belasting

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

‘In God we Trust’: de tempelschatten van Travancore

E. Koops, C.M. Stolte

Post thumbnail Deze zomer werd door de Hoge Raad van India een commissie van zeven bedaagde rechtsgeleerden ingesteld om een inventaris te maken van de schatten in de Padmanabhaswamy-tempel in Trivandrum. Het resultaat was verbluffend. De commissie trof in zes ondergrondse schatkamers kilo’s goud en edelstenen aan. Het pronkstuk is een gouden beeld van een meter hoog, rijk bezaaid met diamanten, robijnen en smaragden. De totale waarde van de inventaris wordt inmiddels geschat op ruim 19,5 miljard euro. Interessanter nog dan de vraag waar de 19,5 miljard euro vandaan komt of waarom het daar ligt, is de vraag aan wie het toebehoort. Dat was de aanleiding voor het onderzoek door de bedaagde rechtsgeleerden: een rechtszaak die nu in hoogste instantie speelt tussen de familie van de laatste Maharaja en de deelstaat Kerala. Van wie is de schat?

Opinie | Amuse
november 2011
AA20110776

Beantwoording rechtsvraag (182) fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafvorderlijke belastingrecht. Aan de orde komen de bevoegdheid van de officier van justitie tot het toepassen van verschillende dwangmiddelen, het vragenbriefje als middel van verhoor en de betekenis daarbij van art. 29 Sv (verdachte).

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890599

Beantwoording rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij aan de orde komt wat de gevolgen zijn van een overdracht van de aandelen in een BV aan een NV voor de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1992
AA19920052

Belastingheffing van profvoetballers

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 februari 1998, nr. 33 266, ECLI:NL:HR:1998:AA2441, BNB 1998/118 (EK-voetballer) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de belastingplichtigheid over de inkomsten van profvoetballers uit het spelen van een internationaal kantoor. Naar Nederlands recht dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1998
AA19980981

De eigendom voorbij: uitdagingen vanuit een btw-perspectief

M.L. Schippers

Post thumbnail

De deeleconomie brengt uitdagingen met zich voor het heffen van btw. De auteur illustreert dat in deze bijdrage aan de hand van drie vragen. Hoe wordt de verkoop van een boek van een particulier aan een ondernemer of andere particulier in de btw-heffing betrokken? Maakt het daarbij uit of het gaat om een gedrukt boek op papier, een boek op een andere fysieke drager of een e-book? Wat is de invloed op de btw-behandeling van deze verkoop indien wordt betaald met cryptovaluta in plaats van traditionele valuta? 
 

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180644

De kapitaalverzekering in de Brede Herwaardering

J. Melis

De Brede Herwaardering heeft voorlopig zijn beslag gekregen in twee wetsontwerpen. Het eerste is een ontwerp van de 'Wet op de vermogensoverschotten van pensioenfondsen'(nr. 21197). Het tweede wetsontwerp heeft als titel meegekregen 'wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen alsmede van het fiscale regime van verzekeraars en directiepensioenlichamen' (nr. 21198). Een derde ontwerp betreffende de wijziging van de loonbelasting, vermogensbelasting en in de successiewet was aangekondigd voor het voorjaar van 1989 maar laat - mede vanwege de val van het kabinet Lubbers II - nog steeds op zich wachten. In dit artikel wordt ingegaan op het tweede ontwerp en wel op de voorgestelde regeling van de kapitaalverzekering.

Verdieping | Studentartikel
september 1990
AA19900503

Estate planning? Een generalistisch specialisme

Van de Embryowet tot de Wet studiefinanciering 2000

F.W.J.M. Schols

Estate planning is een vakgebied, dat gezien kan worden als een generalistisch specialisme, waar diverse civielrechtelijke en fiscale rechtsgebieden bijeenkomen en geïntegreerd worden aangepakt rondom het overlijden van een natuurlijk persoon. Estate planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van het (familie)vermogen naar (meestal) de volgende generatie en het (tijdelijke) beheer van dat vermogen na overlijden. Estate planning kan gezien worden als het sluitstuk op de financiële planning van een persoon.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2007
AA20071002

Ethische aspecten van tax planning

J.L.M. Gribnau

Post thumbnail Belastingbesparing krijgt veel aandacht in de media. Morele oordelen worden geveld. Maar wat is eigenlijk de relatie tussen belastingen en ethiek? Bepaalt de wet niet wat een fair share is, zodat er daarnaast geen ruimte voor ethiek is? Of is moreel handelen meer dan het toepassen van rechtsregels? Het antwoord op dergelijke vragen is niet zo eenvoudig.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2014
AA20140173

Fiscale aspecten van converteerbare obligaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 19 juni 1996, nr. 30 046, ECLI:NL:HR:1996:AA1818, BNB 1996/300 De waarde van het conversierecht vormt voor de obligatiehouder geen inkomsten uit vermogen. Voor de vennootschap ligt het conversierecht in de kapitaalsfeer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1997
AA19970444

Juridisch pragmatisme in het fiscaal en ondernemingsrecht

A.I. Elvan, D.A. Groenewoud

In zijn Funda-beschikking neemt de Hoge Raad het concept van de ‘economische werkelijkheid’ tot uitgangspunt voor het enquêterecht. In Ondernemingsrecht 2023/101 signaleren Assink & Timmerman een opmars van dit concept in het ondernemingsrecht en betogen zij dat de 'economische werkelijkheid' doorgetrokken moet worden naar het ondernemingsrecht in zijn volle breedte. In dit redactioneel wordt gereflecteerd op deze opvatting door een vergelijking te maken met eenzelfde concept in het fiscaal recht. Daar gaat de 'economische realiteit' al even mee.

Opinie | Redactioneel
juni 2024
AA20240491

Ongelijkheidscompensatie door juiste wetsinterpretatie

L.J.A. Damen

Hoge Raad 25 april 2008, nr. 43448, ECLI:NL:HR:2008:BA3823, LJN: BA3823, JB 2008, 123, NJB 2008, P. 1303, nr. 1042 In deze belastingrechtzaak met een bestuursrechtelijke kant die uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht komt gaat de Hoge Raad in op het begrip 'op de zaak betrekking hebbende stukken' uit art. 8:42 Awb in verhouding met art. 8:29 Awb dat een geheimhoudingsrecht ten aanzien van bepaalde stukken regelt. In de noot wordt dieper op het begrip in gegaan en op de verhouding met de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2008
AA20080635

Verstrikt

L.A.G.M. van der Geld

In haar eerste column voor Ars Aequi raakt Lucienne van der Geld verstrikt in, verschrikt van en bijna verstikt door regels, regels en nog eens regels!

Opinie | Column
januari 2021
AA20210043

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond