Toont alle 6 resultaten

Beroepsethiek als wijsgerige ethiek

M.J. Becker

Post thumbnail

De opleidingen beroepsethiek voor juristen zijn gebaat bij behandeling van ethiek als wijsgerige discipline. Dat is een hele uitdaging omdat wijsbegeerte en recht verschillende disciplines zijn. De auteur werkt deze gedachtegang uit door beroepsethiek af te bakenen van juridiseren, moraliseren en sociaal­wetenschappelijke kennis. Ook de bespreking van casuïstiek wint aan kracht wanneer de wijsgerige dimensie van ethische problemen wordt onderkend.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2022
AA20220154

Beroepsethiek bij rechters: politieke macht of onafhankelijkheid?

E.A. Huppes-Cluysenaer

Pas in de loop van 1990 is er aandacht ontstaan voor de beroepsethiek van rechters, zo schrijft Hooft Graafland in Trema.1 Daarvóór leek het niet nodig. Anders dan bij andere beroepsgroepen zijn bij rechters de belangrijkste aspecten van de beroepsuitoefening namelijk al in wettelijke regels vastgelegd. Daarbij kan gedacht worden aan de regels die de procesgang vormgeven en aan de regels die de onafhankelijke en neutrale positie van de rechter institutioneel waarborgen, zoals zijn benoeming voor het leven en de mogelijkheid van verschoning en wraking. Vanouds is er bij rechtsfilosofen wél aandacht voor het met de ethiek verbonden onderwerp van de methode van rechtsvinding.

februari 2010
AA20100133

september 1989

Katern 32: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Kwade zaken?

De moraal van het juridisch beroep

H.J.R. Kaptein

Post thumbnail Juridische ambts- en beroepsopvattingen kritisch en stelselmatig onder de loep genomen. Uitgelegd wordt hoe de beroepsethiek gehandhaafd kan én moet worden.

9789069165660 - 21-12-2006

Medisch Tuchtrecht

J.A. Schröeder

In deze column wordt ingegaan op de werking van het medisch tuchtrecht in de praktijk. Er wordt hierbij kort ingegaan op de geschiedenis van het medisch tuchtrecht. Daarna wordt er ingegaan op de werking van de Medische Tuchtwet die door het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag wordt toegepast.

Opinie | Column
juli 1991
AA19910561

Terugkerende vragen in het tuchtrecht

J.D.A. den Tonkelaar

Bij tuchtrecht denkt men aan vormen van hoog gespecialiseerde rechtspraak binnen beroeps- of bedrijfsgroepen. Het zo makkelijk in deze zin gebruikte woord rechtspraak roept direct al een reeks vragen op en wie de ontwikkelingen in het tuchtrecht over de afgelopen decennia beziet, moet constateren dat de meeste van deze vragen hardnekkig blijven opduiken en moeilijk te beantwoorden zijn. Om de lezer het tuchtrecht niet als verzameling van los van elkaar staande regelingen, maar als een samenhangende en levende problematiek te presenteren, worden die vragen hier belicht.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160564

Toont alle 6 resultaten