Resultaat 13–24 van de 32 resultaten wordt getoond

september 1996

Katern 60: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

maart 1998

Katern 66: Informaticarecht

J.E.J. Prins

september 1998

Katern 68: Informaticarecht

J.E.J. Prins

maart 2000

Katern 74: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 2003

Katern 89: Consumentenrecht

E.H. Hondius

juni 2004

Katern 91: Rechtssociologie

B.P. Sloot

september 2005

Katern 96: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

Kijkwijzer – een dringend of een dwingend advies?

T. Schiphof

Post thumbnail Artikel waarin de zelfregulering ten aanzien van bescherming van minderjarigen tegen mogelijk schadelijke televisie en computergames wordt besproken. Eerst wordt behandeld waar de zelfregulering uit bestaat waarna de NICAM en de door deze organisatie gemaakte 'Kijkwijzer' wordt besproken. Daarna komt de mate van gebondenheid aan de orde alsmede de handhaving door het strafrecht.

Verdieping | Studentartikel
november 2009
AA20090722

Koloniale contracten

J.M. Barendrecht

Korte column waarbij wordt ingegaan op het gebruik van het recht en met name het contract als zelfregulerend mechanisme in het post-koloniale Indonesië.

Opinie | Column
september 2009
AA20090551

Milieubescherming door aanpsrakelijkheidsrecht of regulering?

M. Faure

De economische analyse van het recht heeft veel aandacht besteed aan de vraag of efficiëntie kan worden bereikt door een marktoplossing of door regulerend ingrijpen door de overheid. Meer in het bijzonder werd onderzocht of schade verwekkende activiteiten kunnen worden vermeden door via aansprakelijkheidsregels de potentiële dader een prikkel te geven efficiënte zorg aan te wenden dan wel door via veiligheidsregulering een bepaalde standaard van zorg wettelijk voor te schrijven. In deze bijdrage zullen de economische grondslagen voor veiligheidsregulering worden beschreven. Daarbij zal de problematiek van de milieuverontreiniging als voorbeeld worden gebruikt om de respectievelijke voor- en nadelen van regulering versus aansprakelijkheidsregels te illustreren. Onderzocht zal worden of milieuverontreiniging louter door civielrechtelijke handhavingsmechanismen kan worden bestreden of dat rechtstreeks wetgevend optreden, bijvoorbeeld door het vastleggen van emissienormen, noodzakelijk is om bepaalde milieukwaliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Ook de in dit themanummer opgenomen bijdrage van Nentjens wordt de milieuproblematiek aangesneden. Daarin staat evenwel een andere vraag centraal, namelijk of milieubescherming door een vergunningsstelsel, dan wel door een systeem van heffingen dient te worden gerealiseerd.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900759

Nomomorfologie: over het juridische voorland van de bedrijfsethiek

B. Jansen

Bedrijfsethiek is onderworpen aan juridisering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het stijgende aantal ethische codes in het bedrijfsleven. Deze juridisering van bedrijfsethiek betekent dat juridische denkwijzen de ethische denkwijzen verdringen of zelfs vervangen. Het resultaat is een bedrijfsethiek die meer en meer op recht is gaan lijken. In zijn proefschrift onderzoekt Bart Jansen deze ‘juridisch gedachte bedrijfsethiek’ en houdt hij een pleidooi om aan dit juridische denken in de bedrijfsethiek te ontkomen door een beroep te doen op de kritische bestudering van het recht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2022
AA20220824

Ongewenste ongeadresseerde brievenbusreclame: aan stickers kleven nogal wat bezwaren

D.J.G. Visser

Artikel bij de rode draad 'Recht en reclame' over de zelfregulering in de reclamebranch. Er wordt ingegaan op het fenomeen van de 'ongewenst reclamedrukwerk'-stickers. Waar dit vroeger een bijzonder fenomeen was, is de sticker tegenwoordig alom aanwezig. In dit artikel wordt besproken hoe dit systeem tot stand is gekomen en welke raakvlakken het heeft met het recht.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
februari 1993
AA19930086

Resultaat 13–24 van de 32 resultaten wordt getoond