Toont alle 6 resultaten

Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?

Auteursrecht voor autonome creatieve systemen?

R.W. de Bruin

Post thumbnail Kan een autonoom systeem zoals een robot of een algoritme auteursrecht hebben naar Europese maatstaven? En als dat niet zo is, zou dat dan niet toch moeten? Deze vragen staan hieronder centraal. Het antwoord op de eerste vraag kan kort zijn, dat op de tweede minder: zie deze amuse wat dat betreft als teaser…

Opinie | Amuse
November 2020
AA20200992

De juridische voorspelindustrie: onzinnige hype of nuttige ontwikkeling?

F.J. Bex, H. Prakken

Post thumbnail De laatste tijd wordt veelvuldig gediscussieerd over het gebruik van voorspelalgoritmes in het recht – er wordt zelfs beweerd dat de invoering van ‘de robotrechter’ een kwestie van tijd is. In dit artikel bespreken we of, en zo ja hoe, voorspelalgoritmes van nut kunnen zijn voor de rechtsgemeenschap, in het bijzonder voor de rechtspraak.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2020
AA20200255

De mens als hoofdrolspeler in het auteurs- en octrooirecht

F. van der Lecq, J.R. Torenbosch

Post thumbnail

Het auteurs- en octrooirecht beschermen bij uitstek creatieve voortbrengselen van de menselijke geest. In dit artikel wordt de rol van de menselijke geest in het auteursrecht en het octrooirecht ontleed en gekoppeld aan de dubbele beschermingsratio die aan deze intellectuele-eigendomsrechten ten grondslag ligt.

Rode draad | Recht & Geest
Maart 2021
AA20210292

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
Februari 2021
AA20210186

JURIX ’90; Aims for research and development

M. de Cock Buning

Moeten rechters vervangen worden door computers? Ondanks de felle polemiek die rechtsinformatici hierover het laatste jaar in verschillende dagbladen voerden, kwam deze dringende vraag niet aan de orde tijdens het op 19 december 1990 gehouden JURIX congres (Jurix is de naam van de vereniging voor rechtsinformatici). In dit verslag wordt niet alleen besproken hetgeen op het symposium wel aan de orde kwam, maar wordt tevens een poging gedaan licht te werpen op meer fundamentele vragen als de voornoemde.

Verdieping | Studentartikel
Juli 1991
AA19910549

Toont alle 6 resultaten