Toont alle 7 resultaten

(Pre-)insolventierecht in Engeland en Frankrijk

T.J. Dorhout Mees

Vorige maand is in Ars Aequi een schets van de ontwikkelingen op het gebied van de surséance van betaling gegeven. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van het pre-insolventierecht in Engeland en Frankrijk geschetst. Daarbij zal summier worden ingegaan op de oude situatie, terwijl uitgebreider wordt stilgestaan bij de evaluatie en de meest recente wetgeving. In de vergelijking op een aantal hoofdpunten zal het Nederlandse recht worden betrokken. Daarbij zal het accent liggen op de voorstellen van de commissie insolventierecht van de vereniging 'Handelsrecht'.

Verdieping | Studentartikel
april 1988
AA19880226

Banken: houd ze te vriend!

D. Hamwijk

Op 29 juni jongstleden heeft de Commissie Kortmann (hierna: de Commissie) minister Donner per brief ingelicht over haar voorontwerp van de Insolventiewet, waarmee de huidige Faillisse-mentswet zal worden herzien. De vraag is of de Commissie haar doel bereikt met de door haar gedane voorstellen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2006
AA20060726

De nieuwe Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap

M. Meinema

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in de regelingen voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap als gevolg van de Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2014
AA20140853

Een streep door financiële autonomie en zelfbeschikking

Criteria voor het instellen van bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand

Herziening schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de Faillissementswet

N. Hagemans

Bespreking van de herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen die is opgenomen in de Faillissementswet. Aan de orde komen de beperking van de instroom en de verbetering van de uitstroom.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2008
AA20080148

Hypotheek en schuldsanering natuurlijke personen

S.E. Bartels

Hoge Raad 13 maart 2009, nr. C07/180HR, ECLI:NL:HR:2009:BG7996, RvdW 2009, 409 (X/ING) In dit arrest van de Hoge Raad komt aan de orde hoe de regeling van de schuldsanering natuurlijke personen zich verhoudt tot de bevoegdheden van de separatist in faillissement. De Hoge Raad komt met een uitkomst die niet letterlijk aansluit bij de tekst van de wet nadat deze gewijzigd is maar haar rechtsoordeel met name baseert op de wetsgeschiedenis. De Hoge Raad oordeelt dat betalingen die gedaan zijn door een saniet (schuldenaar) aan een hypotheekhouder ten behoeve van een schuld die gedekt is door een onroerende zaak van welke bij executie of verkoop de opbrengst geen voordeel voor de boedel kan betekenen, de betalingen die tijdens de termijn van de schuldsanering zijn voldaan niet als onverschuldigd aangemerkt kunnen worden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2009
AA20090396

Sanering van de surséance van betaling

M. Nillessen

De regeling van de surséance van betaling, opgenomen in Titel II van de Faillissementswet (artt. 213-283), is de laatste jaren regelmatig besproken. Reden hiervoor is dat in de praktijk, aan zowel bedrijven als particulieren die in financiële problemen zijn geraakt, deze regeling niet voldoende mogelijkheden biedt voor een oplossing van die moeilijkheden. De wetgever zal te hulp geroepen moeten worden, wil hierin verandering komen. Een eerste aanzet werd gegeven door de preadviezen van Blokland, Maas en Van Schaik over 'De in haar continuïteit bedreigde onderneming' voor de Vereeniging 'Handelsrecht' in 1983. Deze werden in het daaropvolgende jaar gevolgd door een rapport van de — door dezelfde vereniging ingestelde — Commissie Insolventierecht, waarin een schets voor een Wet reorganisatie en herstel van ondernemingen werd voorgesteld. Een en ander is voor de Minister van Justitie aanleiding geweest om in 1986 over te gaan tot het instellen van de Staatscommissie Mijnssen, die zich thans over de in dit artikel te bespreken materie buigt. Daarnaast heeft de praktijk zelf naar nieuwe wegen gezocht. In dit artikel wordt kort stilgestaan bij de huidige wet om vervolgens, aan de hand van geconstateerde knelpunten bij de toepassing daarvan, een bespreking te geven van mogelijke oplossingen.

Verdieping | Studentartikel
maart 1988
AA19880151

Toont alle 7 resultaten