Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202302


Maandblad februari 2023

Ars Aequi februari 2023

Juicy stories: niet langer alleen de vruchten plukken

K. Heidary, D. Pistora

Juicekanalen schieten als paddenstoelen uit de grond. De juice (achterklap) verspreidt zich op hoog tempo via sociale media en heeft vaak negatieve gevolgen voor de reputatie van het slachtoffer. Slachtoffers die hun recht proberen te halen komen met vrijwel lege handen te staan, terwijl juicekanalen zelfs lijken te profiteren. De auteurs vragen zich in dit redactioneel af of deze thans scheve verhouding niet wat meer kan worden rechtgetrokken.

Opinie | Redactioneel
februari 2023
AA20230083

Liever kwijt dan rijk: de zorgplichtbepaling van artikel 1.11 Wet natuurbescherming

S.D.P Kole

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ legt Sander Kole uit waarom de zorgplichtbepaling van artikel 1.11 Wet natuurbescherming wat hem betreft beter geschrapt kan worden.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
februari 2023
AA20230084

Bronverwijzingen

T.T. van Zanten

Post thumbnail Goed omgaan met relevant bronmateriaal is zeer belangrijk in de (rechts)wetenschap. Toch schort daar nog heel wat aan, aldus Thijs van Zanten in deze amuse.

Opinie | Amuse
februari 2023
AA20230086

Rechterlijke toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst bij een kroongetuigendeal: de rechter-commissaris als waakhond

Z.L. Moezel

Post thumbnail De kroongetuige is niet meer weg te denken uit het Nederlandse strafproces. Het instrument kan echter problemen veroorzaken voor de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing. In dit artikel wordt verkend of toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst door de rechter-commissaris in het geval van een kroongetuigendeal kan leiden tot een betere waarborging van de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing.

Verdieping | Studentartikel
februari 2023
AA20230089

De strafjury en haar taak

P.J. van Koppen

Post thumbnail In dit artikel bespreek ik juryrechtspraak, vooral die in België en in de Verenigde Staten. Juryrechtspraak is een stuk ingewikkelder dan men vaak denkt en juryrechtspraak heeft voor menigeen onvermoede neveneffecten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230119

Asiel? U komt (nog steeds) erg ongelegen …

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Vriend en vijand is het erover eens dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel bedroevend slecht is georganiseerd. Zelfs Artsen zonder Grenzen vond het noodzakelijk om handelend op te treden. Hoe komt dat? Is dat toeval of spelen andere factoren een rol, en zo ja welke? En hoe was de opvang van vluchtelingen vroeger georganiseerd? Zijn vluchtelingen welkom?

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230105

Ongehoord Nederland! Underdog en waakhond

A.W. Hins

Post thumbnail Hoeveel ruimte moet er binnen de publieke omroep blijven voor een omroepvereniging met een radicaal andere visie op goede journalistiek? Enerzijds is het de taak van de raad van bestuur van de NPO ervoor te waken dat alle publieke media-instellingen betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel handelen. Daar staat tegenover dat Nederland een lange traditie heeft van ideologisch geprofileerde omroepen die elk hun eigen visie op de waarheid mochten verkondigen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2023
AA20230114

Rechtsbijstand zonder vrees voor sancties

Contant geld en de rechtsstatelijke rol van de advocaat

G.J.W. Pulles

Post thumbnail Volgens in juli 2022 gepubliceerde uitkomsten van een onderzoek onder strafrechtkantoren neemt een groot deel van de Nederlandse (straf)advocaten contant geld aan. Sommige commentatoren verbonden daaraan de conclusie dat deze advocaten daardoor mee zouden hebben gewerkt aan heling en witwassen. Dit artikel voert argumenten aan tegen die conclusie en betoogt dat een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over het aannemen van contant geld door de advocatuur. Daarbij moet de rechtsstatelijke rol die advocaten hebben een rol spelen. Zo lang we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot het recht, zullen we in sommige gevallen ook moeten accepteren dat er contant wordt betaald.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2023
AA20230100

ChatGPT voor juristen, het papieren boek en de stay-at-home-girlfriend

L.A.G.M. van der Geld

ChatGPT brengt leven in de wetenschappelijke brouwerij! In deze column ziet Lucienne van der Geld na wat experimenteren met deze chatbot niet alleen haken en ogen, maar ook mogelijkheden om ChatGPT in te zetten in bijvoorbeeld het juridisch onderwijs.

Opinie | Column
februari 2023
AA20230113

Verjaring en verlenging van verjaring tussen echtgenoten

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1936 (mrs. M.J. Kroeze, T.H. Tanja-van den Broek, H.M. Wattendorff, F.J.P. Lock en F.R. Salomons; A-G M.L.C.C. Lückers) Verjaring. Huwelijksvermogensrecht. Vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden in verband met vermogensverschuiving tussen echtgenoten. HR 12 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC2558 (Kriek/Smit). Artikel 1:87 BW. Had hof in plaats van aan verjaringstermijn van twintig jaar van artikel 3:306 BW overeenkomstige toepassing moeten geven aan verjaringstermijn van vijf jaar van artikel 3:307 lid 1 BW, althans die van artikel 3:308, 309 of 310 lid 1 BW? Begrip ‘vermogensrecht’ in artikel 3:326 BW en vergelijkbare schakelbepalingen. Verlenging als bedoeld in artikel 3:320 BW in verbinding met artikel 3:321 lid 1 aanhef en onder a BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2023
AA20230134

Op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht: de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet

B. van der Vorm

Post thumbnail De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester die is neergelegd in artikel 13b Opiumwet is bij uitstek een voorbeeld van een bepaling die zich bevindt op het snijvlak van het bestuursrecht en het strafrecht. In deze bijdrage wordt artikel 13b Opiumwet besproken in het perspectief van de burgemeester als misdaadbestrijder. Vanuit het gegeven dat artikel 13b Opiumwet als (extra) doel de drugsbestrijding heeft gekregen, wordt betoogd dat een burgemeester die deze bepaling toepast onder omstandigheden zeker als een misdaadbestrijder kan worden aangemerkt.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
februari 2023
AA20230140

Recht is Rond (VI)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

Prof & Prof stellen zich in deze column voor hoe het zou zijn als in Nederland een universitaire wereld zonder tentamens, essays en andere meetmomenten zou bestaan.

Perspectief | Column
februari 2023
AA20230147

‘Shall I compare thee to a summer’s day?’

Nut en onnut van rechtsvergelijking

F.J. Fernhout

Post thumbnail Rechtsvergelijking is nuttig en hoeft niet moeilijk te zijn. Bij een juiste aanpak kunnen ook eerstejaars rechtenstudenten er op een zinvolle manier mee kennismaken. Dan moet wel worden gekozen voor de functionele benadering.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2023
AA20230148

The way they play: musician vulnerability in an employment context

H. Kurzbauer

Symphonic Metamorphoses maps the vulnerabilities of orchestral musicians in uncertain job markets in the Netherlands and the United States. While a great deal of academic attention has been paid to precarity in a multiplicity of sectors, musicians, the original gig workers have escaped extensive focus. The 21st century interplay of efficiency-driven cultural policies, general downward trends in cultural financing, and the devastating impact of COVID-19 has exacerbated working musicians’ employment. The story of their quest for fair remuneration and acceptable employment conditions parallels challenges faced by precarious workers in other sectors. Placing Dutch musicians on center stage, this article introduces the reader to several strata of vulnerability.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2023
AA20230152