Toont alle 8 resultaten

Belastingheffing van profvoetballers

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 februari 1998, nr. 33 266, ECLI:NL:HR:1998:AA2441, BNB 1998/118 (EK-voetballer) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de belastingplichtigheid over de inkomsten van profvoetballers uit het spelen van een internationaal kantoor. Naar Nederlands recht dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1998
AA19980981

Geen grondslagen, maar grondlagen

P.C. Westerman

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de grondlagen van het recht. Het recht kan coördinerend werken; het legt dan slechts bepaalde afgesproken zaken vast of regulerend; het recht probeert handelen te beïnvloeden. Ook wordt ingegaan op het instrumentele en natuurrechtelijke karakter van het recht.

Verdieping | Studentartikel
mei 2008
AA20080337

Informatica en recht in Rotterdam

C. van Noortwijk, C.J. van de Velde

De afgelopen jaren heeft het onderwijs op het gebied van Informatica en Recht in Nederland een sterke groei doorgemaakt. Zo ook in Rotterdam, waar zich nu jaarlijks (1988) zo'n 200 studenten voor het vak Inleiding Informatica voor Juristen inschrijven. In dit artikel geven de auteurs een schets van het informatica onderwijs aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit. Eerst verduidelijken zij enkele termen; daarna geven zij een kort overzicht van de Rotterdamse ontwikkeling in het laatste decennium. Tenslotte geven de auteurs een overzicht van de vakken die in Rotterdam gedoceerd worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1988
AA19880094

Proportionaliteit en abstractie van gegevensverwerking

B.P.F. Jacobs

Post thumbnail Proportionaliteit ziet op een redelijke verhouding tussen een inbreuk en het nagestreefde doel. In de praktijk zijn proportionaliteitsafwegingen lastig bij de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, zeker wanneer de uiteindelijke uitkomst niet, of slechts in een enkel geval, tot personen herleidbaar is. Deze amuse stelt een nieuw begrip voor dat zijn nut zou kunnen hebben bij proportionaliteitsafwegingen: abstractie van de verwerking.

Opinie | Amuse
april 2023
AA20230246

Reactie op ‘Het varkensmesterarrest’

H. van den Berg

In deze reactie op een annotatie bij het Varkensmester-arrest wordt ingegaan op de strekking van de uitspraak van de Hoge Raad dat er schadevergoeding wordt toegekend bij een rechtmatige overheidsdaad.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1991
AA19911173

Rechtsvraag (240) Bestuursrecht

Een Drents bosje

W. Konijnenbelt

Rechtsvraag op het gebied van het bestuursrecht waarbij aan de orde komt de verlening van een kapvergunning en de daaropvolgende procedure. Van de inzenders wordt gevraagd om na te gaan hoe de Rechtbank in de gegeven omstandigheden moet oordelen.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1995
AA19950152

Staat-Magnus; nog éénmaal twee-wegen

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 22 oktober 1993 nr. 15164, ECLI:NL:HR:1993:ZC1107, Rechtspraak van de Week 1993, 211c, NJB-katern 1993. p, 502 (Staat/Magnus) Arrest van de Hoge Raad waarbij de twee-wegen- of doorkruisingsleer centraal staat. In deze milieurechtelijke zaak staat de vraag centraal of de Staat in zijn vordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat zij door gebruikmaking van een onrechtmatige daadsvordering een mogelijk publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. De Hoge Raad oordeelt aan de hand van de Windmill-criteria dat dit i.c. niet het geval is. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de verhouding tussen publiek- en privaatrecht en de doorkruisingsleer in het bijzonder.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1994
AA19940157

Strafrecht en ethiek: pleonasme en niet voorwerp van post-modern debat over twee zelfstandige grootheden

P.A.M. Mevis

Auteur vraagt zich af waarom er thans zo expliciet aandacht aan ‘ethiek’ wordt besteed. Niet valt uit te sluiten dat daarmee wordt beoogd de inhoud van de strafrechtelijke ethiek een nieuwe, beleidsmatige inhoud te geven. Een aantal ontwikkelingen past in zo een tendens. Daarmee wordt echter de inherente doelgerichtheid van het strafrecht ten onrechte losgelaten.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
november 1998
AA19980870

Toont alle 8 resultaten