beroep

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond

De goedkeuring van een faunabeheerplan vatbaar voor bezwaar en beroep?

R. Uylenburg

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3369, nr. 200502140/1, JB 2005, 304 In onderhavige casus kwam aan de orde of een faunabeheerplan een besluit in de zin van art 1:3 Awb is en of er dan ook bezwaar en beroep tegen open staat. Verder komt aan bod of de goedkeuring van dit plan een besluit als in voornoemd artikel is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2006
AA20060420

De Regeling van Rechtsmiddelen in de Vreemdelingenwet

I.F. Dam

In juli 1987 verscheen het Voorontwerp van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Hoewel dit Voorontwerp (nog) geen wetsvoorstel is (1988), is het toch een nadere bestudering waard. In onderstaand artikel wordt aan een deel van het Voorontwerp, namelijk voorzover het betrekking heeft op de rechtsmiddelen voor vreemdelingen, aandacht besteed. Nagegaan wordt of de voorgestelde regeling een verbetering vormt ten opzichte van de huidige.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880503

De Wet omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

I. Jansen

In dit artikel wordt de Wet omtrent de geneeskundige behandeling besproken. Deze wet, die wijziging brengt in het BW en bepaalde wetten reguleert de bijzondere verhouding tussen medisch hulpverlener en de patiënt. In dit artikel worden alle bijzondere facetten van de wet en de geneeskundige behandelingsovereenkomst besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1995
AA19950264

Deurwaarders en het ‘inkassowerk’

A. Flanderijn

In dit artikel gaat een gerechtsdeurwaarder in op de onderscheiden taken en werkzaamheden van incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten en schetst daarbij zowel de overeenkomsten als verschillen.

Opinie | Column
juli 1990
AA19900440

Een (on)vergoedbare nachtmerrie van de ouders

Beantwoording rechtsvraag (335) verbintenissenrecht

R. Rijnhout

In deze beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht komt de grondslag van aansprakelijkheid voor schade aan de orde, verschillende schade die voor vergoeding in aanmerking komt en immateriële schadevergoeding.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2008
AA20080390

Gasopslag in Langelo

Th.G. Drupsteen

Rechtbank Assen 19 augustus 1994, nrs. 94/964WRO44P01G09 en 94/966WRO44P01G09, ECLI:NL:RBASS:1994:AH5806, BR 1994, p. 921, m.nt. A.A.J. de Gier (mrs. A.H.J. Lennaerts, A.T. de Kwaadsteniet en H.C.P. Venema); Vz. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 oktober 1994, ABkort 1994, 847 (mr. H.C.G.L. Polak) Uitspraak van de Rechtbank Assen (19 augustus 1994) en de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak inzake het weigeren van Gedeputeerde Staten om het streekplan te herzien. Aan de orde is of zo een weigering een appellabel besluit is. In de noot wordt ruimschoots ingegaan op het besluitbegrip en alles wat hieromtrent bij bijvoorbeeld bezwaar en beroep mee samenhangt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1995
AA19950212

Gasopslag in Langelo, vervolg

Gemeenschappelijk Eigendom-‘s-Gravenhage: overheidsaansprakelijkheid beperkt?

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 29 april 1994, nr. 15312, ECLI:NL:HR:1994:ZC1358, RvdW 1994, 107 C; Gem.stem 1994, 6993 nr. 4 m.nt. HH, BR 1994, p. 773, m.nt. N.S.J. Koeman (Gemeenschappelijk Eigendom/'s Gravenhage). ook bekend als Bouwvergunning Schuttersduin. Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot waarin wordt ingegaan op overheidsaansprakelijkheid en eigen schuld. In het onderhavige geval was er sprake van een verleende bouwvergunning die later door de bestuursrechter vernietigd werd. Ondertussen had de partij aan wie de vergunning was verleend wel gebruik gemaakt van deze vergunning. De gebruiker vorderde vervolgens een schadevergoeding voor de schade die is ontstaan als gevolg van de vernietiging van de vergunning. De Hoge Raad oordeelt, evenals het hof en rechtbank, dat er i.c. sprake is van eigen schuld en dat de schade aan de vergunning gebruiker zelf te wijten is nu deze gaat bouwen hangende een bezwaar- en beroepsprocedure. In de noot wordt hierop ingegaan evenals op de toetsing van overheidshandelen door de burgerlijke rechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940835

Herrie als evangelie

P.J. Boon

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 januari 1996, nr. R03903668, ECLI:NL:RVS:1996:AN5002, AB 1996, 179 m.nt. J.A. Hofman en De Gemeentestem nr. 7026 onder 2 m.nt. Brederveld Uitspraak van de ABRvS waarin de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vereniging in het geding zijn vanwege vermeende geluidsoverlast. Deze uitspraak gaat in op de problematiek rondom grondrechten beperking. In de uitvoerige noot wordt er ingegaan op vergelijkbare uitspraken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1996
AA19960580

Herziening van de Kieswet

C. Borman

Weinigen van de ongeveer zeven miljoen kiesgerechtigden die op 21 maart 1990 zijn gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, zullen beseft hebben dat dit de eerste verkiezingen waren onder een geheel herziene Kieswet. Na een lange voorbereidingsperiode (ruim 10 jaar) en een voor een zo omvangrijk wetsvoorstel betrekkelijk korte parlementaire behandeling (2 jaar) trad met ingang van 1 november 1989 de nieuwe Kieswet in werking. Inmiddels heeft de nieuwe wet de vuurproef van haar eerste toepassing bij verkiezingen doorstaan. Hoewel het dus niet een geheel 'vers' wetgevingsproduct betreft, is het toch op zijn plaats om in deze rubriek nog aandacht aan de totstandkoming van deze wet te schenken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1990
AA19900452

Inspraak en rechtbescherming in het milieurecht

L.J.A. Damen, R. Uylenburg

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Milieurecht' wordt ingegaan op de insraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Het doel van het artikel is een inzicht te geven in de onoverzichtelijk in elkaar stekende wijzen van inspraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Er wordt in het artikel ingegaan op inspraak en beroep bij milieuvergunningen. Vervolgens wordt er een casus gegeven op het gebied van de milieuvergunning en worden daar later nog varianten op aangebracht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
april 1990
AA19900205

Is beroepsaansprakelijkheid iets bijzonders?

C.J.H. Brunner

In de laatste bijdrage aan de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' komen de volgende onderwerpen aan de orde: het vrije beroep; het verschil tussen beroep en bedrijf; kunstfouten en beroepsfouten; het criterium 'fout', alsmede de daardoor veroorzaakte schade; aansprakelijkheid en verzekering; beperking van aansprakelijkheid en verhaal; de maatschap en de praktijk BV. Een en ander staat in het teken van de vraag: is beroepsaansprakelijkheid iets bijzonders?

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
december 1995
AA19950932

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond