Beslag- en executierecht geschetst – 2e druk


In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetstreeks wordt het beslag- en executierecht behandeld.

Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Men zegt weleens dat ‘recht hebben’ niet automatisch leidt tot ‘recht krijgen’. Om ‘recht te krijgen’ zal men bij een onwelwillende schuldenaar veelal een procedure moeten voeren. Zelfs indien deze procedure heeft geresulteerd in een toewijzend vonnis, is daarmee nog niet noodzakelijkerwijs de kous af. Tenzij de schuldenaar vrijwillig aan zijn veroordeling voldoet, zal het vonnis moeten worden ten uitvoer gelegd teneinde de betreffende veroordeling te effectueren.

De tenuitvoerlegging van veroordelende vonnissen en andere executoriale titels wordt bestreken door het executierecht. Een belangrijk onderdeel van het executierecht wordt gevormd door het beslagrecht. Veel vormen van executie worden immers ingeleid met een beslag: door middel van beslaglegging worden bepaalde vermogensbestanddelen van de schuldenaar door de schuldeiser aangewezen en geblokkeerd met het oog op de executie. Een in het kader van een executie gelegd beslag noemt men executoriaal beslag. Een beslag kan daarentegen ook vooruitlopend op een executie worden gelegd. In dat geval heeft het beslag het karakter van een bewarende maatregel en spreekt men van conservatoir beslag. Het beslag strekt er dan toe vermogensbestanddelen veilig te stellen (te ‘conserveren’) voor een toekomstige executie.

De wettelijke regeling van executoriaal en conservatoir beslag is bepaald niet overzichtelijk. Dit is mede het gevolg van de wijze waarop de regeling is gestructureerd en de wijze waarop wetsartikelen zijn genummerd. Zelfs wanneer men inziet dat de wetgever deze regeling bewust op twee verschillende plaatsen in het Wetboek van Rechtsvordering heeft ondergebracht, is het vaak puzzelen voordat men de volledige toepasselijke regeling heeft gevonden. Zo is het executoriaal beslag geregeld in Boek 2 Rv (Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en akten) en het conservatoir beslag in Boek 3, titel 4 Rv (Van middelen tot bewaring van zijn recht). In de wettelijke regeling wordt executoriaal beslag als uitgangspunt genomen. De regeling van conservatoir beslag verwijst door middel van schakelbepalingen hiernaar terug. Ook de procedure van beslaglegging kan aanleiding tot verwarring geven. Beslaglegging vereist een groot aantal stappen die binnen strikt voorgeschreven termijnen moeten worden doorlopen. Zo kunnen de diverse (over)betekeningen bij derdenbeslag ook voor een beginnende advocaat in de civiele procespraktijk een struikelblok vormen. Een goed overzicht en een duidelijk stappenplan (met bijbehorende planning) zijn bij beslag en executie dan ook onontbeerlijk.

Met dit boek wordt gepoogd de rechtenstudent en (beginnende) praktijkjurist een dergelijk overzicht en stappenplan te bieden. In de navolgende hoofdstukken worden allereerst de hoofdlijnen van het Nederlandse executierecht (hfdst. 1 en 2) en beslagrecht (hfdst. 3) geschetst. Daarna wordt ingegaan op de kenmerken en verschillende vormen van, achtereenvolgens, executoriaal beslag (hfdst. 4) en conservatoir beslag (hfdst. 5). Tot slot wordt kort stilgestaan bij het Europese beslag- en executierecht (hfdst. 6). Dit boekje geeft een globaal overzicht van voormelde rechtsgebieden, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand van schema’s worden geïllustreerd. Daarbij zal de lezer voor een nadere toelichting tevens worden verwezen naar relevante literatuur en jurisprudentie.

In deze tweede druk zijn wetgeving, literatuur en jurisprudentie bijgewerkt tot december 2021.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): K.J. Krzeminski

2e druk 2022

Verschijningsdatum: 15-3-2022

Let op: deze titel is nog in realisatie en zal na 15-3-2022 zo spoedig mogelijk verzonden worden.

ISBN: 9789493199590

Pagina's: 240

beslagrecht burgerlijk procesrecht conservatoir beslag Europees beslagrecht Europees executierecht executierecht executoriaal beslag

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Geschetst

 39,50

Beschikbaar via nabestelling