Resultaat 25–36 van de 42 resultaten wordt getoond

Koloniale contracten

J.M. Barendrecht

Korte column waarbij wordt ingegaan op het gebruik van het recht en met name het contract als zelfregulerend mechanisme in het post-koloniale Indonesië.

Opinie | Column
september 2009
AA20090551

Kritiek op Martijn Hesselinks boek Contractenrecht in perspectief

I. van Loo

Contractenrecht in perspectief is als studieboek voorgeschreven aan rechtenstudenten in de bachelorfase aan de Universiteit van Amsterdam. Het derde hoofdstuk van het boek draagt als titel ‘Een rechtvaardige prijs, een historischperspectief’. Dit hoofdstuk bespreek ik kritisch. Ik maak van de gelegenheid gebruik om uit te weiden over een aantal zaken die Hesselink niet of niet juist heeft behandeld, te weten de verhouding tussen de ‘iustum pretium’-leer en de ‘laesioenormis’, de op §138 Bürgerliches Gesetz Buch (BGB) gebaseerde Duitse‘woekerlaesio’ en de Oostenrijkse ‘dwalingslaesio’.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2008
AA20080757

Maximale arbeidstijden in de EG, ook in het Verenigd Koninkrijk

K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 november 1996, ECLI:EU:C:1996:431, zaak C-84/94, ECLI:EU:C:1996:431 (Verenigd Koninkrijk tegen de Raad van de Europese Unie) In deze casus voor het Hof van Justitie was aan de orde welke van beide rechtsregimes op het gebied van sociale politiek van toepassing zijn op het sociale recht in het Verenigd Koninkrijk. Het Hof van Justitie beslist dat de arbeidstijdenrichtlijn wel van toepassing is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1997
AA19970158

Nawoord op bovenstaande reactie

I. Meijer, J. Postma

Kort nawoord bij een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1994
AA19940017

Nawoord: het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba

S. van Gessel, M.F.J. Haak

Naschrift bij een eerdere reactie over het nieuwe wetboek van strafvordering waarbij het concordantiebeginsel uit het statuut aan de orde komt.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1997
AA19970084

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe erfrechtelijke verwijzingsregels in de Europese Unie

P.A.M. Lokin

Doel van deze bijdrage is de Europese erfrechtelijke verwijzingsregels te bespreken in vergelijking met de thans geldende Nederlandse verwijzingsregels om de meest in het oog springende verschillen en overeenkomsten te illustreren.

Pas op! Borgtocht in bedrijf

(Bras vs. Satisfactorie)

W.H. van Boom

Hoge Raad 6 juni 2008, nr. C06/317HR, ECLI:NL:HR:2008:BC8690, LJN: BC8690 (Bras/Satisfactorie) In deze uitspraak van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot staat de borgtochtovereenkomst centraal. De uitspraak en de noot maken duidelijk dat een goede communicatie en afspraken belangrijk zijn bij een borgtochtovereenkomst. Ook komt de mededelingsplicht duidelijk aan de orde. In de noot worden besproken: de nadelen en gevolgen van de buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst door de hoofdschuldenaar, de doorwerking van verweermiddelen van de hoofdschuldenaar in de verhouding tussen borg en schuldeiser respectievelijk borg en hoofdschuldenaar, het onderscheid tussen een verweermiddel en het wilsrecht dat na uitoefening tot een verweermiddel leidt, alsmede de gevolgen van dat onderscheid voor de borg en ten slotte onze conclusie dat meer aandacht nodig is voor communicatieplichten in plaats van de aandacht die nu uitgaat naar het ontstaansmoment van de regresvordering. Aan de orde komen hierbij het Nederlandse en Belgische recht en waar van belang ook de Draft Common Frame of Reference.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090554

Plas Valburg

M.L. van Oosten, J.L. Smeehuijzen

Post thumbnail

De Plas/Valburg-doctrine is in dogmatisch opzicht veelvuldig bekritiseerd. In deze bijdrage wordt getracht de doctrine te beoordelen vanuit een wat ander perspectief, te weten de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Betoogd wordt, mede op basis van analyse van de feitenrechtspraak, dat de rechtszekerheidsnadelen van het leerstuk veel zwaarder wegen dan zijn vermogen de billijke oplossing mogelijk te maken.

Perspectief | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150072

Reactie op: Een on(t)roerende zaak

E.G.M. van Ooijen

Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1994
AA19940016

Recht Gedicht: Plato’s grot

A.S. Hartkamp

Gedicht van prof. mr. A.S. Hartkamp over de personen betrokken bij het Haviltex-arrest en het wezen van het recht dat telt.

Overig | Gedicht
januari 1995
AA19950003

Rechtsvraag (197) nietigheid en vernietigbaarheid

C.J.H. Brunner

Rechtsvraag waarbij het onderscheid tussen nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1990
AA19900562

Rechtsvraag (293) voor eerstejaars: Verbintenissenrecht

J.J. Dammingh

Rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht speciaal voor de eerstejaars rechtenstudent.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2001
AA20010130

Resultaat 25–36 van de 42 resultaten wordt getoond