tuchtrecht

Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid voor beroepsfouten – van droom carrière naar nachtmerrie

Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid'

C.J.J.M. Stolker

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van verschillende beroepsbeoefenaren en de trends daarin. De auteur kijkt met name naar de ontwikkelingen in Amerika en doet tenslotte enige suggesties.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
januari 1995
AA19950013

Beroepsaansprakelijkheid

M.F. Benningen, S. Colsen, H.J. Delhaas, L.C. Dufour, D.M. Gouweloos, N.F. Klein Nagelvoort, M.W.E. Lohman

Post thumbnail Na een bespreking van een aantal algemene onderwerpen die voor alle beroepsaansprakelijkheidsclaims van belang kunnen zijn (de verhouding tot het tuchtrecht, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en verjaring) worden de strekking en omvang van de zorgplicht van acht beroepsbeoefenaren: de advocaat, de notaris, de arts, de bedrijfsarts, de makelaar, de assurantietussenpersoon, de faillissementscurator en de financieel adviseur uiteengezet.

9789493199804 - 22-12-2022

De advocaat in de privaatrechtelijke praktijk

Best practices en gedragsnormen

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail Dit cahier behandelt beroepsethische aspecten van de privaatrechtelijke praktijk. Aan de hand van relevante gedragsregels, richtsnoeren, codes en praktijkregels en puttend uit literatuur en rechtspraak van de tuchtrechter en de civiele rechter behandelt de auteur de professionele verantwoordelijkheden in de privaatrechtelijke rechtspraktijk en dilemma’s die in allerlei verschillende situaties voor advocaten kunnen rijzen.

9789493333062 - 01-02-2024

De berispte complotrechter

J.J.J. Sillen

Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1019

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240149

De notaris in appel (Digitaal boek)

H.F. van den Haak

Post thumbnail Mag niet ontbreken op notariskantoren en bij tuchtcolleges. Notarieel tuchtrechtuitspraken verzameld en geanalyseerd door de specialist op dit gebied. Wat mag, wat mag niet en waarom?

9789069167039 - 26-11-2009

De opheffing van het Hoog Militair Gerechtshof (HMG)

Th.W. van den Bosch

De oproep van de redactie van Ars Aequi om een artikel te schrijven over de opheffing van het HMG is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zij kan van oordeel zijn dat het langzamerhand tijd wordt dat er een necrelogie van het HMG wordt geschreven. Weliswaar is de patiënt nog niet overleden, maar op hem wordt wel actieve euthanasie gepleegd door middel van het wetsontwerp betreffende de militaire strafrechtspraak (17804), dat onder andere beoogt het HMG te vervangen door een militaire kamer van het gerechtshof te Arnhem. Zij kan ook van oordeel zijn dat de voorgenomen opheffing van het HMG nog voor discussie vatbaar is. Op deze laatste veronderstelling wil de auteur het houden. Na iets verteld te hebben over de geschiedenis van het HMG, over de voordelen van zijn huidige samenstelling, over de bezwaren daartegen en over zijn voornaamste lotgevallen, zal de schrijver tot de conclusie komen dat de militaire justiciabelen nog niet zo slecht af zijn met het HMG en dat het eigenlijk jammer is als het zou verdwijnen. Ten slotte wordt een pleidooi gehouden voor een organisatie van de militaire strafrechtspraak waarbij deze in eerste instantie wordt uitgeoefend door een afzonderlijke militaire arrondissementsrechtbank en in hoger beroep door een afzonderlijk militair gerechtshof, het laatste wel geïntegreerd in het gerechtshof te Arnhem.

Opinie | Column
januari 1988
AA19880017

De rechter als kwaliteitsbewaker van de advocatuur?

M.T. Beumers, F.Q. van de Pol

Een rechter bevindt zich in een unieke maar precaire positie om slecht presterende advocaten te signaleren. In het algemeen is het aan te moedigen dat rechters deze advocaten onder de aandacht brengen. De meest geëigende weg daarvoor is, volgens ons, een informele melding bij de president van de rechtbank of het hof. Bovenal is echter openheid en discussie over de signaleringsfunctie van rechters gewenst.

Opinie | Redactioneel
mei 2017
AA20170359

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

A.R.E.M. van Erp

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2017
AA20171011

Disciplinair onderzoek naar politieambtenaren:

M. van der Steeg

In dit artikel wordt het proefschrift 'Politietuchtrecht. Een studie naar de juridische aspecten en de praktijk' (Alphen aan den Rijn: Kluwe 2004).

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2005
AA20050962

Hernieuwde aandacht voor het tuchtrecht

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Tuchtrecht is opnieuw in beweging. Bevoegdheden van tuchtrechtelijke colleges worden uitgebreid, het sanctiearsenaal verstevigd, kernwaarden en gedragsregels opgesteld. Deze opleving van dit bijzondere rechtsgebied heeft de redactie van Ars Aequi doen besluiten een Bijzonder nummer te wijden aan het tuchtrecht. Deze bijdrage is het woord vooraf van de redactiecommissie bij dit Bijzonder nummer.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160490

Herziening van het militaire straf- en tuchtrecht en van de militaire strafrechtspraak

J.J.E. Schutte

In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen in 1991 in het militaire tuchtrecht en het militaire strafprocesrecht. Eerst worden de wijzigingen in het materiële recht besproken. Daarna komt de nieuwe wetgeving op het formele gebied aan de orde en tenslotte wordt ingegaan op de rechterlijke organisatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1991
AA19910237

Het verschoningsrecht van de advocaat – actuele ontwikkelingen

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail In dit artikel staat het verschoningsrecht van advocaten centraal. Nadat ratio en reikwijdte ervan zijn besproken, wordt ingegaan op enkele actuele thema’s: het verschoningsrecht van (buitenlandse) in-house-advocaten die in Nederland werken, het verschoningsrecht bij interne feitenonderzoeken en de schending door het Openbaar Ministerie van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat in de geruchtmakende Box-zaak. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op het voorstel tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering en de wijze waarop het verschoningsrecht daarin zal worden verankerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220767

Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond