gelijkheidsbeginsel

Resultaat 1–12 van de 38 resultaten wordt getoond

Amsterdam-Ikon arrest

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 27 maart 1987, nr. 12807, ECLI:NL:HR:1987:AG5565, AB 1987, nr. 273, m.nt. FHvdB (mrs. Ras, Bloembergen, Haak, Roelvink, Boekman; A-G Franx) (Amsterdam/Ikon) In deze uitspraak van de Hoge Raad staat de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in een bestuursrechtelijke verhouding. In de noot komt aan de orde in hoeverre het gelijkheidsbeginsel heeft te gelden als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1988
AA19880111

Beantwoording rechtsvraag (170) Homohuwelijk

C. Waaldijk

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1987
AA19870644

Beantwoording rechtsvraag (241) Sociaal recht

J. Riphagen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht waarbij de ongelijkheid van een gegeven arbeidsongeschiktheidsuitkering centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1995
AA19950632

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

De Algemene wet gelijke behandeling en vergelijkbaar gelijkebehandelingsrecht

D.J.B. de Wolff

In dit artikel staat de Algemene wet gelijke behandeling centraal, alsmede de wijze waarop de Commissie gelijke behandeling deze wet in de praktijk uitlegt en toepast. Daarnaast wordt kort ingegaan op andere wettelijke bepalingen die beogen onderscheid tussen of discriminatie van verschillende groepen tegen te gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2003
AA20030015

De ene Porsche is de andere Porsche niet, of toch wel?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6154, nr. 200502589/1, 200502589/2, NJB 2005, p. 1246, nr. 341 Beleid in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2005
AA20050853

De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Een illustratie van algemene regels van verdelingsrecht aan de hand van de numerus fixus voor rechtsgeleerdheid

Een illustratie van algemene regels van verdelingsrecht aan de hand van de numerus fixus voor rechtsgeleerdheid

C.J. Wolswinkel

Post thumbnail Johan Wolswinkel promoveerde op 19 maart 2013 cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze bijdrage doet hij aan de hand van een recent voorbeeld, namelijk de toelating van gegadigden tot de numerus fixus-opleiding rechtsgeleerdheid, verslag van zijn zoektocht naar algemene regels van verdelingsrecht voor de verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2013
AA20130790

De Wet inburgering

L. Valkenburg

Op 1 januari 2007 is er een nieuwe wet, de Wet inburgering, in werking getreden. Deze wet heeft als doel om derdelanders die permanent, danwel tijdelijk zich in Nederland willen vestigen het inburgeringsdiploma' moeten behalen, dit alles om een verdere achterstand van nieuwe medelanders te voorkomen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2007
AA20070253

De wet van Hammurabi

of de werking van het gelijkheidsbeginsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht

E. Florijn

In dit artikel wordt nagegaan of het gelijkheidsbeginsel een algemeen uitgangspunt kan zijn bij het civiele aansprakelijkheidsrecht. Ter illustratie zullen drie rechtsinstituten uit het BW besproken worden, te weten: aansprakelijkheid naar draagkracht, vorderingsrecht van belangenorganisaties en groepsaansprakelijkheid.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910840

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind?

S. Burri

De hoofdvraag die in deze bijdrage wordt behandeld is in hoeverre de EU-rechtspraak tot nu toe al dan niet heeft bijgedragen aan het faciliteren van zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers voor hun kinderen in families.

Gelijke gevallen gelijk, naar de mate van gelijkheid

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze editie van 'Vijf minuten rechtsfilosofie' behandelen Harm Kloosterhuis en Carel Smith het gelijkheidsbeginsel, dat, wanneer gebruikt in juridische discussies, op soms stevige kritiek stuit.

Perspectief | Column
november 2019
AA20190903

Het gelijkheidsbeginsel (Digitaal boek)

T. Loenen

Post thumbnail Dit Ars Aequi Rechtstheorie cahier is bedoeld voor rechtenstudenten die zich in de (eind-)doctoraalfase bevinden. Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Tegelijkertijd is het gelijkheidsbeginsel ook een van de moeilijkste en meest ongrijpbare rechtsbeginselen. Centraal staan de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Doel […]

9789069162867 - 01-01-1998

Resultaat 1–12 van de 38 resultaten wordt getoond