godsdienstvrijheid

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

De menselijke geest en detentie: naar een nieuwe invulling van ‘geestelijke verzorging’ tijdens de tenuitvoerlegging van sancties?

L.E. van Oploo

Geestelijke verzorging tijdens de tenuitvoerlegging van sancties krijgt vorm door middel van begeleiding bij het belijden en beleven van godsdienst of levensovertuiging. In deze bijdrage wordt verkend of de menselijke geest gedurende een periode van detentie niet op méér gebieden verzorging verdient en, indien dat zo is, op welke manier dat juridisch gestalte zou kunnen krijgen.

Rode draad | Recht & Geest
december 2021
AA20211128

De SGP, subsidie en vrouwen

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9493, LJN: BB9493, nr. 200609224/1 Kortmann gaat bij deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State in op een tweetal kwesties uit de SGP-zaak, te weten de de afstand van grondrechten en de subsidiëring van politieke partijen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2008
AA20080291

Geeft Nederland juiste toepassing aan de beschermingsclausule bij het waarborgen van de vrijheid van godsdienst?

J. Bos

Nederlandse rechters en bestuursorganen lijken zich nauwelijks rekenschap te geven van de zogenaamde most-favoured-individual clause in mensenrechtenverdragen. Tot de toepassing van deze clausule zijn de Nederlandse rechters en bestuursorganen echter wel verplicht. In dit artikel wordt onderzocht of deze nalatigheid tot gevolg heeft dat de bescherming van de godsdienstvrijheid in Nederland onder de maat is.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2007
AA20070727

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
februari 2021
AA20210186

Godsdienstvrijheid bedreigd?

Over het rechterlijk verbod om te preken

Auteur geeft in dit artikel zijn mening omtrent een uitspraak van de rechtbank Dordrecht. In deze uitspraak werd bepaald dat een predikant welke werd veroordeeld voor het plegen van ontucht met een aan hem toevertrouwde minderjarige. De predikant werd voor 2 jaar ontzet uit het beroep van dominee, iets wat volgens auteur te ver gaat, omdat hij hierdoor gelijk wordt gesteld aan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Volgens auteur is dit verkeerd omdat een dominee als belangrijkste taak het voorgaan in gebed heeft en dat beschermd is als grondrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
april 1999
AA19990252

januari 1988

Katern 25: Burgerlijk recht

C.G. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans

maart 1996

Katern 58: Staatsrecht

J. Bokma

september 2001

Katern 80: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

maart 2002

Katern 82: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

juni 2005

Katern 95: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

Oprecht geloven in vrijheid. Bloemlezing van een grondrecht onder vuur

H.-M.Th.D. ten Napel, F.H.K. Theissen

Post thumbnail Florian H. Karim Theissen en Hans-Martien ten Napel stellen dat afschaffing of beperking van de godsdienstvrijheid de bijl in het fundament van de open samenleving in Nederland zet en beargumenteren dit aan de hand van een viertal casusposities: het gedoogakkoord, het boerka-verbod, weigerambtenaren en de SGP, en ritueel slachten en mannenbesnijdenis.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2012
AA20120182

Reactie op ‘Evangelisatie in Ede: eerbied voor grondrechten?’ en Nawoord op bovenstaande reactie

P.W.C. Akkermans, J.M. de Vries

In dit artikel gaat de auteur in op een noot in Ars Aequi waarbij de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het geding was. De annotator meende dat er geen correcte belangenafweging was en waarbij ook op rechtspersoonlijkheid wordt ingegaan. De Vries en Akkermans zijn het daar niet mee eens.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930105

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond