recht

Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond

‘…’ en het recht: cricket

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op een geestig boekje van zijn Australische collega hoogleraar Fraser over de overeenkomsten tussen cricket en recht.

Opinie | Column
november 2008
AA20080789

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel wordt een eerder in Ars Aequi geplaatst artikel nog een keer geplaatst in het kader van de lustrum rode draad 'Van oude dingen...'. Het artikel is van Ham Magnus Enzensberger, essayist en lyricus. In het - in de Duitse taal nog niet eerder gepubliceerde - stuk, waarvan de schrijver zo vriendelijk is geweest aan 'Ars Aequi' het publikatierecht te verlenen, wordt de draak gestoken met vorm en inhoud van de (alleen maar Duitse??) strafwet. Het fijne oor van Enzensberger en zijn formidabele taalbeheersing komen hierin uitstekend tot gelding. In zijn 'strafbepalingen' heeft hij zelfs een aantal door overmatig gebruik tot de grond toe versleten dichtregels weten te verwerken van Schiller ("Wer ein holdes Weib errungen'), van Goethe ('Wer sich der Einsamkeit ergibt') en zelfs van Luther ('Wer nicht Hebt Wein Weib und Gesang'). Voor 'oplettende lezertjes' een goede oefening, de hier niet opgenoemde klassieke fragmenten uit de tekst te halen! Daarnaast wordt er nog een artikel gepubliceerd over het existentiefilosofie en de domiciliekeuze in het internationaal privaatrecht.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
mei 1991
AA19910369

Anthony Trollope (1815-1882) en het Recht

J.C.M. Leijten

Post thumbnail

Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. Tweede bedrijf over Anthony Trollope’s Phineas Finn.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2008
AA20080380

Beroepsethiek als wijsgerige ethiek

M.J. Becker

Post thumbnail

De opleidingen beroepsethiek voor juristen zijn gebaat bij behandeling van ethiek als wijsgerige discipline. Dat is een hele uitdaging omdat wijsbegeerte en recht verschillende disciplines zijn. De auteur werkt deze gedachtegang uit door beroepsethiek af te bakenen van juridiseren, moraliseren en sociaal­wetenschappelijke kennis. Ook de bespreking van casuïstiek wint aan kracht wanneer de wijsgerige dimensie van ethische problemen wordt onderkend.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2022
AA20220154

Concurrentie en de rol van recht

J. Lindeboom

Post thumbnail Het recht is noodzakelijk om concurrentie in stand te houden. Hierover bestaat nagenoeg consensus. Maar hoe het recht de concurrentie het beste kan beschermen is controversieel. Evenzo controversieel is de vraag waarom we concurrentie precies willen beschermen, alsook de vraag wat concurrentie eigenlijk inhoudt. Dit artikel bespreekt de belangrijkste opvattingen over deze drie vragen, en beoogt daarmee inzicht te geven in de verhouding tussen juridische concurrentienormering en concurrentie als economisch fenomeen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200652

Doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen

Over normatieve eenzijdigheid in juridisch(-empirisch) onderzoek

V.C. Geeraets

Post thumbnail Centraal in dit artikel staat een onderscheid dat ik maak tussen drie registers van normativiteit: doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen. Aan de hand van voorbeelden betoog ik dat binnen een verantwoorde evaluatie van het recht aan alle drie de registers aandacht wordt geschonken. Het hoofdvoorbeeld vormt het systeem van promoveren en degraderen in het gevangeniswezen. Ook komt aan bod hoe de beweging ELS zich verhoudt tot deze registers.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220945

Eerste bedrijf – Beukenoot en Crainquebille, slachtoffers van rechtspraak die het individu verwaarloost

J.C.M. Leijten

Post thumbnail Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. De komende maanden verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit eerste bedrijf schrijft hij over Marianne Philips’ De zaak Beukenoot en Crainquebille van Anatole France. In het meinummer verschijnt het tweede bedrijf, over Anthony Trollope.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2008
AA20080308

Ex qua viri boni nominantur

A.A.M. Kinneging

In dit artikel wordt betoogd dat het vigerende rechtspositivisme niet moet worden gezien als een resultante van ons ontwaken uit idealistische sluimeringen, maar juist als uitwerking van onze vergetelheid met betrekking tot een intellectuele traditie die onmisbare inzichten in ethiek en recht bevat. Omdat de ‘proof of the pudding is in the eating’, beproeft de auteur zijn stelling aannemelijk te maken door nog eens zijn licht te laten schijnen over het traditionele begrip van ‘rechtvaardigheid’, i.e. de deugd ieder het zijne te geven.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
september 1998
AA19980750

Informatica en recht in Rotterdam

C. van Noortwijk, C.J. van de Velde

De afgelopen jaren heeft het onderwijs op het gebied van Informatica en Recht in Nederland een sterke groei doorgemaakt. Zo ook in Rotterdam, waar zich nu jaarlijks (1988) zo'n 200 studenten voor het vak Inleiding Informatica voor Juristen inschrijven. In dit artikel geven de auteurs een schets van het informatica onderwijs aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit. Eerst verduidelijken zij enkele termen; daarna geven zij een kort overzicht van de Rotterdamse ontwikkeling in het laatste decennium. Tenslotte geven de auteurs een overzicht van de vakken die in Rotterdam gedoceerd worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1988
AA19880094

Inleiding Rode draad ‘Sport en Recht’

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann, K. Schrijvers

Inleiding bij de Rode draad van 1996 `Sport & recht´.

Overig | Rode draad | Sport en recht
januari 1996
AA19960022

Internet en recht: een selectie uit een tour d’horizon

A. Ringnalda

Ondanks zijn leeftijd is er al ontzettend veel over het internet geschreven, en ook bij juristen is het fenomeen niet onopgemerkt gebleven. Met recht kan men dan ook denken: alweer iets over internet en recht? Dit voorwoord dient derhalve ter verantwoording en vooral om uit te leggen met welke insteek wij de relatie tussen recht en internet willen behandelen. Meteen ook wijzen we er op dat noch dit bijzonder nummer, noch dit voorwoord, enige aspiraties heeft om een compleet overzicht van de stand van zaken te geven – hetgeen vanwege de veelzijdigheid van het onderwerp schier onmogelijk is. De selectie van thema’s wordt in dit voorwoord kort ingeleid.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080490

Ius est ars boni et aequi

Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond