oorlogsmisdaden

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Amnesty Internationals memorandum inzake het oorlogstribunaal voor voormalig Joegoslavië

Amnesty International

In dit artikel wordt het memorandum van Amnesty International besproken dat bij instelling van het Joegoslavië Tribunaal aan de VN is gegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1993
AA19930634

De Adviescommissie Mensenrechten en Buitenlands Beleid

C. Flinterman

In dit artikel wordt ingegaan op de Nederlandse Adviescommissie Mensenrechten en Buitenlands Beleid. De Adviescommissie, die mede is ingesteld na een beleidsnotitie over mensenrechten in buitenlands beleid uit 1979, brengt de minister van buitenlandse zaken advies uit op tal van zaken rondom de mensenrechten die door het buitenlands beleid geraakt worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1992
AA19920096

De berechting van Saddam Hussein

L.J. van den Herik, N.J. Schrijver

In dit artikel wordt ingegaan op de berechting van Saddam Hussein en de internationale strafrechtpleging.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2003
AA20030759

De onafhankelijkheid van de internationale strafrechter

G.K. Sluiter

Post thumbnail Ik beperk mij tot een korte verkennende analyse van een aantal problemen ten aanzien van de onafhankelijkheid van de internationale strafrechtspraak. Deze problemen betreffen niet alleen het gebrek aan onafhankelijkheid, maar ook een te grote onafhankelijkheid, als mogelijke bedreiging voor een effectieve en eerlijke internationale strafrechtspleging. Deze analyse kan alleen verkennend zijn, omdat een evenwichtige toetsingsmaatstaf niet kan worden gegeven. Ik beperk mij tot drie kwesties: de relatie tot de Veiligheidsraad (paragraaf 3), de wetgevende activiteiten van de internationale strafrechter (paragraaf 4), en het afleggen van verantwoording (paragraaf 5). Enige inleidende opmerkingen wijd ik aan de positie van de internationale strafrechtspraak in de internationale rechtsorde (paragraaf 2).

Verdieping | Studentartikel
april 2008
AA20080272

De VN Verklaring inzake de Bescherming van alle Personen tegen Gedwongen Verdwijning

R. Heringa

In dit artikel in de serie mensenrechten wordt ingegaan op een door de algemene vergadering van de VN aangenomen resolutie die 'verdwijningen' moet tegengaan. Hoewel een resolutie van de algemene vergadering niet bindend is, heeft deze wel groot gezag, bijvoorbeeld bij de interpretatie van internationaal recht. In dit artikel wordt de definitie van 'verdwijningen' zoals deze is opgenomen in de resolutie besproken. Ook wordt er ingegaan op de schendingen van de mensenrechten als er sprake is van een verdwijning. Ook wordt de vraag besproken of het systematisch laten verdwijnen van mensen een misdaad tegen de menselijkheid is. Verder worden de achtergronden van de resolutie geschetst.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1993
AA19930257

De zaak Thomas Lubanga: Disclosure-perikelen in de eerste Strafhof-zaak

Kindsoldaten als internationaal rechtsprobleem

S. Meuwese

Kindsoldaat is een term die indruist tegen alles wat wij over kinderen denken. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft een internationale standaard over het inschakelen van minderjarigen bijoorlogsgeweld. De huidige norm is te laag, maar het is binnen het VN-systeem nog niet gelukt eenstemmigheid te krijgen over een betere standaard. Nederland heeft daarbij bepaald niet het voortouw.Het inzetten van kinderen in een gewapend conflict, dat niet in overeenstemming is met de geldende bepalingen, kan beschouwd worden als een ‘crime against childhood’.Maar zolang kinderen de facto deel uit maken van een leger, zijn op hen de iure ondubbelzinnig alleandere bepalingen uit het VN-kinderrecht van toepassing, zoals recht op onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Dit ‘belang van het kind’ kan heel concreet worden ingevuld. Discipline in het leger moet — net als discipline op school — worden gehandhaafd met inachtneming van de rechten van het kind. Als kinderen als lid van een krijgsmacht betrokken raken bij misdrijven, inclusief oorlogsmisdrijven,dan zijn alle normen uit het internationale kinderstrafrecht onverkort van toepassing.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1998
AA19980681

Krijgsgevangenen

G.L. Coolen

In deze bijdrage wordt ingegaan op de juridische status van krijgsgevangenen en welke rechtsregels op het krijgsgevangenschap van toepassing zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1997
AA19970211

Milosevic en command responsibility

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een agressor

E. van Sliedregt

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de strafbaarheid van Slobodan Milosovic. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: aansprakelijkheid van het individu in het internationale strafrecht, aansprakelijkheid van leidinggevenden en command responsibility.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2001
AA20010635

Naar een permanent internationaal strafhof: twee stappen vooruit en een grote achterwaarts?

Amnesty International, L. van Troost

Bij zijn recente vertrek uit Nederland sprak Richard Goldstone, tot dan openbaar aanklager bij het ad hoc tribunaal voor voormalig Joegoslavië, zijn verontrusting uit over de toekomst van het tribunaal. Door geringe medewerking en soms openlijke tegenwerking van lidstaten van de Verenigde Naties lukt het dit tribunaal tot nu toe niet om een aantal belangrijke verdachten voor de rechter te leiden. Goldstone sloot zich met deze kritiek aan bij zorgen die de president van het tribunaal, de Italiaan Antonio Cassese, al eerder had geuit. De hoogste rechter en de voormalige hoogste aanklager hebben erop gewezen dat een falend tribunaal in Den Haag verstrekkende gevolgen kan hebben voor de belangrijke onderhandelingen in New York over de totstandkoming van een permanent internationaal strafhof ter berechting van ernstige schendingen van de rechten van de mens en het internationale humanitaire recht. Die onderhandelingen kunnen volgend jaar in een beslissende fase komen, als de 51ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dit najaar zou besluiten in 1998 een diplomatieke conferentie te houden.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1996
AA19960690

Private militaire ondernemingen en staatsaansprakelijkheid: een uitdagende combinatie

W.J.M. van Genugten

De centrale vraag van deze bijdrage is hoe het is gesteld met de aansprakelijkheid van de staat der Nederlanden indien werknemers van private militaire en veiligheidsondernemingen zich, gewild of bij toeval, schuldig maken aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid. Aan de orde komen achtereenvolgens: een advies over deze materie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de reactie van de regering daarop (paragraaf 2), het Kamerdebat over de regeringsreactie (paragraaf 3), het internationale recht inzake staatsaansprakelijkheid (paragraaf 4), met een conclusie ter afronding (paragraaf 5). Het stuk heeft als belangrijkste bedoeling in kort bestek weer te geven wat er op het vlak van de private militaire ondernemingen en de staatsaansprakelijkheid zoal speelt, maar aarzelt niet stelling te nemen waar de auteurs dat zinvol achten.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090482

Rechters in oorlogstijd

N.J.H. Huls

Post thumbnail In dit rechtssociologische artikel wordt eerst een beschrijving gegeven van de inhoud van de film 'Judgment at Nuremberg' waarin de vervolging van vier rechters van Nazi-Duitsland centraal staat. Volgens Huls is de film een belangrijke spiegel als er gekeken moet worden naar de huidige berechting van oorlogsmisdadigers. De auteur maakt tevens een vergelijking met de Nederlandse vreemdelingenrechtspraak en constateert dat er sinds 11 september 2001 een verslapping van de democratische waarborgen hierbij is.

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090333

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond