verschoningsrecht

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond

‘Advocaten kunnen recht trekken wat krom is’

Interview met mr. J.H. Brouwer en mr. E. Unger

J.G. Boot, C. Rijckenberg

Ter gelegenheid van het bijzonder nummer 2005 Krom~recht. Over misstanden in het recht besteden wij aandacht aan de advocatuur. In dat kader spraken wij met mr. J.H. Brouwer (1957), tot 1 juli 2005 algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten en advocaat bij B&C Advocaten te Apeldoorn, en mr. E. Unger (1958), zijn opvolgster als algemeen Deken en advocaat bij Unger Hielkema Advocaten te Amsterdam.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht | Verdieping | Interview
juli 2005
AA20050643

Afgeluisterde praktijken…

J.A. van de Hel, C.A. Oudshoorn

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het verschoningsrecht van een daartoe gerechtigde.

Opinie | Redactioneel
juni 2005
AA20050421

De priester, de film en het recht

J. Giltaij

In dit artikel wordt aan de hand van een film (I Confess uit 1953) een klassieke casus geschetst waarbij het verschoningsrecht van een priester een rol speelt. In het artikel wordt ingegaan op dit verschoningsrecht en hoe zich dit verhoudt tot bepaalde grondrechten, art. 6 Gw en art. 9 EVRM.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2008
AA20080688

De Wet positie en toezicht advocatuur

D.J. Hesemans

Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste wijzigingen die in de Advocatenwet zijn doorgevoerd met de Wet positie en toezicht advocatuur, waarbij met name wordt ingegaan op het nieuwe toezicht op advocaten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2015
AA20150142

Een verschoningsrecht voor mediators?

A.W. Jongbloed

Post thumbnail De juridische beroepsgroep die de laatste tien jaar het meest in omvang toenam (zowel absoluut als relatief) is die van de mediators. Per 1 juli 2009 stonden 4.270 mediators ingeschreven in een door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) bijgehouden register, terwijl het in 1999 om nog maar 1018 mediators ging. Anders dan ‘advocaat’ of ‘notaris’ mag iedereen zich ‘mediator’ noemen, want het betreft een vrij beroep zonder dat er (nog) een wettelijke regulering bestaat, zodat het aantal personen dat zich ‘mediator’ noemt hoger ligt dan het genoemde aantal van 4.270. Dat sprake is van zo’n diverse groep ‘mediators’ heeft directe gevolgen gehad. In een uitspraak van de Hoge Raad van 10 april 2009 is duidelijk gemaakt dat een ‘mediator’ (nog) geen beroep kan doen op het verschoningsrecht. Willen we dat er een inbreuk wordt gemaakt op het verkrijgen van de ‘Waarheid’, waartoe in beginsel een spreekplicht geldt? Vinden we de werkzaamheden van mediators belangrijk genoeg om een dergelijke inbreuk te accepteren?

april 2010
AA20100246

Het beheer van derdengelden door advocaten

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail

Zo nu en dan blijkt de derdengeldenrekening van een advocatenkantoor oneigenlijk gebruikt te worden. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de toepasselijke regels, het toezicht op het derdengeldenbeheer en het verschoningsrecht van de advocaat in relatie tot derdengelden. Ook komen enkele misstanden rond het derdengeldenbeheer aan de orde en doet de auteur een suggestie voor een betere regeling.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2021
AA20211100

Het EHRM slaat geen nieuwe piketpaaltjes in het relatierecht.

Geen schending artikel 8 EVRM door beperking van het verschoningsrecht tot formele relaties

W.M. Schrama

Post thumbnail Het Nederlandse strafprocesrecht kent in artikel 217 aanhef en onder 3 Sv alleen een verschoningsrecht toe aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot in de derde graad en aan de (voormalig) echtgenoot of (voormalig) geregistreerd partner, maar niet aan informele samenleefrelaties. Ongehuwd samenlevende partners moeten dus getuigen, ook als dat strafrechtelijk gezien in het nadeel van hun partner is. Een zaak waarin dit zich voordeed is voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat in april 2012 uitspraak heeft gedaan. Deze beslissing staat in dit artikel centraal.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2013
AA20130281

Het recht getuigen in strafzaken te ondervragen anno 2017

B. de Wilde

Post thumbnail

De verdediging in een strafzaak heeft het recht getuigen te ondervragen. Dit recht kan echter niet altijd effectief worden uitgeoefend. Wanneer dat niet mogelijk is geweest, leidt het gebruik van de getuigenverklaring voor het bewijs mogelijk tot schending van het ondervragingsrecht. In dit artikel wordt beschreven op welke manier kan worden bepaald of dat het geval is.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2017
AA20170777

Het verschoningsrecht van de advocaat – actuele ontwikkelingen

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail In dit artikel staat het verschoningsrecht van advocaten centraal. Nadat ratio en reikwijdte ervan zijn besproken, wordt ingegaan op enkele actuele thema’s: het verschoningsrecht van (buitenlandse) in-house-advocaten die in Nederland werken, het verschoningsrecht bij interne feitenonderzoeken en de schending door het Openbaar Ministerie van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat in de geruchtmakende Box-zaak. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op het voorstel tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering en de wijze waarop het verschoningsrecht daarin zal worden verankerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220767

Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken

F.J. Fernhout

Als het in een civiele procedure aankomt op bewijslevering, worden er meestal getuigen gehoord.Getuigen hebben verplichtingen: ze moeten verschijnen, de eed of belofte afleggen, antwoord geven op de gestelde vragen en ze moeten ook nog de waarheid spreken. Het verschoningsrecht is één van de uitzonderingen op deze verplichtingen. Of een getuige daarop al dan niet een beroep kan doen, is voor de procesdeelnemers van groot belang. Winst of verlies van een procedure kan ervan afhangen en de getuige zelf riskeert gijzeling en een strafrechtelijke vervolging, wanneer hij blijft zwijgen zonder daartoe gerechtigd te zijn. De wet regelt het onderwerp echter summier, terwijl literatuur en rechtspraak een diffuus beeld te zien geven. Dat vormde de aanleiding om alle aspecten van het verschoningsrecht in civiele zaken – zowel de processuele als de materiële – aan een grondige analyse te onderwerpen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2005
AA20050865

Hoe anoniem blijft de bron van informatie? Op weg naar een journalistiek privilege

E.C.M. Jurgens

Het journalistiek privilege staat de laatste tijd in de belangstelling. Twee rechterlijke uitspraken, een van de Europese Commissie van de Rechten van de Mens in de zaak Goodwin, en een van het Hof Den Haag in de zaak Riem, alsmede het wetsontwerp Wet op het journalistiek privilege vormen de aanleiding voor het schrijven van dit artikel. Er wordt een pleidooi gehouden voor een wettelijke basis van het journalistiek privilege.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1995
AA19950694

september 2006

Katern 100: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond