slachtoffer

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

25 jaar Joegoslavië Tribunaal: het herschapen internationaal-strafrechtelijke landschap

A.M.M. Orie

In december 2017 heeft het Joegoslavië Tribunaal (ICTY) na ruim 24 jaar zijn deuren gesloten. In deze bijdrage blikt Fons Orie, voormalig rechter bij het Joegoslavië Tribunaal, na 25 jaar terug op de totstandkoming van het Joegoslavië Tribunaal en bespreekt de (selectie van) rechters. Vervolgens komen de rechtsmacht en de ontwikkeling van het materiële en het procesrecht aan de orde. Ten slotte komt hij toe aan de slachtoffers, zij die de berechting moeten overlaten aan anderen. Hij kijkt daarbij steeds ook opzij en ziet hoe het tribunaal een aanzet heeft gegeven tot ingrijpende verandering van het bredere internationaal-strafrechtelijke landschap. Ook blikt hij vooruit naar de toekomst van het internationale strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2018
AA20181016

Beantwoording rechtsvraag (184) strafproces

G. Knigge

Beantwoording van rechtsvraag betreffende het strafprocesrecht, meer in het bijzonder het voegen van de gelaedeerde partij in het strafproces. In het antwoord wordt tevens het toekomstig recht, de voorstellen van de commissie Terwee, verwerkt. Ook de verhouding met de aanhangige civiele procedure wordt besproken.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juli 1989
AA19890689

Beledigde partij in ad info-zaken

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 20 juni 1989, nr. 86.135, ECLI:NL:HR:1989:AD0824 Tot enkele jaren geleden algemeen aangenomen dat slachtoffers van ad informandum gevoegde zaken geen vordering tot schadevergoeding in konden dienen. Echter, onder anderen de rechtbank Zutphen heeft deze lijn doorbroken. Toen in januari 1989 deze constructie voor het eerst werd erkend in hoger beroep, was het van groot belang een definitieve uitspraak van de Hoge Raad uit te lokken. De Hoge Raad besliste dat een vordering tot schadevergoeding van de beledigde partij niet kan worden toegewezen ter zake van een feit dat niet in de telastelegging is opgenomen, met een verwijzing naar de wetssystematiek en wetshistorie. De Hoge Raad hecht in het bijzonder waarde aan het accessoire karakter van de actie van het slachtoffer en de eis van beraadslaging en onderzoek ter terechtzitting op grond van de tenlastelegging.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1989
AA19890997

Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht

De voor- en nadelen in nationaal perspectief

B.J. Polman

Post thumbnail De borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht leidt tot op heden slechts een slapend bestaan. In de praktijk klinken echter steeds meer geluiden vóór toepassing van alternatieven voor de voorlopige hechtenis. In deze bijdrage wordt daarom vanuit verschillende perspectieven stilgestaan bij de voor- en nadelen van de toepassing van de borgsom.

Verdieping | Studentartikel
juni 2015
AA20150437

Incest en verjaring, waar blijft de wetgever?

P. van der Grinten, H. Moons

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de verjaring bij incest. De redacteuren bepleiten een andere manier van verjaring waarbij de verjaringstermijn pas begint te lopen bij het meerderjarig worden van het incestslachtoffer.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910602

juni 1988

Katern 27: Strafrecht

N. Jörg

december 1991

Katern 41: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

juni 1992

Katern 43: Strafrecht

C.H. Brants

Milieucriminaliteit en herstelrecht

N. Lgarah, D.B. Sander

In dit redactioneel gaan we in op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie daarop worden gevoerd. Deze positie kan niet altijd als even sterk worden aangemerkt. Ook vragen we aandacht voor een meer slachtoffergerichte benadering van dit type criminaliteit: herstelrecht.

Opinie | Redactioneel
februari 2021
AA20210107

Nawoord op bovenstaande reactie

H. Verrijn Stuart

Artikel waarin Verrijn Stuart reageert op een artikel in de reeks behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ waarin een advocaat pleit voor de civilisering van het strafrecht voor wat betreft seksuele delicten in de relationele sfeer.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1992
AA19920334

Pleidooi voor herstelrecht

J. Bakker

Het Nederlandse strafklimaat wordt al jaren strenger, en de roep om hardere straffen neemt toe. Dit redactioneel betoogt dat vergeldingsgericht straffen inherent verkeerd is, omdat het voortvloeit uit de illusie dat we afzonderlijke individuen zijn, afgescheiden van de rest van de wereld. Bovendien leidt deze benadering tot grote schade aan daders en de samenleving. Daarom moet de huidige aanpak van het strafrecht, waarin intentionele leedtoevoeging een grote rol speelt, worden vervangen door herstelrecht, dat draait om het herstellen van de schade en van de relatie tussen dader, slachtoffer en de maatschappij als geheel.

Opinie | Redactioneel
mei 2022
AA20220347

Publiciteit over strafzaken: de rol van de gerechten

L. Noyon

Post thumbnail Gerechten verstrekken informatie aan de pers over aankomende strafzaken, zodat journalisten zich hierop kunnen voorbereiden. Deze informatieverstrekking geschiedt soms ruimhartig, door het verstrekken van niet-geanonimiseerde afschriften van dagvaardingen, en soms summier. Bij dergelijke informatieverstrekking dienen gerechten zich echter rekenschap te geven van het spanningsveld tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van hen die in een strafzaak worden betrokken anderzijds. In deze bijdrage wordt de huidige praktijk in dat licht bezien. Besloten wordt met enkele aanbevelingen voor verbetering.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220851

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond