de Duitse GmbH. Deze tussenvorm, die men als 'quasi-vof' kan aanmerken, blijkt in de praktijk tegemoet te komen aan een duidelijke behoefte.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940340

‘Een weerbarstige materie’

De stand van zaken rond de fusiecontrole

J.J. Knol

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal regelingen op het gebied van de publiekrechtelijke fusiecontrole. Aan de orde komen regelingen uit Nederland en diverse andere lidstaten van de EG. Tevens wordt aandacht besteed aan het concept voor een Europese verordening voor de controle van concentraties van ondernemingen en het recente 'Philip MorrisI Rothmans'-arrest van het Europese Hof over de toepassing van artikel 85 EEG op concentraties.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880523

‘Standaardvoorwaarden’ van prof.mr. E.H. Hondius: een monument voor de rechtsvergelijkende methode

R.H.C. Jongeneel

Post thumbnail

In deze bijdrage aan de Rode draad 'Onder doctoren' komt het proefschrift van prof.mr. E.H. Hondius aan de orde. Hondius heeft in zijn proefschrift onderzoek gedaan naar standaardvoorwaarden in contracten waarbij er heel veel rechtsvergelijkend onderzoek is gedaan.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
februari 2008
AA20080158

‘Shall I compare thee to a summer’s day?’

Nut en onnut van rechtsvergelijking

F.J. Fernhout

Post thumbnail Rechtsvergelijking is nuttig en hoeft niet moeilijk te zijn. Bij een juiste aanpak kunnen ook eerstejaars rechtenstudenten er op een zinvolle manier mee kennismaken. Dan moet wel worden gekozen voor de functionele benadering.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2023
AA20230148

Article 25 CISG: The Problem of Finding a Uniform Meaning in a Uniform Wording

H. Halbhuber

Dit engelstalige artikel behandelt art. 25 van het Weens Koopverdrag (CISG) in navolging op het vak European Contract Law dat destijds aan de Universiteit Utrecht werd aangeboden. Het behandelde artikel betreft contractbreuk en wordt in het eerste artikel uit de reeks behandeld.

Verdieping | Studentartikel
juni 1994
AA19940404

Artikel 6:211 BW en de Engelse law of restitution

H.J. van Kooten

Kan hetgeen ter nakoming van een nietige overeenkomst is gepresteerd, uit onverschuldigde betaling worden teruggevorderd? Onder het oude BW beantwoorde de Hoge Raad deze vraag bevestigend. Immers, een nietige overeenkomst doet geen verbintenissen ontstaan en hetgeen uit doen hoofde is betaald, kan daarom ongedaan worden gemaakt. Dat is ook de hoofdregel onder het huidige BW. De terugvorderingsactie zal echter niet slagen voor zover deze in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid. In deze bijdrage wordt onderzocht wat redelijkheid en billijkheid in artikel 6:211 BW eisen. Het Engelse restitutierecht dient daarbij als bron van inspiratie.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940311

Beantwoording rechtsvraag (262) materieel strafrecht

Een schot op de (eigen) foetus

J. Remmelink

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarin aan de orde komt in hoeverre een moeder in Nederland strafbaar is voor het eigenhandig plegen van abortus.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1997
AA19970646

Belangenconflicten tussen agent en principaal

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Een agent (vertegenwoordiger) moet de belangen van zijn principaal (vertegenwoordigde) behartigen. Daarom kan de agent niet zomaar met zichzelf contracteren. Ook kan hij niet zonder meer twee principalen tegelijk vertegenwoordigen. Deze bijdrage beziet de regeling van belangenconflicten in het Burgerlijk Wetboek tegen de achtergrond van de common law.

Verdieping | Studentartikel
november 2015
AA20150861

Beslag op kredietruimte

Beslag op kredietruimte: een arrest zonder gulden beslag…

W.M.T. Keukens, C.A. Oudshoorn

In dit redactionele artikel komt aan de orde of kredietruimte bij een bank vatbaar is voor derdenbeslag. Daarbij wordt een uitspraak van het Bundesgerichtshof met die van de Hoge Raad vergeleken. Zie voor de uitspraak: HR 29 oktober 2004, LJN: AP4504.

Opinie | Redactioneel
januari 2005
AA20050007

Bijzondere strafminima: voorwaarde voor betere strafoplegging?

R. van Erp, M. Janssen

In dit artikel wordt in gegaan op een in 1988 voorgestelde regeling waarbij strafminima zouden moeten worden ingevoerd. Daarbij wordt ingegaan op de geschiedenis van voor het Wetboek van Strafrecht (1886) waarbij een mininum en maximum straf gold. Vervolgens wordt er gekeken naar een regeling van bijzondere strafminima in West-Duitsland. Ook wordt er ingegaan op de problemen rondom schuld en de ernst van het delict. Daarna wordt de controle op de straftoemeting behandeld.

Verdieping | Studentartikel
maart 1988
AA19880158

Borgtocht – Leasingovereenkomst – Contractoverdracht – Gevolgen voor de borg

Resultaat 1–12 van de 63 resultaten wordt getoond