toetsingsverbod

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

Constitutionele toetsing anno 2022: tussen dikastocratie en toeslagenschandaal

M.J. Vetzo

Constitutionele toetsing staat volop in de belangstelling. Getuige de ‘Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing’ wil het kabinet-Rutte IV nu ook echt werk gaan maken van wijziging van het toetsingsverbod. Het kabinet balanceert daarbij tussen meer rechterlijke rechtsbescherming enerzijds en het voorkomen van vergaande wijzigingen in de verhouding rechter-wetgever anderzijds. Voor het verdere debat over constitutionele toetsing anno 2022 is het behulpzaam als enkele van de (oudere) dichotomieën waarvan het kabinet zich bij die evenwichtsoefening bedient, worden ingeruild voor hedendaags, verfijnder rechtsdenken.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
november 2022
AA20220912

Constitutionele toetsing in internationaal perspectief

L.F.M. Besselink

In deze eerste bijdrage van de Rode draad 'Constitutionele toestsing' wordt het Nederlandse toetsingsverbod van art. 120 Gw vergeleken met soortgelijke en andere wijzen van toetsing in andere landen.

Overig | Rode draad | Constitutionele toetsing
februari 2003
AA20030088

Contra legem werking van beginselen, toetsing van de wet aan beginselen en beginselconforme interpretatie van de wet

M.L.P. van Houten

In deze bijdrage bij het bijzonder nummer wordt ingegaan op de uitleg van bepaalde wetstoepassingen 'contra legem'. De toepassing van een bepaalde wet is dan in strijd met bepaalde rechtsbeginselen / algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook wordt er ingegaan op de toetsing van de wet an sich aan rechtsbeginselen. Bij beide vormen van toetsing komt het toetsingsverbod ter sprake.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920698

Corona: de crisis die de Grondwet doet wijzigen?

M.M. Julicher

Op 15 april 2020 promoveerde Manon Julicher aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Nederlandse grondrechten: klaar voor de toekomst? In dit artikel vertelt ze over haar onderzoek, waarbij de coronamaatregelen als voorbeeld dienen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2020
AA20201087

De bestuursrechter en de toetsing van de wet aan rechtsbeginselen

J.J.J. Sillen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) (grote kamer) 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:772

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2023
AA20230355

De Harmonisatiewet: onschendbaarheid van de wet en schendbaarheid van het rechtszekerheidsbeginsel

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13 822, ECLI:NL:HR:1989:AD5725 (Harmonisatiewet-arrest) In deze noot staat het Harmonisatiewet-arrest van de Hoge Raad centraal waarin de kwam tot de volgende oordelen: Afwijzing van toetsing van wetgeving in formele zin aan fundamentele rechtsbeginselen en aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Plaats van de rechter in het staatsbestel. Verhouding tot contra legem-jurisprudentie. In de noot wordt hier dieper op ingegaan. Ook komen de procedurele implicaties hier uitvoerig aan bod.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1989
AA19890578

De invoering van een algemene bepaling of preambule bij de Nederlandse Grondwet in rechtsvergelijkend perspectief

J. Goossens, M.P. Kuijvenhoven

Op 5 april 2022 heeft de Tweede Kamer in tweede lezing het voorstel aangenomen tot toevoeging van een ongenummerde, algemene bepaling bij de Nederlandse Grondwet, namelijk ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’ Deze bijdrage bevat een tekstuele rechtsvergelijking van de drie kernbeginselen in deze inleidende bepaling (democratie, rechtsstaat en grondrechten) met de preambules en het corpus van de 192 andere, geldende nationale grondwetten.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
mei 2022
AA20220412

De Raad van State als hoeder van de Grondwet

M. Nap

Als de regering en de Staten-Generaal van mening verschillen over lastige vragen rondom de Grondwet, kijken ze vaak naar de Raad van State. Waarom is dat eigenlijk zo, en doen ze daar verstandig aan? Dit artikel belicht de rol van de (Afdeling advisering van de) Raad van State als hoeder van de Grondwet, in het bijzonder bij de totstandkoming van wetgeving.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
december 2022
AA20220990

Eenieder wordt geacht de wet te kennen, maar wie begrijpt er iets van?

R.A.J. van Gestel

In dit beschouwende artikel wordt ingegaan op de functie van wetgeving en welke uitwerking dit heeft op het gebruik van taal in de wet. De taal van de wet blijkt in veel gevallen toch nog erg ingewikkeld. De schrijver geeft hier meerdere verklaringen voor.

Verdieping | Studentartikel
januari 2008
AA20080078

Geen toetsing over de wet heen

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5780, LJN-nummer AE5780, zaaknr. 200201911/1 In deze noot door Prof. C.A.J.M. Kortmann bij de uitspraak van de ABRvS wordt ingegaan op de toepassing van het toetsingsverbod van art. 120 Gw. Volgens Kortmann is er sprake van toetsing over de wet heen nu uitvoeringsbesluiten materieel gezien aan de Grondwet worden getoetst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2003
AA20030779

Harmonisatiewet

Annotatie

C.A.J.M. Kortmann

In deze beknopte noot van Prof. C.A.J.M. Kortmann wordt het bekende Harmonisatiewet-arrest besproken waarbij toetsing van de wet in formele zin aan het Statuut en de algemene rechtsbeginselen wordt uitgesloten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
november 2005
AA20050952

Harmonisatiewet – Toetsing van wetgeving (LSVB-Staat)

R.M. van Male

Rechtbank 's-Gravenhage (mr. Wijnholt) 11 augustus 1988, nr. KG88/1161, ECLI:NL:RBSGR:1988:AH2339, NJB 1988, pp. 1031-1032 (LSVB-Staat) In deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag komt naar voren in hoeverre toetsing van een wet in formele zin aan algemene rechtsbeginselen mogelijk is. De uitspraak van de rechtbank zou uitgroeien tot het bekende Harmonisatiewet-arrest. De rechtbank acht toetsing aan algemene rechtsbeginselen in het licht van toetsingsverbod toelaatbaar. In de uitvoerige noot wordt ingegaan op rechterlijke toetsing van wetgeving en de onrechtmatigheid van wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880776

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond