Resultaat 1–12 van de 53 resultaten wordt getoond

De Algemene wet gelijke behandeling

M.L. Haimé

In dit artikel wordt de destijds nieuwe Algemene wet gelijke behandeling (Awbg) besproken. Deze wet, die als een uitwerking van art. 1 Gw gezien kan worden is erg omvangrijk en kent een lange ontstaansgeschiedenis. In dit artikel wordt die geschiedenis besproken. Daarnaast komt ook de verhouding met de grondrechten aan de orde. Vanzelfsprekend wordt ook de inhoud van de wet behandeld. Tenslotte komt de verhouding met andere wetgeving alsmede de handhaving van de Awgb aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1994
AA19940657

Defrenne: de Europese gelijkebeloningssaga met verstrekkende gevolgen

S. Prechal

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
april 2010
AA20100283

Dhr. T.Z.-Sociale Verzekeringsbank

Discriminatie in de platformeconomie juridisch bestrijden: geen eenvoudige zaak

S. Burri, S. Heeger-Hertter

Post thumbnail Onderzoek wijst uit dat ook in de platformeconomie discriminatie voorkomt. Dit artikel biedt een verkenning van de juridische (on)mogelijkheden om discriminatie in de relaties tussen platform, platformwerkers en klanten te bestrijden. De Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving biedt daartoe beslist mogelijkheden, maar deze zijn niet onbeperkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2018
AA20181000

Discriminatie naar burgerlijke staat en geslacht in de belastingwetgeving

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 september 1989, nr. 24.297, ECLI:NL:HR:1989:ZC4109, FED 1989/709 Uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad waarin de volgende uitspraak geformuleerd wordt: 'Het verschil in fiscale behandeling tussen gehuwd en ongehuwd samenwonenden levert geen ongeoorloofde discriminatie op. Hetzelfde geldt voor het in 1981 nog bestaande verschil in fiscale behandeling tussen mannen en vrouwen. De wetgever dient een echtgenoot van wie inkomensbestanddelen aan de andere echtgenoot zijn toegerekend, in zoverre de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen een aan de andere echtgenoot opgelegde aanslag.' In de korte noot wordt dieper op de verhouding tussen gehuwden en ongehuwden in fiscale zaken ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1990
AA19900237

Een Platoonse afterparty

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.

Rode draad | Recht en seksualiteit
december 2016
AA20160976

Geen voorkeur?

N.Th. van Schelven

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 oktober 1995, C-450/93, ECLI:EU:C:1995:322 (Eckhard Kalanke t. Freie Hansestadt Bremen) In dit arrest van het Hof van Justitie wordt ingegaan op het voorkeursbeleid voor vrouwen bij het aannemen van werknemers. In de noot wordt ingegaan op de communautaire dimensie van dit voorkeursrecht en tegen welke randvoorwaarden dit in Nederland kan worden uitgevoerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1996
AA19960266

Herziening van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid

M. Reinsma

De wetgeving op het terrein van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid was in een viertal wetten te vinden: de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen, de Wet van 25 mei 1979, houdende tijdelijke voorziening met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van gehuwden en ongehuwden in geval van beëindiging van de dienstbetrekking, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst.De Tijdelijke voorziening' had intussen veel van zijn belang verloren. Het was een spoedwetje dat een voorschot op het ingediende ontwerp voor de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen nam. Dat was vooral nodig omdat dat ontwerp was ingediend na het tijdstip waarop de wetgeving ter uitvoering van de hieronder genoemde tweede EG-richtlijn gereed had moeten zijn en er in het onderwijs ontslagen dreigden waartegen de uitvoeringswet bescherming zou hebben geboden. Bij de wet van 27 april 1989, Stb. 168, die op 1 juli 1989 in werking is getreden, is deze wetgeving op tal van punten verbeterd. Voorts is deze, met één uitzondering die hieronder besproken wordt, samengevoegd in één nieuwe Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In deze bijdrage komen de belangrijkste wijzigingen aan bod, evenals de verhouding met andere ontwerpen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1989
AA19890992

Het gelijkheidsbeginsel (Digitaal boek)

T. Loenen

Post thumbnail Dit Ars Aequi Rechtstheorie cahier is bedoeld voor rechtenstudenten die zich in de (eind-)doctoraalfase bevinden. Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Tegelijkertijd is het gelijkheidsbeginsel ook een van de moeilijkste en meest ongrijpbare rechtsbeginselen. Centraal staan de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Doel […]

9789069162867 - 01-01-1998

maart 2008

Katern 106: Constitutioneel recht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

januari 1988

Katern 25: Europees recht

- UL Europa Instituut

maart 1988

Katern 26: Sociaal recht

J.W.P.M. van Rooij

Resultaat 1–12 van de 53 resultaten wordt getoond