Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

10 jaar bedenktijd

10 jaar bedenktijd

S.B.

In deze column wordt kort ingegaan op de herziening van de regels rondom de koopovereenkomst, in het bijzonder die van onroerende zaken.

Opinie | Column
april 2003
AA20030249

De januskop van de Raad van State

Enige bespiegelingen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van State naar aanleiding van wetsvoorstel 30585

V.V.R. van Bogaert

Post thumbnail In dit artikel wordt een wetsvoorstel van de regering besproken waarmee de regering beoogd om een sterkere scheiding aan te brengen tussen de twee hoofdtaken van de Raad van State, te weten bestuursrechtspraak en advisering bij wetgeving. Ondanks de wijzigingen is een gehele scheiding van de rechtspraak en de wetgevingsadvisering bij de Raad van State uitgesloten; dubbele benoemingen van staatsraden blijven mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom de dubbele benoemingen en het wetsvoorstel.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090234

De Koning in het Nederlandse staatsrecht

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen

Post thumbnail De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

9789069165585 - 01-09-2005

De Koning in het Nederlandse staatsrecht (Digitaal boek)

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen

Post thumbnail De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

9789069165585 - 01-09-2005

De Raad van State voorbij…?

W.M.T. Keukens, I. de Wilde

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de advisering van de Raad van State bij de totstandkoming van wetten. Is een nieuw advies nodig bij een wijziging van het wetsvoorstel en beslist dit?

Opinie | Redactioneel
mei 2005
AA20050319

Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

T.C. Borman

In dit artikel voor de rubriek Wetgeving wordt de Derde trach van de Algemene wet bestuursrecht besproken waarbij ondermeer aan de orde komt: subsidies, beleidsregels, toezicht op naleving, bestuursdwang en dwangsom, mandaat, delegatie, goedkeuring, vernietiging en schorsing en motivering en bekendmaking.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1998
AA19980185

Geen straf zwaarder dan schuld

F. Jaspers, M. Wouters

Kortgeleden is er een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat minimumstraffen stelt op bepaalde geweldsmisdrijven. In dit redactionele artikel wordt daar aandacht aan besteed.

Opinie | Redactioneel
januari 2003
AA20030005

Grondwetsherziening 1996. Tussen twee happen staatkundige vernieuwingslucht een mager tussendoortje

M.M. den Boer

In dit artikel wordt na een algemene inleiding over de verschillende herzieningen van de Grondwet in het verleden wordt er daarna in gegaan op de wijzigingen van 1987. Daarna komt het hoofdonderwerp aan de orde, namelijk de Grondwetsherzieningen van 1996 waarbij de defensie artikelen de aanleiding vormden. Verder wordt er ingegaan op de schrapping van de additionele artikelen, de tijdelijke vervanging van kamerleden vanwege zwangerschapsverlof, Grondwetsinterpretatie en staatkundige vernieuwing.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1996
AA19960563

Harmonisatiewet Hoger Onderwijs: een dikke onvoldoende

A. Derks, M.T.J.P. van Oers

In dit artikel wordt ingegaan op de wetsvoorstel Harmonisatiewet hoger onderwijs. Deze wet ondervond eind jaren ´80. In het artikel wordt de voorgestelde regeling besproken en wordt deze in het licht bezien van het internationaal recht en algemene rechtsbeginselen. Verder komen de mogelijkheden aan de orde op welke wijze de rechter zou kunnen ingrijpen tegen een wet en de Harmonisatiewet in het bijzonder. Tenslotte worden er enkele wijzigingsvoorstellen gedaan.

Verdieping | Studentartikel
mei 1988
AA19880292

Het prijskaartje aan de Eerste Kamer

M.M. Dolman, B. Emmerig

Redactioneel artikel waarbij aan de hand van de invoering van de wet over het SOFI-nummer en de wet over de opvang van asielzoekers op Schiphol (wijziging Vreemdelingenwet) de verhoudingen tussen regering en parlement blootleggen.

Opinie | Redactioneel
maart 1989
AA19890174

Nieuwe wetsvoorstellen

Ars Aequi Libri

In deze rubriek wordt een compleet overzicht gegeven van de wetsvoorstellen die in de onderstaande periode aan de Tweede Kamer zijn aangeboden dan wel door een lid van de Tweede Kamer aanhangig zijn gemaakt. Tussen haakjes staat vermeld het nummer van het Witte stuk. In dit overzicht zullen de belangrijkste en meest interessante wetsvoorstellen kort worden toegelicht. Daarnaast wordt in deze rubriek vier keer per jaar door redacteuren een wetsvoorstel besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
januari 2002
AA20020029

Regeren bij persbericht: BTW-constructies verleden tijd

L. van der Giessen-Boersma

Opiniërend artikel rondom de herziening van het BTW-stelsel waarbij het wetsvoorstel al voor veel beroering heeft gezorgd.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1995
AA19950482

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond