Toont alle 10 resultaten

Dubbele vestigingsplaats

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 29 juni 1988, nr. 24.738, ECLI:NL:HR:1988:ZC3857, BNB 1988/331 (Engelse fiscale eenheid) Fiscale uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot. In de uitspraak geeft de Hoge Raad de volgende rechtsregel voor de dubbele vestigingsplaats voor BV's voor wat betreft vestiging in Nederland en daaruit voortvloeiende belastingplichtigheid: 'Een naar Nederlands recht opgerichte BV met feitelijke leiding in het buitenland wordt voor de toepassing van de wet op de vennootschapsbelasting geacht in Nederland te zijn gevestigd'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1989
AA19890282

Fiscale aspecten van aan werknemers toegekende optierechten op aandelen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 16 oktober 1996, nr. 31 589, ECLI:NL:HR:1996:AA1719 In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de fiscale aspecten van aan werknemers toegekende optieregelingen. Volgens de Hoge Raad komen deze toegekende optieregelingen voor de werkelijke waarde in aanmerking voor aftrek van de winst van de onderneming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1997
AA19970748

Heffing van dividendbelasting bij kasgeldconstructie

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 15 september 1993, nrs. 27265 en 27266, ECLI:NL:HR:1993:ZC5447, BNB 1993/342 en 343 Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot in welke uitspraak de Hoge Raad de volgende rechtsregel formuleert: De verkoop van aandelen in een kasgeldvennootschap leidt niet tot heffing van dividendbelasting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1994
AA19940115

Het beginsel van de minste pijn – 17e druk

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Post thumbnail Een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2023 tot uitgangspunt genomen.

9789493199972 - 07-08-2023

Het creëren van rente-aftrek in concernverband

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 6 september 1995, nr. 27927, ECLI:NL:HR:1995:AA1683 In de noot bij dit arrest komt naar voren in hoeverre rente-aftrek in concernverhoudingen mogelijk is indien de ontvanger van de rente een niet belastingplichtige vereniging is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1996
AA19960131

Rechtsvraag (185) internationaal belastingrecht

C. van Raad

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal belastingrecht waarbij de belastingplichtigheid in Nederland aan de orde komt en de vraag is voor welke inkomsten.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1989
AA19890221

Regeren bij persbericht: BTW-constructies verleden tijd

L. van der Giessen-Boersma

Opiniërend artikel rondom de herziening van het BTW-stelsel waarbij het wetsvoorstel al voor veel beroering heeft gezorgd.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1995
AA19950482

Rente-aftrek door middel van een fiscale eenheid

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 september 1995, nr. 30400, ECLI:NL:HR:1995:AA1668 De aankoop van een Nederlandse dochter door een daartoe opgerichte Nederlandse holding, gevolgd door de vorming van een fiscale eenheid, leidt ertoe dat de winst van de Nederlandse dochter verminderd wordt met de door de Nederlandse holding verschuldigde rente.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960458

Strafbelasting de Successiewet uit

R.J.B. Schutgens

In dit artikel pleit Roel Schutges voor afschaffing van de verschillende tarieven in de Successiewet bij erflatingen. Schutgens noemt het een strafbelastig en is volgens hem in strijd met het eigendomsrecht, de testeervrijheid en niet meer van deze tijd.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2008
AA20080255

Vestiging van een vruchtgebruik in de privésfeer

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 juni 1995, nr. 30281, ECLI:NL:HR:1995:AA1617 In deze zaak staat het vestigen van een vruchtgebruik en de fiscale aspecten daarbij centraal. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: 'De vestiging van een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon voor de maximale termijn ligt voor een particulier in de onbelaste vermogenssfeer.' In de noot wordt dieper op deze materie ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1995
AA19950955

Toont alle 10 resultaten