Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

Abductie, onzekere causale verbanden en de ladder van Wittgenstein

H.T.M. Kloosterhuis

Herlezing van 'In de naam van de roos' van Umberto Eco brengt Harm Kloosterhuis ertoe abductio en de drogreden bevestiging van het consequens aan ons voor te leggen.

Opinie | Column
oktober 2017
AA20170809

Benckiser-arrest

Rode draad

J.M. van Dunné

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13475, ECLI:NL:HR:1989:AC3549 (Benckiser/Staat) Bespreking van het Benckiser-arrest in het licht van de rode draad 'Milieurecht'. In dit kader staat de aansprakelijkheid voor milieuschade centraal waarbij met name de relativiteitsleer speelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
juli 1990
AA19900469

Causaliteitsonzekerheid. Opkomst en ondergang van de ‘omkeringsregel’?

T. Hartlief

Hoge Raad 29 november 2002, nr. C01/071HR, ECLI:NL:HR:2002:AE7351, RvdW 2002, 191 (Kastelijn/Achtkarspelen) In deze noot wordt ingegaan op de werking van de omkeringsregel bij causaliteitsvraagstukken. Daarbij geldt de volgende regel: causaliteit wordt aangenomen indien er een bepaald risico in het leven wordt geroepen en dit risico zich ook verwezenlijkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2003
AA20030298

De ‘omkeringsregel’ en de redelijkheid en billijkheid

G.R. Rutgers

Hoge Raad 29 november 2002, nr. C00/298HR, ECLI:NL:HR:2002:AE7345, RvdW 2002, 190 (The Transport Ferry Service (Nederland) B.V., P&O European Ferries (Felixtowe) Ltd/N.V. Nederlandse Spoorwegen, Wim Vos Internationale Transporten B.V., S.T.A.R. Trasporti Internazionale S.p.A. en Ecodeco S.p.A.). Ook wel bekend als Lekkende tankcontainer. Verduidelijking 'omkeringsregel' bij causaal verband; voorwaarden waaronder de bewijslast met betrekking tot het bestaan van conditio sine qua non-verband tussen de onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de schade wordt omgekeerd; toepassing van de redelijkheid en billijkheid als uitzondering op de hoofdregel van artikel 150 (= art. 177 oud) Rv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2003
AA20030307

De omkeringsregel(s)

D. Kaandorp

Voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding dient causaal verband te bestaan tussen de onrechtmatige daad of wanprestatie en de schade. In sommige gevallen is het voor de gedaagde ook moeilijk te bewijzen dat causaal verband ontbreekt. Het winnen of verliezen van de zaak hangt dan af van de vraag op wie de bewijslast rust. In dit artikel wordt ingegaan op de door de Hoge Raad ontwikkelde regel(s) op basis waarvan de bewijslast in plaats van op de eiser, op de gedaagde komt te rust.

Verdieping | Studentartikel
november 2001
AA20010836

De strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Engels en Nederlands recht

A. van Veen

Kent het Engelse strafrecht net als het Nederlandse een deelnemingsfiguur als doen plegen? Wanneer is er sprake van causaal verband naar Engels strafrecht? Hoe gaat het Engelse recht om met ondeugdelijke poging? Vragen als deze zullen in de loop van dit artikel beantwoord worden. De strafrechtelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder de strafrechtelijke gedraging, wordt in dit artikel naar Engels en naar Nederlands recht behandeld. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen tot de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. In een spiegel van een andere erkennen wij onze eigenaardigheden het best.

mei 1994
AA19940387

Even Apeldoorn bellen

Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen

J.P. van den Berg

In het achter ons liggende decennium heeft de burgerlijke rechter de overheidsaansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een vernietigde beschikking ontwikkeld, met als voorlopig sluitstuk het arrest Velsen/De Waard. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat ten behoeve van de vernietiging in de administratieve procedure gemaakte kosten van rechtsbijstand via artikel 1401 BW voor vergoeding in aanmerking komen. Het arrest heeft inmiddels een stroom van reacties opgeleverd. J.P. van den Berg zet uiteen dat de uitspraak van de Hoge Raad een logische laatste stap was en geheel in de lijn der verwachtingen lag. Een geslaagde schadevergoedingsactie tegen de overheid op grond van artikel 1401 BW zal aan de vereisten van onrechtmatigheid, schuld, causaal verband en relativiteit moeten zijn voldaan. Deze vereisten worden afzonderlijk bespreken, waarbij zal blijken dat aan de onrechtmatigheid, schuld en relativiteit nauwelijks nog zelfstandige betekenis toekomt. De vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt zal voor de burgerlijke rechter het zwaartepunt vormen bij de beoordeling van een vordering tot schadevergoeding. Om zich tegen de gevolgen van aansprakelijkheid te wapenen, is het voor overheidsorganen zaak zich te verzekeren tegen eventuele schadeclaims. Daarom wordt in deze bijdrage tevens ruime aandacht besteed aan de aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten.

Verdieping | Studentartikel
december 1990
AA19900921

december 2006

Katern 101: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

december 1988

Katern 29: Burgerlijk recht

A.G. Castermans, M.E. Franke, W.L. Valk

maart 1991

Katern 38: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

juni 2000

Katern 75: Burgerlijk recht

I. Brand, E.M. Hoogervorst, J.A.J. Peter, L. Reurich

juni 2001

Katern 79: Verzekeringsrecht

A. Blom

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond