Toont alle 11 resultaten

Dienstplicht contra Werken en Studeren in het Buitenland

In het licht van Grondwet, bestuurs- en EEG-recht

J.H.B. Hulshof

In deze bijdrage wordt de rechtspositie van de ´student-werknemer/dienstplichtige´ is. De huidige situatie vormt een barrière, die manlijke studenten er van kan weerhouden in het buitenland te gaan studeren. Een barrière die aldus in de weg staat aan het EG-doel van een studentenmobiliteit van tien procent, terwijl Nederland op die manier in de ontwikkeling van de wetenschap en daarmee ook het wetenschappelijk onderwijs in een ongunstiger positie komt dan landen die deze hindernis voor hun studenten niet opwerpen.

Verdieping | Studentartikel
december 1988
AA19880821

Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

In het onderstaande komt de vraag aan de orde of dienstweigeraars uit landen waar geen wettelijke of feitelijke mogelijkheid tot dienstweigeren en/of vervangende dienstplicht bestaat, in Nederland aanspraak kunnen maken op de vluchtelingenstatus. Allereerst zal bekeken worden wie, naar internationale en Nederlandse maatstaven, als dienstweigeraar aangemerkt kan worden. Daarna zal de vraag aan de orde komen of dienstweigeren beschouwd kan worden als een (uitvloeisel van een) mensenrecht. Vervolgens wordt onderzocht of dienstweigeren naar geldend internationaal recht onder omstandigheden een plicht kan zijn. Tot slot wordt de kwestie behandeld wanneer het optreden van de autoriteiten van het land van herkomst tegenover een dienstweigeraar als vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag moet worden aangemerkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1988
AA19880842

Het afscheid van de dienstplicht als wettig kind van de democratie: over soldatenplicht en burgerstemrecht

S. Meuwese

Post thumbnail Van de dienstplicht (de zwaarste burgerplicht volgens Thorbecke) is na twee eeuwen nog nauwelijks iets over. Hebben dienstplichtigen die met lijf en leden het vaderland van henzelf en van al hun medeburgers verdedigen ook hun inbreng in de besluitvorming over datzelfde vaderland? Gaan dienstplicht en stemrecht hand in hand?

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2021
AA20210044

Het Gemeenschapsrecht staat niet eraan in de weg dat de dienstplicht alleen voor mannen geldt

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 11 maart 2003, zaak C-186/01, ECLI:EU:C:2003:146 (Alexander Dory/Bondsrepubliek Duitsland) In de noot bij dit arrest is aan de orde in hoeverre een dienstplicht die alleen voor heren geldt in strijd is met het gemeenschapsrecht van gelijke behandeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030685

september 1993

Katern 48: Staatsrecht

J. Bokma

december 1995

Katern 57: Staatsrecht

J. Bokma

Nawoord op de reaktie van mr. Bosch

J.H.B. Hulshof

Nawoord op een reactie bij een eerder artikel in Ars Aequi over de problemen die kunnen ontstaan bij mensen die (willen) werken en studeren in het buitenland.

Verdieping | Studentartikel
maart 1989
AA19890184

Nawoord over Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

Nawoord bij een reactie op een artikel dat ging over de verhouding tussen dienstweigering en de vluchtelingenstatus en waarbij meerdere vragen van mensenrechtelijke aard aan de orde komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1989
AA19890259

Ne bis in idem

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur Raad van State (AGRvS) 19 augustus 1988, ECLI:NL:RVS:1988:AN0101, nr. G02.88.0019.-189E.88, AB 1988, nr. 514 met nt. PJS. In deze bestuursrechtelijke uitspraak en bijbehorende annotatie staat een herhaalde aanvraag/ verzoek van een burger aan een overheidsorgaan centraal. I.c. gaat het om vrijstelling van de dienstplicht. In de noot wordt ingegaan op de algemene leerstukken van ontvankelijkheid, toegang tot de administratieve rechter en bescherming tegen de overheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1989
AA19890147

Reaktie op: Dienstplicht contra Werken en Studeren in het Buitenlland

C.J.M. Bosch

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de verhouding tussen de dienstplicht de Grondwet, het bestuursrecht en het E(E)G-recht en met name de problemen die dit kan opleveren met werken en studeren in het buitenland

Verdieping | Studentartikel
maart 1989
AA19890183

Reaktie op: Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

H.G. Warmelink, A.J.Th. Woltjer

Reactie bij een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi dat gaat over dienstweigeren en de vluchtelingenstatus.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1989
AA19890255

Toont alle 11 resultaten