Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond

De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht

C.E. du Perron

Het uitgangspunt van dit artikel is dat rechtseconomische analyse kan bijdragen aan een beter begrip van het recht. Doch de beperkingen van de rechtseconomische methode moeten goed in het oog worden gehouden. Dit geldt des te meer, nu rechtseconomen er soms van uitgaan dat met hun instrumenten en begrippen het recht geheel kan worden verklaard. In de normatieve rechtseconomische benadering moet het recht daarbij aan de uitkomsten van de analyse worden aangepast. In dit artikel wordt de rechtseconomische methode geschetst aan de hand van de driedeling van de bronnen van verbintenissen in overeenkomst (paragraaf 2), onrechtmatige daad (paragraaf 3) en rechtmatige daad (paragraaf 4). De nadruk ligt daarbij op het contractenrecht. In de aan dit rechtsgebied gewijde paragraaf 2 wordt na een algemene inleiding ingegaan op het beginsel van de partijautonomie en op het recht op wanprestatie. Vervolgens wordt in paragraaf 5 aandacht besteed aan de inzichten die rechtseconomische analyse kan bieden bij het vraagstuk van de derdenwerking van overeenkomsten. Paragraaf 6 bevat een slotbeschouwing.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900770

De strijd om ‘ook’

L. Leertouwer

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. Leertouwer gaat in op de overeenkomsten tussen theologen en juristen en de uitoefening van hun beider studies.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2001
AA20010751

Een duik in het ondiepe

Beantwoording rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

A.G. Castermans

In september 2014 verscheen de rechtsvraag 'Een duik in het diepe'. In deze bijdrage wordt de rechtsvraag beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2015
AA20150539

Een fundamenteel arrest over een fundamentele vraag: vereist de ontbindingsbevoegdheid van artikel 6:265 BW een fundamentele tekortkoming?

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00855, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1828 (Eigen Haard)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2019
AA20190293

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Financiële aanspraken na scheiding in het islamitisch recht, en wat hiervan overblijft in Nederland

S. Rutten

In deze bijdrage zal nader worden stilgestaan bij de financiële aanspraken die echtgenoten in verband met een scheiding en na een scheiding jegens elkaar kunnen hebben.

Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen?

M.G. Vredevoogd

Post thumbnail Teksten hebben altijd uitleg nodig, zo ook testamenten en overeenkomsten. Voor deze beide teksten worden verschillende uitlegmethoden gebruikt, maar is dat wel zo logisch? Bij zowel uiterste wilsbeschik­kingen als overeenkomsten is de bedoeling van de opsteller(s) namelijk van belang, maar dat komt bij de huidige testamentenuitlegmethode niet goed tot uitdrukking. In dit artikel wordt daarom onderzocht wat de rol van de uitlegmethode voor overeenkomsten, namelijk het Haviltexarrest en de cao-­norm uit het arrest DSM/Fox, kan zijn bij de uitleg van testamenten naar de bedoeling van de testateur.

Verdieping | Studentartikel
Mei 2009
AA20090306

Huilen met de pet op

C.J.C.F. Fijnaut

Korte vergelijking tussen Nederlandse en Belgische strafrechtelijke functionarissen waarbij de schrijver vooral in gaat op het feit waarom er volgens hem niet goed wordt ingegaan door de journalisten terwijl de verschillen aanzienlijk zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 1997
AA19970016

Januari 1988

Katern 25: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

Maart 2001

Katern 78: Europees recht

- UL Europa Instituut

September 2001

Katern 80: Burgerlijk recht

P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, L. Reurich, W.C. Scharp, B.T.M. van der Wiel

Juni 2004

Katern 91: Economisch recht en intellectuele eigendom

R. Feunekes, A.A. Quaedvlieg

Koloniale contracten

J.M. Barendrecht

Korte column waarbij wordt ingegaan op het gebruik van het recht en met name het contract als zelfregulerend mechanisme in het post-koloniale Indonesië.

Opinie | Column
September 2009
AA20090551

Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond