beleidsregel

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

De goedkeuring van een faunabeheerplan vatbaar voor bezwaar en beroep?

R. Uylenburg

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3369, nr. 200502140/1, JB 2005, 304 In onderhavige casus kwam aan de orde of een faunabeheerplan een besluit in de zin van art 1:3 Awb is en of er dan ook bezwaar en beroep tegen open staat. Verder komt aan bod of de goedkeuring van dit plan een besluit als in voornoemd artikel is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2006
AA20060420

Heb je een externe adviseur nodig voor het aanvragen van een subsidie voor een extern advies?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 september 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA7509, nr. 199903601/1, JB 2000, 321, m.n. EvdL, RAwb 2001, 20, m.a. Voermans Bewijsfuik: ook in de bezwaarfase, of zelfs al in de primaire fase? Beleidsregel inzake de vaststellingen waardering van de feiten aanvaardbaar als die aanvulling en correctie van gegevens na het indienen van een aanvraag vrijwel uitsluit? Slechts marginale toetsing van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of toch materiële waarheidsvinding door de rechter? Houdt de Afdeling bestuursrechtspraak niet van getuigen?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2002
AA20020031

Het algemeen verbinden voorschrift in de Awb; een zorgenkind

A. van Veen

In dit artikel wordt de administratieve rechtsgang tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels behandeld. Per 1 januari 1999 staat onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht ook tegen dergelijke regelgeving rechtstreeks beroep op de administratieve rechter open. In het artikel worden de voor- en nadelen afgewogen en wordt gezocht naar een oplossing voor eventuele ongewenste consequenties. De beslissing om de beroepsgang te openen lijkt vooralsnog gehaast en ondoordacht te zijn genomen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1994
AA19940637

Het hart van minister Verdonk moet worden gemotiveerd

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171, LJN: AZ5171, nr. 200605794/1, NJB 2007, p. 242, nr. 228, AB 2007, 79 m.nt. B.W.N. de  Waard, JV 2007, 56 m.nt. B.K. Olivier, JB 2007, 28 Heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (VRIN) beleidsregels voor schrijnende gevallen nodig? Strijd met de motiveringsplicht, de eis van een deugdelijke motivering, het gelijkheidsbeginsel en het consistentiebeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2007
AA20070365

Het verhaal van de coffeeshop en de inherente afwijkingsplicht

A.M.L. Jansen

Post thumbnail Coffeeshops vormen een mèr a boire voor spannende rechtspraak, net als beleidsregels en de daaraan inherente afwijkingsbevoegdheid en afwijkingsplicht. Voeg deze ingrediënten samen en smullen maar. Of: hoe een coffeeshop helpt de inherente afwijkingsbevoegdheid en -plicht inzichtelijk te maken.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
april 2021
AA20210332

december 1990

Katern 37: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

maart 1991

Katern 38: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

maart 1993

Katern 46: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

maart 2002

Katern 82: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Niet alleen wettelijke bepaling doch ook beleidsregels kunnen in cassatie worden getoetst

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 maart 1990, nr. 25.668, ECLI:NL:HR:1990:ZC4258, RvdW 1990, 77 In deze uitspraak formuleert de belastingkamer van de Hoge Raad de volgende regel omtrent de toetsing van beleidsregels in cassatie: Ofschoon beleidsregels geen algemeen verbindende voorschriften zijn, is het, gezien de steeds gewichtiger rol die deze regels spelen in de verhouding tussen overheid en burger, wenselijk dat de interpretatie van deze regels ook in cassatie kan worden getoetst. In afwijking van vroegere jurisprudentie moeten deze regels dan ook als recht in de van art. 99 RO (oud; thans art. 79 Wet RO) worden beschouwd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1990
AA19900464

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 56

beleidsregel ongewenstverklaring omvat ook veroordeling tot geldboete

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 98

verblijfsvergunning voor kinderen na vijf jaar verblijf?

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond