geheimhoudingsplicht

Toont alle 10 resultaten

De Boekhoudverordening 1998: een slangenkuil?

L. Bosch, C. Mak

Naar aanleiding van enkele frauduleuze zaken, waarbij gelden die voor derden bestemd verdwenen. Naar aanleiding daarvan wil de Orde van Advocaten de regels aanscherpen, echter de Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten voorziet problemen. Vooral de geheimhoudingsplicht zou door deze maatregel in het gedrang kunnen komen.

Opinie | Redactioneel
oktober 1999
AA19990707

De notaris in appel (Digitaal boek)

H.F. van den Haak

Post thumbnail Mag niet ontbreken op notariskantoren en bij tuchtcolleges. Notarieel tuchtrechtuitspraken verzameld en geanalyseerd door de specialist op dit gebied. Wat mag, wat mag niet en waarom?

9789069167039 - 26-11-2009

De Wet positie en toezicht advocatuur

D.J. Hesemans

Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste wijzigingen die in de Advocatenwet zijn doorgevoerd met de Wet positie en toezicht advocatuur, waarbij met name wordt ingegaan op het nieuwe toezicht op advocaten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2015
AA20150142

Het beheer van derdengelden door advocaten

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail

Zo nu en dan blijkt de derdengeldenrekening van een advocatenkantoor oneigenlijk gebruikt te worden. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de toepasselijke regels, het toezicht op het derdengeldenbeheer en het verschoningsrecht van de advocaat in relatie tot derdengelden. Ook komen enkele misstanden rond het derdengeldenbeheer aan de orde en doet de auteur een suggestie voor een betere regeling.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2021
AA20211100

Het inzagerecht van de ex-mentor na het overlijden van de betrokkene

D. Pos

Op 29 januari 1998 wees de civiele kortgedingkamer van het gerechtshof te Amsterdam een belangwekkend arrest. Inzet van het onderhavige kort geding was inzage in het medisch dossier van eenoverleden psychiatrische patiënte door haar vader, tevens haar ex-mentor. Het Hof wees de vorderingvan de vader toe en vernietigde het vonnis van de president in eerste aanleg.

Verdieping | Studentartikel
juni 1998
AA19980547

Het verschoningsrecht van de advocaat – actuele ontwikkelingen

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail In dit artikel staat het verschoningsrecht van advocaten centraal. Nadat ratio en reikwijdte ervan zijn besproken, wordt ingegaan op enkele actuele thema’s: het verschoningsrecht van (buitenlandse) in-house-advocaten die in Nederland werken, het verschoningsrecht bij interne feitenonderzoeken en de schending door het Openbaar Ministerie van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat in de geruchtmakende Box-zaak. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op het voorstel tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering en de wijze waarop het verschoningsrecht daarin zal worden verankerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220767

Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken

F.J. Fernhout

Als het in een civiele procedure aankomt op bewijslevering, worden er meestal getuigen gehoord.Getuigen hebben verplichtingen: ze moeten verschijnen, de eed of belofte afleggen, antwoord geven op de gestelde vragen en ze moeten ook nog de waarheid spreken. Het verschoningsrecht is één van de uitzonderingen op deze verplichtingen. Of een getuige daarop al dan niet een beroep kan doen, is voor de procesdeelnemers van groot belang. Winst of verlies van een procedure kan ervan afhangen en de getuige zelf riskeert gijzeling en een strafrechtelijke vervolging, wanneer hij blijft zwijgen zonder daartoe gerechtigd te zijn. De wet regelt het onderwerp echter summier, terwijl literatuur en rechtspraak een diffuus beeld te zien geven. Dat vormde de aanleiding om alle aspecten van het verschoningsrecht in civiele zaken – zowel de processuele als de materiële – aan een grondige analyse te onderwerpen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2005
AA20050865

Nieuws en geheime informatie(bronnen): De Telegraaf tegen de AIVD

E.J. Dommering

Post thumbnail

Op 18 juni 2009 deed het OM een inval bij een journaliste van De Telegraaf waarbij allerlei vertrouwelijke informatie in beslag werd genomen. De journaliste had op basis van geheime bronnen bij de AIVD een artikel gepubliceerd over het weinig degelijke werk van de AIVD. Tegelijk met de inval werd een medewerkster van de AIVD die naar de Telegraaf zou hebben ‘gelekt’ in preventieve hechtenis genomen. In de procedures die volgden, legde het OM stukken over waaruit bleek dat de journalisten van De Telegraaf maanden waren afgeluisterd. De Telegraaf voerde een kort geding om het afluisteren te stoppen en kreeg daarin grotendeels gelijk. In de beklagprocedure vroeg zij teruggave van de in beslaggenomen stukken, maar dat verzoek werd afgewezen. Deze zaak stelt een aantal aspecten van het gebruik van vertrouwelijke (geheime) informatie door de pers en het publiceren van die informatie aan de orde.

Verdieping | Studentartikel
december 2009
AA20090818

Toezicht op de advocatuur in de rechtsstaat

M. Neekilappillai, C.D.E. Scholte

Het beginsel dat een cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen hij met zijn advocaat bespreekt vertrouwelijk blijft, is van wezenlijk belang in een rechtsstaat. Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht is een vergaande maatregel die niet lichtvaardig genomen mag worden. De tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet zal er voor zorgen dat advocaten die aan toezicht onderworpen zijn, geen beroep op het verschoningsrecht meer kunnen doen. Wij hebben zo onze bedenkingen.

Opinie | Redactioneel
februari 2012
AA20120077

Verschoningsrecht van de advocaat: veilige haven, geen vrijplaats

N.A.M.E.C. Fanoy

Post thumbnail

Het belang van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht van advocaten wordt algemeen onderschreven. Dat is anders als het gaat om het bereik van het verschoningsrecht. In de visie van het OM fungeert het verschoningsrecht van advocaten te vaak als vrijplaats voor zaken die verborgen moeten blijven. Een hardnekkige en ongefundeerde misvatting.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2016
AA20160089

Toont alle 10 resultaten