interpretatie

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

De letter van de wet

W.J. Zwalve

In de presidentieel monarchisch Romeinse samenleving stonden er zeer strenge straffen op de moord door een slaaf. In een geval rondom Pedanius kwam de vraag op of de straf wel naar de letter van de wet diende te worden uitgevoerd of dat er rekening moest worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Opinie | Amuse
oktober 2007
AA20070725

De methode van het materiële strafrecht

N. Rozemond

Post thumbnail De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) verduidelijkt aan de hand van de casuïstiek.

9789069169453 - 20-05-2011

De methode van het materiële strafrecht (Digitaal boek)

N. Rozemond

Post thumbnail De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) verduidelijkt aan de hand van de casuïstiek.

9789069169453 - 20-05-2011

Dior-Evora – auteursrecht

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 oktober 1995, nr. 15735, ECLI:NL:HR:1995:ZC1845, NJ 1996, 682 (Dior/Evora) De uitdrukkelijke wettelijke beperkingen op het auteursrecht, waaraan in de regel een belangenafweging ten grondslag ligt, sluiten niet uit dat de grenzen van het auteursrecht ook in andere gevallen aan de hand van een vergelijkbare afweging van belangen nader moeten worden bepaald, in het bijzonder wanneer de behoefte aan de desbetreffende begrenzing door de wetgever niet is onderkend en zij past in het stelsel van de wet, zulks in het licht van de ontwikkeling van het auteursrecht als middel tot bescherming van commerciële belangen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1997
AA19970640

Dynamische en statische effecten van interpretatie

N. van der Beek, K. Kliphuis

Een kleine uiteenzetting over de interpretatie van wetten, waarbij er twee verschillende algemeen geaccepteerde interpretatiemogelijkheden zijn.

Opinie | Redactioneel
april 2004
AA20040229

Er is geen enkel logisch verband tussen waarheid en demonstrabiliteit

Verslag van de lezing van R. Dworkin tijdens het 'Erasmus seminar on legal theory'

M.W. Hesselink

Van 14 tot en met 22 maart 1991 werd in Brussel voor de derde keer het 'Erasmus seminar on legal theory' gehouden. Hoogtepunt van dit seminaar was een lezing van de Amerikaanse rechtsfilosoof R. Dworkin over interpretatie. Dit artikel is een verslag van deze lezing.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910556

Grondwetsherziening 1996. Tussen twee happen staatkundige vernieuwingslucht een mager tussendoortje

M.M. den Boer

In dit artikel wordt na een algemene inleiding over de verschillende herzieningen van de Grondwet in het verleden wordt er daarna in gegaan op de wijzigingen van 1987. Daarna komt het hoofdonderwerp aan de orde, namelijk de Grondwetsherzieningen van 1996 waarbij de defensie artikelen de aanleiding vormden. Verder wordt er ingegaan op de schrapping van de additionele artikelen, de tijdelijke vervanging van kamerleden vanwege zwangerschapsverlof, Grondwetsinterpretatie en staatkundige vernieuwing.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1996
AA19960563

Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen?

M.G. Vredevoogd

Post thumbnail Teksten hebben altijd uitleg nodig, zo ook testamenten en overeenkomsten. Voor deze beide teksten worden verschillende uitlegmethoden gebruikt, maar is dat wel zo logisch? Bij zowel uiterste wilsbeschik­kingen als overeenkomsten is de bedoeling van de opsteller(s) namelijk van belang, maar dat komt bij de huidige testamentenuitlegmethode niet goed tot uitdrukking. In dit artikel wordt daarom onderzocht wat de rol van de uitlegmethode voor overeenkomsten, namelijk het Haviltexarrest en de cao-­norm uit het arrest DSM/Fox, kan zijn bij de uitleg van testamenten naar de bedoeling van de testateur.

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090306

Hoe moet de rechter een wet interpreteren?

Zoveel rechters, zoveel meningen: de zaak Wooden v. United States

F. Brandsma

Post thumbnail

Rechters interpreteren regels, maar voor dat interpreteren zijn geen regels. Het is even fascinerend als frustrerend dat de interpretatie van de wet de rechter de mogelijkheid geeft uit te komen bij een door hem van tevoren vastgestelde en gewenste uitkomst. Frits Brandsma geeft in deze amuse een Amerikaans voorbeeld van hoe verschillende rechters via verschillende wegen tot dezelfde gewenste uitkomst kunnen komen.

Opinie | Amuse
juni 2022
AA20220438

juni 1988

Katern 27: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

december 2004

Katern 93: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Parlementair debat en wetshistorische interpretatie

B. Wolthuis

Post thumbnail De zaak Samir A. waarin deze wordt veroordeeld wegens voorbereiding van een bomaanslag wordt gestoeld op wetshistorische interpretatie bij de toepassing van art. 46 Sr. Deze zaak vormt de aanleiding voor dit artikel. In het artikel wordt onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de wetshistorische interpretatie als interpretatiemethode bij de beantwoording van moeilijke rechtsvragen.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080611

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond