verantwoordelijkheid

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (243) Medisch beroep

E.W. van Slooten

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' waarbij de medische beroepsaansprakelijkheid centraal staat en er onder meer gekeken wordt naar de medische behandelingsovereenkomst en alle eisen die daaruit voortvloeien bij het bewijzen van een medische beroepsfout en aansprakelijkheid vast te stellen.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
september 1995
AA19950726

Beroepsaansprakelijkheid en legal opinions

M. Brink, G.T.M.J. Raaijmakers

In het onderstaande artikel wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van een advocaat voor een zogenaamde legal opinion. Deze figuur, is met name tot ontwikkeling gekomen in het Anglo-Amerikaanse recht en wordt ook voor de Nederlandse praktijk steeds belangrijker. De legal opinion heeft, ondanks het toenemend belang ervan, in de Nederlandse literatuur nog niet veel aandacht gekregen.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
juni 1995
AA19950466

Burgers over burgerlijk recht

Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus

W.H. van Boom, H. Pluut, J.I. van der Rest

Post thumbnail

In het burgerlijk recht draait het vaak om het toedelen van verantwoordelijkheid en het verdelen van schade. De rechter heeft een centrale rol bij dat proces van toedelen en verdelen. Maar hoe denkt de burger er zelf over? Aan wie en in welke mate zou de burger verantwoordelijkheid voor schadelijke gebeurtenissen toedelen? En zou er invloed zijn van de context waarin de vraag wordt voorgelegd? We vroegen het de burger door middel van een groot opinieonderzoek onder ‘gewone’ mensen. In deze bijdrage inventariseren en analyseren we de gegeven antwoorden tegen de achtergrond van het bestaande burgerlijk recht. Dat is belangrijk, zowel vanwege de autoriteit van de civiele rechter als vanwege zijn wettelijke plicht om ‘de in Nederland levende rechtsovertuigingen’ te betrekken in de rechterlijke belangenafweging. De uitkomsten van ons onderzoek zijn genuanceerd: vaak lijken rechter en burger redelijk op één lijn te zitten qua beslissing, en soms staan ze ver van elkaar af.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2018
AA20180105

Het paradoxale karakter van de menselijke maat: een filosofische doordenking

T.J. de Jong

Post thumbnail Naar aanleiding van het toeslagenschandaal is sprake van een toenemende belangstelling voor de menselijke maat. Daarbij wordt dit begrip vaak op een juridische en politieke wijze ingevuld. De vraag is of dit wel terecht is. In deze bijdrage wordt aan de hand van het denken van Emmanuel Levinas en Jacques Derrida een alternatieve opvatting van de menselijke maat gepresenteerd, die begint bij het gelaat van de Ander dat oproept tot verantwoordelijkheid.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2023
AA20230635

Het vertrouwensverweer

In deze bijdrage bespreekt de auteur ter verdere illustratie van het vertrouwensverweer eerst twee situaties waarin een bestuurder zich zou kunnen beroepen op het vertrouwensverweer. Vervolgens kijk ik naar het recht van de Verenigde Staten, waar de met het vertrouwensverweer vergelijkbare reliance defense vanaf het begin van de vorige eeuw is uitgegroeid tot een omvangrijk leerstuk. Tot slot komt de auteur terug op de in de inleiding aangehaalde Bossche zaak en neemt de auteur de introductie van het vertrouwensverweer in Nederland in overweging.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2008
AA20080790

Kansverlies als schadefactor bij medische aansprakelijkheid

M. de Ridder

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk te achterhalen of er een causaal verband bestaat tussen de fout van de arts en het niet-genezen van de patiënt. Door de bewijslast dat de kunstfout wel of niet tot de schade heeft geleid bij de arts of bij de patiënt te leggen, wordt dit soort problemen op een 'alles of niets' manier opgelost. Aangezien een dergelijk bewijs in de praktijk vaak niet te leveren is, kan dit bovendien tot zeer onbillijke resultaten leiden. Frankrijk en België hebben voor dit probleem een goede en bruikbare oplossing gevonden door de toepassing van de theorie van de verloren kans. De patiënt krijgt bij toepassing van deze leer alleen de verloren kans op genezing vergoed. Ik verwacht dan ook dat het niet lang meer zal duren totdat deze theorie door de rechter in het civielrechtelijke medische aansprakelijkheidsrecht zal worden geïntroduceerd.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
juli 1995
AA19950548

maart 1992

Katern 42: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Onafhankelijkheid én verantwoordelijkheid

J.M. Barendrecht

Column waarin Barendrecht ingaat op de door hem gewenste nieuwe vormgeving en verantwoordelijkheden van de rechterlijke macht daar waar het de civiele rechtspleging betreft. Hij gaat in op het griffierecht, het procesrecht dat door de rechterlijke macht geregeld wordt en de verantwoordelijkheid en toezicht op de rechterlijke macht door een organisatie van niet-juristen.

Opinie | Column
december 2009
AA20090817

Ontbrekend mandaat en schadevergoeding

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 6 april 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN3044, nr. G09.89.0017, AB 1993, nr. 276 (mrs. Van Zeben, Kamperman, Van der Does). Uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State waarbij er een besluit is genomen door een hoofd van een afdeling ven Gedeputeerde Staten die daartoe niet bevoegdelijk was gemandateerd. De Afdeling vernietigt het besluit. In de noot wordt dieper op de regels en problemen rondom het mandateren van bevoegdheden ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1993
AA19930823

Openbaarheid van bestuur in de zaak-Zorreguieta en de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 augustus 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6702, nr. 200105270/1 (Zorreguieta) Intern beraad in het kader van een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’: moet geen sprake zijn van een gezamenlijke bevoegdheid of taak? De onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in politiek geladen kwesties.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2003
AA20030037

Rechtsvraag (243) Medisch beroep

E.W. van Slooten

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' waarbij de beroepsaansprakelijkheid van een arts aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
april 1995
AA19950310

Sobi/Hurks II

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 21 december 2001, nr. C99/341HR, ECLI:NL:HR:2001:AD4499, RvdW 2002, 6 (Sobi/Hurks II) Aansprakelijkheid moedermaatschappij en persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder moedermaatschappij. Instructiemacht, -bevoegdheid, -plicht en -recht. Zorgplicht moeder jegens (crediteuren van) dochtermaatschappij. Bevoegdheid crediteuren od-vordering in te stellen 'buiten de boedel om'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2003
AA20030105

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond