rechtsvergelijking

Resultaat 25–36 van de 63 resultaten wordt getoond

Er zijn toch nog slechts Europeanen?

Verslag van de lezingen van W.J. Zwalve en O. Lando tijdens het congres 'Nieuw Burgerlijk Wetboek in vergelijkend perspectief'

P. van der Grinten, H.J. van Kooten

Op 22 en 23 januari 1992 werd in Den Haag het congres 'Nieuw Burgerlijk Wetboek in vergelijkend perspectief' gehouden. Dit congres, georganiseerd door de Nederlandse juridische faculteiten in samenwerking met het Ministerie van Justitie, vond plaats in het kader van de 'Week van het recht'. Hieronder volgt een verslag van de lezingen van de hoogleraren Zwalve en Lando. Bovendien pogen auteurs door het plaatsen van een aantal kanttekeningen een aanzet te geven tot een in Ars Aequi te voeren discussie.

Verdieping | Studentartikel
mei 1992
AA19920254

Euthanasie: de symboliek voorbij?

G. Geudens

De goedkeuring van de Nederlandse euthanasiewet kon op ruime publieke belangstelling in binnen- en buitenland rekenen. Daarbij kregen vooral uitgesproken voor- en tegenstanders aandacht. Na een gepolariseerde discussie nadert ook in België een euthanasiewet de eindfase. Een beknopte schets van deze regeling kan een interessant perspectief bieden. Daarbij zal blijken dat ondanks de ruime publieke belangstelling in beide landen bepaalde maatschappelijke probleempunten ernstig te kort worden gedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2001
AA20010884

Facult Internationale de Droit Comparé

S. Gijsen, C. Oudegeest

De auteurs hebben op aanbeveling van hun docent algemene rechtsvergelijking, mw. prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki, een beurs toegekend gekregen om deel te nemen aan de eerste cyclus van de opleiding aan de Faculté Internationale de Droit Comparé. Zij volgden deze cyclus van 25 maart tot 13 april 1996 aan de universiteit van Straatsburg. In dit artikel volgt een beschrijving van de universiteit, de toekenning van een beurs, het opleidingsprogramma en het verblijf in Straatsburg.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 1996
AA19960622

Goederenrecht in de Europese Unie

S.E. Bartels, G.R. de Groot

De goederenrechtelijke stelsels van de Lid-Staten van de Europese Unie vertonen aanzienlijke onderlinge verschillen. Dit kan het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal nadelig beïnvloeden. Daarom is op onderdelen communautair ingrijpen geboden. In deze bijdrage wordt een drietal goederenrechtelijke onderwerpen belicht die mogelijk geraakt zullen worden door Europese regelgeving: zekerheidsrechten, genotsrechten, alsmede bescherming van derden te goeder trouw en verkrijgende verjaring. Alvorens echter tot normstelling over te gaan, dient zorgvuldig rechtsvergelijkend onderzoek te worden verricht.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940321

Het Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in American Law

G.P. Poiesz, J.J. de Robbé

Elk jaar wordt in Leiden dan wel in Amsterdam een introductie gegeven in verschillende gebieden van het Amerikaanse recht door hoogleraren van Columbia University, New York. Het Columbia Summer Program vormt een uitstekende wijze om in betrekkelijk korte tijd vertrouwd te raken met het Amerikaanse rechtssysteem. Voor een goed begrip van het proces van de Europese eenwording is dit recht een belangrijke bron. Voorts garandeert de internationale deelname dat men kennismaakt met de specifieke manier van denken die inherent is aan een heel ander rechtsstelsel. Het programma staat mede om die redenen al jaren in de belangstelling. In dit artikel pogen de auteurs een schets te geven van de opzet, het doel en de inhoud van het Columbia Summer Program.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1993
AA19930108

Inleiding

S.E. Bartels, M.J. Kroeze, M.A. Leijten, G.T.M.J. Raaijmakers

Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer 'Rechtsvergelijking' over het nut ervan. Ook wordt er een korte historie geschetst over rechtsvergelijking in Europa sinds de 19de eeuw.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940271

Inleiding Rode Draad ‘Over de Grens’

Ars Aequi Libri

Inleiding over de nieuwe rubriek Rode Draad waarbij gekeken wordt naar andere rechtsstelsels en er ingegaan wordt op een specifiek onderdeel hiervan.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2006
AA20060572

Internationale arbitrage en fundamenteel recht

Japan

Procesrecht

W.M. Visser 't Hooft

Japan, de tweede economie ter wereld, heeft een sterk door het Westen beïnvloed rechtsstelsel. Vaak wordt stilgestaan bij de vraag of het uit het Westen geïmporteerde recht ook daadwerkelijk in Japan is geïnternaliseerd. Door sommige rechtsgeleerden is onterecht de conclusie getrokken dat hiervan nauwelijks sprake is geweest en dat het recht maar een marginale rol vervult in Japan. Een blik op het effect van de recente ingrijpende hervorming van het Japanse rechtsstelsel laat zien dat het recht in Japan alleen maar aan belang toeneemt. Japan is hierbij steeds meer een eigen koers gaan varen. In dit artikel ligt de nadruk op het Japans burgerlijk procesrecht, welk zich op een eigen manier heeft ontwikkeld.

Overig | Rode draad | Over de grens
september 2006
AA20060573

Japans recht: Oda of Noda, rechtsorde of maatschappelijke moraal

J. van der Vliet

Dit stuk geeft een vergelijking tussen westerse rechtsstelsels en het Japanse rechtsstelsel.

Overig | Rode draad | Het collectief in het recht
maart 2002
AA20020133

Justinianus legislator

J.E. Spruit

In dit eerste artikel in de reeks Digesten wordt de geschiedenis en de verschillende onderdelen van het Corpus Iuris Civilis besproken. Verder wordt er ingegaan op de receptie van het Romeinse recht en de bron van het Nederlandse burgerlijk recht.

Overig | Rode draad | Digesten
juni 2005
AA20050433

maart 2008

Katern 106: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Resultaat 25–36 van de 63 resultaten wordt getoond