Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201904


Maandblad april 2019

Ars Aequi april 2019

Unisphere: vertegenwoordiging van een NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 30 november 2018, nr. 17/05375, ECLI:​NL:​HR:​2018:​2217 (DHM S.L.P.-Spanje/Unisphere Holdings N.V.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2019
AA20190303

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Beantwoording rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

In september 2018 stelde Ton Jongbloed een burgerlijk procesrechtelijke rechtsvraag. In deze bijdrage geeft hij antwoord op deze vraag, en maakt hij bekend wie de prijs van € 200 heeft gewonnen.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2019
AA20190323

Wet van de grote getallen

M.V. Polak

No. 5, 4711, 43, 14 en speciaal voor juristen: 81. Martijn Polak schrijft in deze #column over de magie én de wet van de (grote) getallen

Opinie | Column
april 2019
AA20190288

Platformarbeid: bezorger van hoofdbrekens

J. Kloostra

Post thumbnail De manier waarop wordt gewerkt, verandert als gevolg van technologische ontwikkelingen. Met behulp van de techniek trachten platformen als Uber en Deliveroo de arbeidsrelatie zodanig in te richten dat platformwerkers zelfstandigen zijn. Platformarbeid roept kwalificatievragen op. Dit artikel signaleert twee knelpunten die zien op de juridische duiding van die arbeidsrelatie en de consequenties daarvan.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2019
AA20190289

Een fundamenteel arrest over een fundamentele vraag: vereist de ontbindingsbevoegdheid van artikel 6:265 BW een fundamentele tekortkoming?

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00855, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1828 (Eigen Haard)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2019
AA20190293

De toegang tot het medisch tuchtrecht

J. Legemaate

Post thumbnail In het medisch tuchtrecht zouden te veel klachten belanden die daar eigenlijk niet thuishoren. Recente aanpassingen van dat tuchtrecht beperken de toegankelijkheid daarvan. De vraag is hoe deze aanpassingen moeten worden gewaardeerd: gaat het om terechte beperkingen van de toegankelijkheid van het tuchtrecht of juist niet? De analyse laat een gemengd beeld zien.

Rode draad | Toegang tot het recht
april 2019
AA20190317

Dode dieren en wederrechtelijke kipnapping

D.W. van Maurik, B.F.M. Vulto

Mag je zonder reden je eigen huisdier de nek omdraaien? Het antwoord op deze simpele vraag blijkt gecompliceerd. In dit redactioneel wordt het juridisch kader omtrent het doden van gehouden dieren uiteengezet en wordt geconcludeerd dat de huidige lagere regelgeving inconsistent is met uitgangspunten uit de Wet Dieren.

Opinie | Redactioneel
april 2019
AA20190259

Ars longa vita brevis: Marcel Storme 1930-2018, deel I

E.H. Hondius

In dit eerste deel van een tweedelig in memoriam over de Belgische jurist Marcel Storme schrijft Ewoud Hondius over de Frans-Nederlandse taalstrijd en de oprichting van het Tijdschrift voor Privaatrecht.

Opinie | Column
april 2019
AA20190276

Obiter dictum

De overweging ten overvloede in de hedendaagse praktijk

J.D.A. den Tonkelaar

Post thumbnail De veranderde opvattingen over de taak van de rechter kunnen een toename van overwegingen ten overvloede meebrengen. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden die zo’n overweging biedt. Eén ervan is dat de rechter in de tekst van de uitspraak rechter blijft en zich niet uit als privé-persoon.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2019
AA20190277

Betere bescherming bij timeshare via het appartementsrecht in de Caribische landen van het Koninkrijk: werkt het?

C. Bollen

Timeshare is populair in de Cariben. Om betere bescherming aan de timesharegerechtigde te kunnen bieden, met name bij faillissement van het timeshareproject, is de mogelijkheid gecreëerd om het timesharerecht in de vorm van een deeltijdappartementsrecht te gieten. Een mooie regeling die ook voor Nederland geschikt zou zijn. Maar de vraag is of zij werkt in de Cariben.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
april 2019
AA20190260

De klachtplicht bij een gebrekkige betaling van geld

F.M. van Cassel-van Zeeland

Post thumbnail Een betaling van geld gaat niet altijd goed. Als er te weinig wordt betaald of als er een ander manco kleeft aan de gedane betaling, is dan de klachtplicht van artikel 6:89 BW van toepassing? In dit artikel wordt betoogd van wel.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2019
AA20190282

De overheid bestaat niet… (of) toch?

J.A.F. Peters

Post thumbnail ‘Overheid’ is een goed ingeburgerd begrip dat zich makkelijk laat gebruiken. Juridisch ligt dat veel complexer en biedt het begrip vanwege zijn ongewisheid weinig aanknopingspunten om als subjectbegrip te fungeren. Hoewel het op de achtergrond toch een rol blijkt te spelen, kan het verschil tussen het maatschappelijk gebruik en de juridische betekenis eenvoudig tot kortsluiting leiden.

Opinie | Amuse
april 2019
AA20190262

Wie het kleine eert, is in de aap gelogeerd?

Over schadevergoeding in natura bij massaschadezaken en het risico van coupon settlements

I. Tillema

Post thumbnail Naar aanleiding van de collectieve schikking in de Staatsloterij-zaak gaat de auteur in op schikkingen in massaschadezaken waarbij schadevergoeding in natura wordt toegekend. Zij gaat op zoek naar omstandigheden die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een dergelijke schikking, en de waarborgen die daarbij (zouden moeten) gelden om misbruik of ‘Amerikaanse toestanden’ tegen te gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2019
AA20190265

Rechtspraak door de Romeinse keizer. Julius Paulus’ verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus

E.S. Daalder

De Romeinse keizer was niet alleen de belangrijkste wetgever, maar ook de hoogste rechterlijke instantie in het Romeinse Rijk. Anders dan de uitspraken van de Hoge Raad, werden de keizerlijke rechterlijke beslissingen in beginsel niet gepubliceerd. Een uitzondering vormt een verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus (193-211 n.Chr.), die is samengesteld en uitgegeven door de Romeinse jurist Julius Paulus. Zijn bijzondere werk vormt het onderwerp van mijn proefschrift, waarvan in deze bijdrage de belangrijkste resultaten worden besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2019
AA20190329

De intrekking van de Wet raadgevend referendum

T.C. Borman, H.M.B. Breunese

Op 1 juli 2015 trad de Wet raadgevend referendum (Wrr) in werking. Net iets meer dan drie jaar later, op 12 juli 2018, viel het doek alweer voor deze wet. Op die datum trad de wet tot intrekking van de Wrr in werking. De intrekking van de Wrr is de zoveelste episode in de Nederlandse referendumdiscussie. In dit artikel laten Tim Borman en Henk-Martijn Breunese eerst de eerdere episodes in deze discussie de revue passeren. Daarna beschrijven zij het procedurele verloop van het intrekkingswetsvoorstel en de inhoud van de intrekkingswet. Tot slot komen ook het uitsluiten van de referendabiliteit van de intrekkingswet en het overgangsrecht aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2019
AA20190308