gemeenschap

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huwelijksvermogensrecht waarbij aan de orde komen: aansprakelijkheid en draagplicht van de echtelieden, gemeenschapsschuld, verknochtheid en vennootschappelijke schulden.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1995
AA19950226

België: Een staat in hervorming of in ontbinding

H. Vuye

Post thumbnail In dit artikel worden de verschillende staatshervormingen die zich in België hebben voorgedaan sinds 1970 en waardoor België nu een federale staat is. In het artikel komt de structuur zoals die in de loop van de jaren is ontstaan goed naar voren en wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen taalgroepen, gewesten en gemeenschappen. Tenslotte wordt er vooruitgeblikt op toekomstige staatshervormingen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2008
AA20080719

Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 december 2008, nr. C07/137HR, ECLI:NL:HR:2008:BG1816, LJN: BG1816 Nuytinck bespreekt in deze noot bij een uitspraak van de Hoge Raad de huwelijksvermogensperikelen bij beslag op een aandeel in een gemeenschap. Nuytinck is daarbij van mening dat dit alleen mogelijk nadat de gemeenschap verdeeld is. Nuytinck gaat in zijn noot in op beslag op een aandeel van een deelgenoot in een eenvoudige en bijzondere gemeenschap. Als laatste gaat Nuytinck nog in op beslag op het aandeel van een deelgenoot in een tot bijzondere gemeenschap behorend goed afzonderlijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2009
AA20090116

De eigendom van een Jan Steen: Kanttekeningen bij een Salomonsoordeel

Reactie op 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel?' van P.A.M. Lokin (UU)

R.A.M. Nachbahr

Post thumbnail In dit artikel wordt door jurist en kunsthistoricust Nachbahr ingegaan op de verdeling van de gedeelde eigendom van het schilderij 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah'. Daarbij gaat de auteur in op een artikel dat al eerder in Ars Aequi is verschenen. Aan bod komen onder andere zaaksvorming waarbij de verschillende elementen daarvan aan bod komen. De auteur betoogt dat er i.c. geen sprake van zaaksvorming kan zijn. Nachbahr benadrukt dat de kunsthistorische argumenten daarbij ook een rol spelen.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090172

De Europese industrie na 1992

W. Dekker

In dit artikel wordt besproken wat de gevolgen zijn van de Europese en grensoverschrijdende politiek met de invoering van de Europese Akte na 1992. Daartoe wordt eerst de geschiedenis van de Europese industrie geschetst met de totstandkoming van de verschillende gemeenschappen. Daarna wordt besproken wat er in 1989 gaande was en wat er vervolgens in 1992 gaat gebeuren.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890335

De gespleten opdracht van het recht

Autonomie en verbondenheid in het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

De nabijheid van anderen is voor volwaardig menszijn onontbeerlijk, maar kan ons ook tot stikkens toe benauwen. Het moderne recht tracht ons lucht te geven door scheidingen aan te brengen tussen individuen onderling. Maar tegelijk zal het  moeten erkennen dat de mens een gemeenschapswezen is dat in afzondering van anderen niet volwaardig kan existeren. Hoe kan het recht aan die gespleten opdracht het best voldoen? Dit artikel bespreekt aan de hand van de bijdragen aan dit Bijzonder Nummer hoe de spanning tussen idealen van autonome vrijheid en gebondenheid het gehele recht in haar greep houdt.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170654

De rechtspositie van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden zonder samenlevingscontract

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 mei 2019, nr. 18/00773, ECLI:​NL:​HR:​2019:​707 (mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh; plv. P-G mr. F.F. Langemeijer). Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vrouw investeert geld in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van artikel 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking door besparing van kosten? Redelijkheid en billijkheid in de zin van artikel 6:2 lid 1 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2019
AA20190477

De zaak Tinsley v. Milligan

Over schone handen en vuile was

De zeer verknochte overbruggingsuitkering

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 15 februari 2008, nr. R07/054HR, ECLI:NL:HR:2008:BC0377, LJN: BC0377, RvdW 2008, 219 In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de verknochtheidproblematiek aan de orde. De vraag is of een overbruggingsuitkering (soort VUT) zo zeer aan de man verknocht is dat deze bij verdeling van de huwelijksgemeenschap niet binnen deze gemeenschap valt. De maatstaf voor verknochtheid van een goed wordt door de Hoge Raad behandeld. In de noot wordt er vervolgens ook in gegaan op de verschillende gradaties van verknochtheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2008
AA20080442

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema's een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-09-2018

Hernieuwde aandacht voor mensenplichten

A.I. Elvan, L.L. MacLean

In het huidige mensenrechtendebat is het zwaartepunt komen te liggen op het uit kunnen oefenen van individuele mensenrechten, terwijl daarmee correlerende mensenplichten worden vergeten. Mensenplichten zijn echter essentieel voor de verwezenlijking van mensenrechten. Het uitgangspunt dat wij ons onbegrensd op allerlei rechten kunnen beroepen zonder ons bij voorbaat te oriënteren op individuele plichten is dan ook onhoudbaar.

Opinie | Redactioneel
februari 2022
AA20220083

Huwelijkse voorwaarden en daarvan afwijkend, onderling overeenstemmend gedrag van echtgenoten

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 18 juni 2004, nr. C03/021HR, ECLI:NL:HR:2004:AO7004, NJ 2004, 399 In dit arrest en de daarbij behorende noot van Nuytinck komt aan de orde dat partijbedoelingen de werking van huwelijkse voorwaarden nooit buiten werking kunnen stellen. De Hoge Raad maakt daar echter een nuance bij die volgens Nuytinck onaanvaardbaar is; bij ontbinding van het huwelijk kan er namelijk volgens de Hoge Raad op grond van de redelijkheid en billijkheid na onderling overeenstemmend gedrag toch een uitzondering gemaakt worden op de huwelijkse voorwaarden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2005
AA20050472

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond