Een persoonlijk recht op informatie in de Wob?


De Wob geeft geen mogelijkheid tot het verstrekken van informatie alleen aan de verzoeker, vanwege diens persoonlijke belang daarbij. Sterker: er is geen algemene wettelijke regeling die daarin voorziet. Er zijn wel enkele bijzondere wetten, die een beperkt recht op toegang tot sommige soorten overheidsinformatie geven aan belanghebbenden. Voorgesteld is om na artikel 11 een bepaling in te voegen die het mogelijk maakt om informatie die niet openbaar kan worden gemaakt onder de bestaande bepalingen, wel te verstrekken ‘aan degene die kan aantonen bij verstrekking een zwaarwegend belang te hebben’; voor de betrokkene zou dan wel een geheimhoudingsplicht gelden. De wetgever heeft tot op heden echter geen sjoege gegeven. Een dat betekent dat verzoekers die dringend belang hebben bij bepaalde informatie en aan wie die informatie eigenlijk ook best zou kunnen worden verschaft gezien de belangen in kwestie, veelal in de kou blijven staan. Dat dit spoedig moge veranderen!


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Konijnenbelt

Verschijning: november 2010

Archiefcode: AA20100766

persoonlijk belang WOB

Blauwe pagina's Herschrijf het recht