Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De goedkeuring van een faunabeheerplan vatbaar voor bezwaar en beroep?

R. Uylenburg

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3369, nr. 200502140/1, JB 2005, 304 In onderhavige casus kwam aan de orde of een faunabeheerplan een besluit in de zin van art 1:3 Awb is en of er dan ook bezwaar en beroep tegen open staat. Verder komt aan bod of de goedkeuring van dit plan een besluit als in voornoemd artikel is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2006
AA20060420

De ledigheid van de publieke taak

J.A.F. Peters

Post thumbnail

In het bestuursrecht wordt vaak gesproken over de publieke taak. Vraag is echter welke betekenis en werking van dit begrip uitgaan in het licht van de duiding en de normering van bestuursrechtelijk relevant handelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2017
AA20170104

Kan de ministerraad besluiten nemen?

L.J.A. Damen

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 14 juli 1995, ECLI:NL:CBB:1995:ZG0396, nr. 95/0798/999/195, JB 1995, 217 m.nt. A.W. Heringa, KG 1995, 367 In deze uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven komt aan de orde, naar aanleiding van een procedure rondom de toewijzing van etherfrequenties, in hoeverre de ministerraad een bestuursorgaan is. Ook wordt geanalyseerd welk element er ontbreekt om aan iedere beslissing van de ministerraad het predicaat besluit toe te plakken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1996
AA19960047

Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende

F.T. Groenewegen, A.P. Klap

Post thumbnail

In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

9789492766847 - 12-12-2019

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 45

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 59

14/1-brief wel aanvraag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 81

weigering opvang amv geen besluit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 83

opvang na een meeromvattende beschikking

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 86

opvang na overplaatsing

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 92

beëindiging leefgelden alleenstaande minderjarige vreemdeling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 72

bezwaarmogelijkheid tegen ambtshalve weigering pardonaanbod

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 85

interim measure HRC en recht op opvang

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond