Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (220) aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant

A.W. Hellema

Beantwoording van een rechtsvraag over de aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1993
AA19930318

Beantwoording rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huwelijksvermogensrecht waarbij aan de orde komen: aansprakelijkheid en draagplicht van de echtelieden, gemeenschapsschuld, verknochtheid en vennootschappelijke schulden.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1995
AA19950226

Bemiddeling. De geschiedenis van een ontdekking

G.P. Hoefnagels

Toen Archimedes in het bad zat, had hij niet het voornemen de opwaartse druk van water te ontdekken. Hij ontdekte de opwaartse druk en het soortelijk gewicht omdat het hem, na jaren geconcentreerde studie van natuurkundige processen, kwam ‘aanwaaien’. En het kwam hem waarschijnlijk aanwaaien, omdat het een aangenaam bad was. Het zijn de momenten van ontspanning na intense concentratie waarop de ontdekking geboren wordt.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020505

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De financiële gevolgen van scheiding: verdelingseffecten

B. Hogendoorn

Scheidingen vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief. Welke gevolgen heeft scheiding op het besteedbaar inkomen van de partners? De verschillen tussen gezinnen en tussen mannen en vrouwen. Van belang bij dit onderwerp is dat de kans dat twee laag- of middelbaar opgeleide partners thans uit elkaar gaan ongeveer twee keer zo groot is als de kans dat […]

De rechter: onafhankelijk en autonoom?

Rechtsvraag (334) Rechtsfilosofie

C.E. Smith

In deze rechtsvraag komen verschillende rechtsfilosofische rechtsvragen rondom de onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan de orde in het kader van een civielrechtelijke casus aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2007
AA20071005

De zeer verknochte overbruggingsuitkering

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 15 februari 2008, nr. R07/054HR, ECLI:NL:HR:2008:BC0377, LJN: BC0377, RvdW 2008, 219 In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de verknochtheidproblematiek aan de orde. De vraag is of een overbruggingsuitkering (soort VUT) zo zeer aan de man verknocht is dat deze bij verdeling van de huwelijksgemeenschap niet binnen deze gemeenschap valt. De maatstaf voor verknochtheid van een goed wordt door de Hoge Raad behandeld. In de noot wordt er vervolgens ook in gegaan op de verschillende gradaties van verknochtheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2008
AA20080442

Gezamenlijk gezag na echtscheiding

H. Heijermans

Wie voor 1 januari 1998 ging scheiden en als ouder het gezag over de kinderen wilde blijven delen , had pech als de andere ouder daar geen zin in had: het daartoe benodigde 'eensluidende verzoek' aan de rechter kon dan niet tot stand komen. zo`n ouder lijkt nu beter af: het gezamenlijk gezag loopt na scheiding automatisch door en voor de 'onwillige' ouder die toch eenoudergezag wil is een drempel opgeworpen in de vorm van het vereiste: wie het eenhoofdig gezag wil, zal moeten stellen dat en waarom het belang van het kind daarmee gediend is. Komt eenoudergezag tot stand, dan openen zich overigens nieuwe perspectieven: de ouder met gezag kan dat gezag gaan delen met een partner, zonder dat de andere ouder een vetorecht heeft. Was het voor 1998 dan toch beter geregeld voor de ouder die niet in het gezag mocht delen?

Verdieping | Studentartikel
november 1999
AA19990784

Het Anglo-Amerikaanse recht als inspiratiebron bij het oplossen van de Nederlandse problematiek rond de koude uitsluiting?

J. van Duijvendijk-Brand

De problematiek van de koude uitsluiting vindt haar oorzaak allereerst in het feit dat de rollen binnen een huwelijk nog vaak steeds zo verdeeld zijn dat de ene echtgenoot (meestal de man) de taak van (hoofd)kostwinner op zich neemt en de ander, die geen of slechts gedeeltelijk bepaalde arbeid buitenshuis verricht (meestal de vrouw), zorgt voor het huishouden en het opvoeden van de kinderen. De (betaalde) arbeid van de man en de 'huishoudelijke arbeid' van de vrouw leveren andersoortige revenuen op; in het geval van de man is dat geld, de arbeid van de vrouw levert - als het goed is - een aangenamer leven voor hen beiden en hun kinderen op. In het dan rechtvaardig dat, mocht het huwelijk stranden, de man 'het zijne' neemt en de vrouw kan teren op haar goede werken, of dient de vrouw op enige wijze een beloning voor haar huishoudelijke arbeid te krijgen? Daarnaast wordt de afwikkelijk bij echtscheiding niet zelden gecompliceerd doordat de echtgenoten hun financiën in weerwil van hun huwelijkse voorwaarden niet volledig gescheiden houden, bijvoorbeeld doordat de ene echtgenoot bijdragen (financieel of in natura) levert voor de verwerving of verbouwing van een onroerende zaak die op naam staat van de ander. Onstaat als gevolg daarvan een vergoedingsrecht en zo ja, luidt dat dan nominaal of heeft de financierende echtgenoot ook recht op eventuele waardestijgingen?

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980437

Het zelfstandig recht op uitbetaling uit het voorstel van Wet verevening pensioenrechten bij scheiding: een civielrechtelijk gedrocht

W.P.M. Thijssen

Op 13 november 1990 is het voorstel van Wet verevening pensioenrechten bij scheiding bij de Tweede Kamer ingediend. Dit ondanks het negatieve advies van de Sociaal Economische Raad naar aanleiding van het eerdere voorontwerp van Wet verrekening pensioenrechten bij scheiding en van de Raad van State. Elders heb ik al enige kanttekeningen bij het wetsontwerp gemaakt en is mijn opvatting over de grote lijnen van het ontwerp weergegeven. Ook anderen hebben inmiddels hun visie op het wetsontwerp in de literatuur kenbaar gemaakt. In dit commentaar neem ik één aspect van de in het wetsontwerp gegeven regeling voor pensioenverevening onder de loep: het zelfstandig recht op uitbetaling van de vereveningsgerechtigde (ex-)echtgenoot jegens de pensioenuitvoerder. Uit de Memorie van Toelichting (MvT) blijkt dat het kabinet de rechtstreekse vordering van de vereveningsgerechtigde van cruciaal belang acht.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1991
AA19910998

Internationaal huwelijksvermogensrecht: een puzzel die nog steeds niet af is

Zimbabwe-arrest

Th.M. de Boer

Hoge Raad 19 maart 1993, nr. 14903, ECLI:NL:HR:1993:ZC0897, NJ 1994, 187, nt. J.C.S. Ook bekend als het Zimbabwe-arrest. Uitspraak van de Hoge Raad waarin aan de orde komt welke recht van toepassing is op een huwelijk dat in 1980 in Rhodesië is gesloten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1994
AA19940611

Juristen zijn doemdenkers

S. Steneker

"Juristen zijn doemdenkers", aldus Sander Steneker in deze column. En dat is maar goed ook, want juist als jurist moet je rekening houden met wat er allemaal mis kan gaan.

Opinie | Column
september 2018
AA20180703

Multicultiraliteit in Frankrijk: dwalen over maagdelijkheid

E.H. Hondius

In deze column van Hondius komt door een Frans voorbeeld aan de orde hoe grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, kunnen botsen met het burgerlijk recht. Hondius komt tot de conclusie dat dit in Nederland gevaarlijk is nu in Nederland wetten niet aan de Grondwet getoetst kunnen worden.

Opinie | Column
oktober 2008
AA20080703

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond