verzet

Toont alle 10 resultaten

Betekening van een doodvonnis in het buitenland of hoe een collaborateur alsnog in verzet gaat

A.H. Klip

Hoge Raad 1 oktober 2002, nr. 00539/02, ECLI:NL:HR:2002:AE5209, LJN AE5209 In deze noot bij dit bijzondere arrest wordt ingegaan op verzet 50 jaar na veroordeling. Er wordt ingegaan op het rechtsmiddel verzet, betekening van het vonnis, uitlevering, overdracht van strafexecutie en overlevering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030667

De rechte rug van Piet Sanders

Een Leidse promotie

E.H. Hondius

Column van Hondius waarbij deze ingaat op de verdiensten van Piet Sanders. Nederlands bekendste jurist op het gebied van arbitragerecht en schrijver van een proefschrift over dit onderwerp waarop Sanders in 1945 bij Cleveringa promoveerde.

Opinie | Column
september 2009
AA20090545

Een nationale wissel op een supranationaal spoor: de toepassing van artikel 69 Rv op de exequaturprocedure van het EEX

M.V. Polak

Hoge Raad 7 mei 2004, nr. R03/062HR, ECLI:NL:HR:2004:AO4225, RvdW 2004, 65, JOL 2004, 223, NJ 2004, 362 (Otten/Sparkasse Bonn) De wisselbepaling van art 69 Rv, die de mogelijkheid biedt om een fout bij de keuze van het procesinleidend stuk te herstellen, is mede van toepassing op de procedure om verzet in te stellen tegen een op grond van het EEX verleend verlof tot tenuitvoerlegging van een beslissing van een buitenlandse rechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2004
AA20040647

Het recht op de persona

J.C.S. Pinckaers

Mensen worden herkend aan hun uiterlijk, portret, naam, bijnaam, stem, handtekening en andere kenmerkende symbolen. Deze elementen worden gezamenlijk aangeduid met het begrip 'persona'. Ieder mens heeft een persona. De persona van vooral bekende personen kan een grote commerciële waarde hebben. Personen kunnen zich tegen het ongeautoriseerde gebruik van hun persona verzetten op grond van privacy belangen op basis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het is echter ook mogelijk dat personen zich willen verzetten tegen de openbaarmaking van hun persona op grond van commerciële belangen. Voor dit geval wordt een nieuw overdraagbaar en vererfbaar intellectueel eigendomsrecht bepleit: het recht op de persona.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 1997
AA19970178

Hoger beroep. De wet zegt nee. Kan de rechter ja zeggen?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV8667, nr. 200506809/1, AB 2006, 320 m.nt. A.T. Marseille Het dagelijks bestuur van een deelgemeente wijst een aantal straten aan, waar tegen betaling kan worden geparkeerd. Het bezwaarschrift daartegen wordt niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank verklaart het beroep daartegen kennelijk ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaart de rechtbank ongegrond. Vervolgens stelt appellant beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2007
AA20070155

Ideal-Standard

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 juni 1994, ECLI:EU:C:1994:261, zaak C-9/93, Jur. 1994, 1-2789 (Ideal/Standard) In geval van nationale opsplitsing binnen de EG door overdracht van een merkrecht dat oorspronkelijk aan één concern heeft toebehoord, moet vervolgens de merkgerechtigde in de ene Lid-Staat waar het merk hem toebehoort zich kunnen verzetten tegen import van de producten van de andere merkhouder uit de andere Lid-Staat. Het Hof trekt de lijn door van het HAG II-arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960062

maart 1996

Katern 58: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

juni 2000

Katern 75: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Rechtsmiddelen

A.W. Jongbloed

Om te voorkomen dat iemand de dupe wordt van eigen of andermans fout of misslag dan wel van het feit dat er een procedure is gevoerd waarbij hij niet is betrokken,heeft de wetgever de mogelijkheid geopend een rechtsmiddel aan te wenden. Een andere belangrijke functie van rechtsmiddelen is dat zij de rechtseenheid bevorderen.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
januari 2001
AA20010014

Rechtsvraag (233) samenloop van sancties

A.F.M. Brenninkmeijer

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij aan de orde komt in hoeverre een mogelijke strafvervolging invloed mag hebben op sancties door de overheid en het niet laten verrichten van werk.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1993
AA19930322

Toont alle 10 resultaten