Toont alle 6 resultaten

‘Three strikes and you’re out’ in Nederland?!

D.A.L. Dirksen, R.C.A. de Graaf, H.A.W. Koch, J. Stam

Post thumbnail De politieke partijen BBB, FvD en JA21 stellen voor een ‘three strikes and you’re out’-principe in het Nederlandse strafrecht te introduceren. In deze bijdrage beschouwen wij dit voorstel vanuit het perspectief van het EVRM, het straf- en sanctierecht en de criminologie. We komen tot het afgewogen oordeel dat, hoewel de wetgever in beginsel grote vrijheid toekomt in het bij wet bepalen van de geëigende straf, het principe niet goed past in het Nederlandse straf- en sanctierechtelijke systeem.

Verdieping | Studentartikel
april 2024
AA20240289

Berechting van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht op grond van de ernst van het feit: gebrek aan een duidelijke visie

K.E. Hepping, E. Huls

Deze bijdrage betreft de mogelijkheid om 16- en 17-jarige plegers van strafbare feiten volgens het volwassenensanctierecht te veroordelen (art. 77b Sr). Na een toelichting op het Nederlandse jeugdstrafrecht en het internationaal kinderrechtenkader, wordt stilgestaan bij de vraag of het in artikel 77b Sr opgenomen criterium ‘ernst van het feit’ voldoende houvast biedt en consistentie in de praktijk waarborgt. Betoogd wordt dat een duidelijke visie over deze toepassingsgrond mist en dat het debat hierover gaande moet worden gehouden.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2023
AA20230448

De invloed van de Japanse denkwijze op het Japanse constitutionele recht

T. de Wit

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze van het Japanse denken op het constitutionele recht aldaar. Japan heeft Westers recht overgenomen. Deze overname en met name de wijze waarop dit recht vervolgens wordt toegepast, is pas te begrijpen vanuit het oogpunt van de Japanse denkwijze. Naast de Japanse denkwijze wordt er ingegaan op de grondtrekken van de Japanse samenleving.

Verdieping | Studentartikel
september 1991
AA19910609

Geen grondslagen, maar grondlagen

P.C. Westerman

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de grondlagen van het recht. Het recht kan coördinerend werken; het legt dan slechts bepaalde afgesproken zaken vast of regulerend; het recht probeert handelen te beïnvloeden. Ook wordt ingegaan op het instrumentele en natuurrechtelijke karakter van het recht.

Verdieping | Studentartikel
mei 2008
AA20080337

Over de regels van de groep en de regels van de samenleving

M. Galenkamp

In dit eerste deel van een drieluik over het collectieve in het recht staat een fundamenteel-theoretische vraag centraal: die naar de verhouding tussen groepsmoraal enerzijds en heersende moraal in een samenleving anderzijds. Hoe verhouden de regels van de groep zich tot die van de samenleving? Anders gezegd, wat is in onze liberaal-democratische rechtsorde de reikwijdte en waar liggen de grenzen van de vrijheid van groepen om er afwijkende normen en waarden op na te houden? In dit artikel formuleer ik drie richtlijnen die wellicht behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van deze vraag.

Overig | Rode draad | Het collectief in het recht
januari 2002
AA20020015

Vadertje staat op de sofa

H.D.S. van der Kaaij, A. Kristic

In dit redactionele artikel wordt allereerst de freudiaanse zienswijze op leiderschap in een land geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking daarvan in de democratische rechtsstaat Nederland.

Opinie | Redactioneel
september 2008
AA20080595

Toont alle 6 resultaten